Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORKCNL-G
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia
Jednostka: Wydział Cybernetyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W / 12+, C / 8 bo, godziny bezkontaktowe - 55

Przedmioty wprowadzające:

geografia na poziomie szkoły średniej

Programy:

2014/2015 bezpieczeństwo narodowe / wszystkie specjalności

Autor:

prof. Ireneusz Winnicki

Skrócony opis:

Geografia jako nauka i jej związek z rozwojem i ze strukturą środowiska przyrodniczego na Ziemi; omówienie geosfer Ziemi: atmosfery, hydrosfery, pedosfery, biosfery, kriosfery oraz roli magnetosfery; ludność; rolnictwo; przemysł; polityczny podział świata.

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Geografia jako nauka o środowisku geograficznym. Struktura wiedzy geograficznej – geografia ogólna i regionalna, specyficzne działy geografii ogólnej. Rodzaje przestrzeni (skala globalna, regionalna i lokalna).

2. Zagrożenia i katastrofy przyrodnicze. Zastosowanie źródeł wiedzy geograficznej do przewidywania i minimalizowania ryzyka i strat materialnych spowodowanych katastrofami przyrodniczymi.

3. Zróżnicowanie współczesnych procesów osadniczych. Wpływ urbanizacji na środowisko. Nierównomierny rozwój gospodarczy świata. Drogi wyjścia z niedorozwoju gospodarczego. Kraje nowo uprzemysłowione.

4. Środowisko geograficzne a zjawiska polityczne. Polityczny podział świata. Zmiany podziału terytorialnego świata.

5. Relacja człowiek i środowisko na różnych etapach rozwoju społeczno-gospodarczego. Międzynarodowa współpraca w ochronie środowiska naturalnego. Zastosowanie źródeł wiedzy geograficznej do rozwiązywania globalnych, regionalnych i lokalnych problemów środowiskowych.

6. Podsumowanie. Test.

ĆWICZENIA

1. Geografia jako nauka o środowisku geograficznym. Struktura wiedzy geograficznej – geografia ogólna i regionalna, specyficzne działy geografii ogólnej. Rodzaje przestrzeni (skala globalna, regionalna i lokalna).

2. Zróżnicowanie współczesnych procesów osadniczych. Wpływ urbanizacji na środowisko. Nierównomierny rozwój gospodarczy świata. Drogi wyjścia z niedorozwoju gospodarczego. Kraje nowo uprzemysłowione.

3. Relacja człowiek i środowisko na różnych etapach rozwoju społeczno-gospodarczego. Międzynarodowa współpraca w ochronie środowiska naturalnego. Zastosowanie źródeł wiedzy geograficznej do rozwiązywania globalnych, regionalnych i lokalnych problemów środowiskowych.

4. Podsumowanie. Test.

Literatura:

Podstawowa:

- Wójcik J.: „Geografia 1, Ziemia”, PPWK Książnica – Atlas, Warszawa 2002.

- Bartkowski T.: „Metody badań geografii fizycznej”, PWN, Warszawa 1977.

- Miller H. J., A measurement theory for time geography., Geographical Analysis, 37, s. 17 - 45.

- Staniów H., Staniów P.: „Geografia 2. Świat”, PPWK Wydawnictwo Książnica – Atlas, Warszawa 2003.

- Makowski J.: Geografia fizyczna świata”, PWN, Warszawa 2006.

- Wieloński A.: „Geografia przemysłu”, Wyd. UW, Warszawa 2005.

- Pasławski J. (red.): „Wprowadzenie do kartografii i topografii”, Wydawnictwo Nowa Era, Wrocław 2006.

- Falkowski J., Ostrowicki J.: „Geografia rolnictwa świata”, PWN, Warszawa 2006.

- Kuciński K. (red.): „Geografia – kompendium w zarysie i zadaniach”, Difin, Warszawa 2007.

Uzupełniająca:

- Dowdeswell J., Hambrey M., Islands of the Arctic, Cambridge University Press, 2002.

- Vademecum ucznia i studenta. Geografia (5), PWN – Gazeta Wyborcza, 2006.

Efekty uczenia się:

K1 / Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i zawodowym, a także do pracy w zespołach realizujących zadania będące w obszarze zainteresowania centrów zarządzania kryzysowego w skali krajowej i lokalnej. / K_K01

K2 / Po wykonaniu wydanych zadań i projektów Student rozumie potrzebę systematycznego uzupełniania i poszerzania kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych w obszarze bezpieczeństwa narodowego. / K_K09

U1 / Student dostrzega relacje między polityką bezpieczeństwa narodowego a procesami historycznymi, ekonomicznymi (klęski ekologiczne), społecznymi (sytuacja międzynarodowa) oraz kulturowymi zachodzącymi w Polsce i na świecie. / K_U08

W1 / Student ma elementarną wiedzę o funkcjonowaniu struktur społecznych i instytucji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa na poziomie narodowym (Centrum Zarządzania Kryzysowego) oraz lokalnym. / K_W10

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę. Ocena ta jest wpisywana do USOSa w pozycji wykład. Zaliczenie ćwiczeń - bez oceny (bo).

Zaliczenie wykładu przeprowadzone jest w postaci testu.

Efekty kształcenia sprawdzane są podczas kolokwium oraz poprzez ocenę poglądów na temat wybranych zdarzeń (np. katastrofa ekologiczna, spadający przyrost naturalny) prezentowanych

w trakcie dyskusji.

Kolokwium zawiera pytania teoretyczne i problemowe sprawdzające wiedzę wyuczoną. Pytania obejmują zakres tematyki kolejnych wykładów oraz mają charakter otwarty. Efekty uznaje się za osiągnięte, jeśli student uzyska minimum 60% punktów.

Gradacja ocen:

<60-65 %) – dostateczny

<65–75 %) – dostateczny plus

<75-85%) – dobry

<85-95%) – dobry plus

<95-100%> – bardzo dobry.

ĆWICZENIA

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia ćwiczeń: obecność na zajęciach; uzyskanie pozytywnych ocen z wydanych prac oraz quizu. Termin ostateczny zaliczenia ćwiczeń – nie później niż 7 dni po ostatnich zajęciach audytoryjnych (nie mylić z końcem semestru).

Efekty oceniane łącznie uznaje się za osiągnięte, jeśli student poprawnie odpowiedział na pytania sprawdzające zadawane podczas zajęć i poprawnie wykonał wszystkie zadania wraz z prawidłowo wykonanymi sprawozdaniami uzasadniającymi dobór metod, analiz danych oraz poprawnie wyciągniętymi wnioskami. Wytyczne do wykonania zadań podaje prowadzący zajęcia.

Kryteria oceniania:

3.0 – formalnie poprawne wykonanie zadań;

3.5 – dodatkowo student potrafi odpowiedzieć na pytania wyjaśniające dotyczące wykonania zadań;

4.0 – jw. oraz student potrafi wyjaśnić, dlaczego wybrał konkretne rozwiązanie;

4.5 – jw. oraz student potrafi podać rozwiązanie alternatywne i kry-tycznie ocenić uzyskane wyniki;

5.0 – jw. oraz student potrafi opisowo i graficznie poprawnie udoku-mentować wykonanie zadania.

Ocena końcowa z przedmiotu jest wypadkową ocen z wykładu (test) i zadań wydanych podczas ćwiczeń. Ocena niedostateczna z wykładu lub ćwiczeń skutkuje oceną niedostateczną z przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)