Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Awarie i katastrofy w technice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLOROCSL-19Z6-AKT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Awarie i katastrofy w technice
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+; C 14/ Razem: 30 (16 godzin wykładów zaliczanych na podstawie zaliczenia z oceną; 14 godzin ćwiczeń audytoryjnych, zaliczanych bez oceny)

Przedmioty wprowadzające:

Brak

Programy:

VI semestr / bezpieczeństwo narodowe / Ochrona ludności i infrastruktury

Autor:

dr Justyna Stochaj

Bilans ECTS:

3 pkt ECTS

Skrócony opis:

Istota i rozróżnianie awarii i katastrof. Identyfikacja źródeł zagrożenia dla sys-temów działania. Analiza ryzyka występowania katastrof i awarii. Postępowa-nie z ryzykiem występowania katastrof i awarii. Identyfikacja procesów reali-zowanych w systemach działania. Szacowanie i ocena skutków występowania zakłóceń w systemach działania. Charakterystyka i ocena katastrof i awarii w systemach działania.

Pełny opis:

Wykłady / prowadzone metodą podającą: informacyjną lub konwersatoryjną, z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych.

1. Istota awarii i katastrof - 2

2. Charakterystyka i ocena wybranych katastrof i awarii - 4

3. Identyfikacja źródeł zagrożeń powodujących awarie i katastrofy - 2

4. Ryzyko wystąpienia katastrof i awarii – 2

5. Procedury działania i postępowanie służb ratowniczych w przypadku wystąpienia awarii i katastrof - 2

6. Szacowanie i ocena skutków występowania zakłóceń w systemach działania - 4

Ćwiczenia audytoryjne / prezentacja referatów przygotowanych w formie multimedialnej oraz dyskusja kierowana.

1. Charakterystyka i ocena wybranej awarii/katastrofy - 2

2. Identyfikacja elementów i procesów realizowanych w systemach działania, których dotyczy wybrana awaria/katastrofa - 2

3. Identyfikacja źródeł zagrożenia dla wybranej awarii/katastrofy - 2

4. Szacowanie i ocena skutków występowania wybranej awarii/katastrofy - 4

5. Postępowanie z ryzykiem wystąpienia wybranej awarii/katastrofy - 2

6. Zaliczenie przedmiotu - 2

Literatura:

Podstawowa:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

J. Szer, Katastrofy budowlane, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018.

A. Jerominiak, Awarie i katastrofy mostów, Wyd. Komunikacji i łączności, War-szawa 1986.

P. Sienkiewicz, H. Świeboda, Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym, „Studia i Mate-riały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, 2010, 33, s. 8-17.

P. Sienkiewicz, M. Marszałek, P. Górny (red.), Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.

Z. Mendera, Analiza przyczyn katastrofy hali wystawowej w Katowicach, „Awarie budowlane 2007”, http://www.awarie.zut.edu.pl/files/ab2007/artykuly/0161.pdf

J. Kubowski, Katastrofa w Czarnobylu. Przyczyny wybuchu reaktora – obalenie mitów, Wyd. Poligraf 2018.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierun-kowego

K_W03 rozumie i potrafi w zaawansowanym stopniu rozróżniać systemy kluczo-wej infrastruktury państwa oraz zna zasady i wymagania dotyczące ich ochrony, w tym związane z ochroną własności przemysłowej i prawa autorskiego

K_W06 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu istotę zagrożeń oraz metody ich identyfikacji, analizy, ewaluacji oraz projektowania i wdrażania strategii przeciw-działania zagrożeniom oraz zapewniania ciągłości działania

K_U03 potrafi formułować i rozwiązywać złożone problemy dotyczące bezpie-czeństwa oraz wykonywać zadania dotyczących zjawisk niepewnych, z wykorzy-staniem krytycznego doboru źródeł oraz informacji

K_U04 potrafi dostrzec i ocenić ewolucję zagrożeń, bezpieczeństwa, systemów bezpieczeństwa oraz prognozować zjawiska i procesy w przestrzeni bezpieczeń-stwa ogólnego oraz jego przedmiotowych wymiarach

K_K05 jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za pełnione role oraz podpo-rządkowania się zasadom pracy zespołowej i zasadom etyki oraz kształtowania i egzekwowania zachowań etycznych u innych

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: oceny

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia bez oceny

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)