Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORKCSM-GB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia bezpieczeństwa
Jednostka: Wydział Cybernetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W / 16+; C / 14+

Przedmioty wprowadzające:

geografia semestr I (studia I stopnia)

Programy:

bezpieczeństwo narodowe 2014/2015 - wszystkie specjalności

Autor:

prof. Ireneusz Winnicki

Skrócony opis:

Umiejscowienie geografii bezpieczeństwa w dziedzinie nauk o Ziemi; zakres badań, struktura i metody badań stosowane w geografii bezpieczeństwa; powiązanie współczesnych procesów politycznych i gospodarczych ze zmianami zachodzącymi w środowisku naturalnym człowieka. OZE.

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Jakie jest usytuowanie geografii, w tym geografii bezpieczeństwa i jakie są jej zadania.

2. Zakres badań, struktura i metody badań stosowane w geografii bezpieczeństwa.

3. Systemy Informacji Geograficznej. Charakterystyka systemów geoinformacyjnych.

4. OZE. Bezpieczeństwo energetyczne Europy, w szczególności Polski.

5. Współczesne zagrożenia ekologiczne. Metody diagnozy i oceny skutków. Geografia zagrożeń ekologicznych.

6. Podsumowanie. Powtórzenie materiału.

ĆWICZENIA:

1. Systemy Informacji Geograficznej. Charakterystyka systemów geoinformacyjnych.

2. Potrzeby surowcowe i bezpieczeństwo energetyczne wybranych państw - aspekty przestrzenne.

3. Zagrożenia technologiczne związane z przemysłem rafineryjnym. Zagrożenia radiologiczne w Europie.

4. OZE a bezpieczeństwo energetyczne wybranych państw Europy.

5. Gaz łupkowy a bezpieczeństwo energetyczne Polski.

6. Rosyjskie interesy energetyczne wobec byłych republik radzieckich.

7. Współczesne zagrożenia ekologiczne. Metody diagnozy i oceny skutków. Geografia zagrożeń ekologicznych.

Literatura:

Podstawowa:

1. Bielecka E., Maj K.: Systemy informacji przestrzennej. Podstawy teoretyczne., WAT, Warszawa 2009.

2. Bielecka E.: System informacji geograficznej. Teoria i zastosowania., PJWSTK, Warszawa 2006.

3. Graniczny M., Mizerski W.: Katastrofy przyrodnicze., PWN, Warszawa 2009.

4. Lach Z., Łaszczuk A.: Geografia bezpieczeństwa., AON, Warszawa 2004.

5. Lach Z., Łaszczuk A.: Ocena zagrożeń i identyfikacja obszarów kryzysowych w świecie na gruncie geografii bezpieczeństwa., AON, Warszawa 2005.

6. Tomlinson R.: Rozważania o GIS. Planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla menedżerów., Warszawa, ESRI Polska, 2008.

Uzupełniająca:

1. Skrzyp J.: Geostrategiczne aspekty bezpieczeństwa Polski., AON, Warszawa 2000.

2. Staniów H., Staniów P., Geografia 2. Świat., Warszawa, PPWK Wydawnictwo Książnica – Atlas 2003.

3. Wójcik J., Geografia 1. Ziemia., Warszawa, PPWK Wydawnictwo Książnica – Atlas 2002.

4. Zięba R.: Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie., Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

K1 / Jest przygotowany do aktywnego udziału w życiu społecznym społeczeństwa obywatelskiego na różnych poziomach partycypacji oraz potrafi przewidywać skutki owej aktywności / K1_W01.

K2 / Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób / K1_W03.

K3 / Docenia znaczenie nauk o bezpieczeństwie dla rozwoju jednostki, grup społecznych i narodów; potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzoną o wymiar interdyscyplinarny / K1_W07.

U1 / Umie obserwować, analizować i interpretować problematykę bezpieczeństwa narodowego przy użyciu różnych źródeł i narzędzi badawczych / K1_U02.

W1 / Ma wiedzę i rozumie geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego, regionalnego i międzynarodowego / K1_W13.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁADY:

Ocena końcowa z przedmiotu jest wypadkową ocen z wykładu i ćwiczeń. Ocena niedostateczna z wykładu lub ćwiczeń skutkuje oceną niedostateczną z przedmiotu (w USOS w pozycji wykład). Zaliczenie wykładu jest przeprowadzane w formie testu. Efekty uznaje się za osiągnięte, jeżeli student uzyska minimum 60% punktów.

Gradacja ocen:

<60 - 65%) - dostateczny

<65 - 75%) - dostateczny plus

<75 - 85%) - dobry

<85 - 95%) - dobry plus

<95 - 100%) - bardzo dobry.

ĆWICZENIA:

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia ćwiczeń: uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie pozytywnych ocen z zaleconych do przygotowania prac oraz analiz przypadków. Termin ostateczny zaliczenia ćwiczeń - nie później niż 7 dni po ostatnich zajęciach audytoryjnych (nie mylić z końcem semestru).

Kryteria oceniania:

3.0 – formalnie poprawne wykonanie zadania;

3.5 – dodatkowo student potrafi odpowiedzieć na pytania wyjaśniające dotyczące wykonania zadania;

4.0 – jw. oraz student potrafi wyjaśnić, dlaczego wybrał konkretne rozwiązanie;

4.5 – jw. oraz student potrafi podać rozwiązanie alternatywne i krytycznie ocenić uzyskane wyniki;

5.0 – jw. oraz student potrafi opisowo i graficznie poprawnie udokumentować wykonanie zadania.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)