Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona informacji niejawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORDCSM-20Z4-OWI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona informacji niejawnych
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Wykłady - 16 h

Przedmioty wprowadzające:

Teoria bezpieczeństwa

Autor:

Aleksandra Skrabacz

Bilans ECTS:

Godziny kontaktowe, w tym:


wykład: 16Skrócony opis:

Treści wykładów dotyczą podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych, w tym podstaw prawnych, zasad opracowywania dokumentów i materiałów niejawnych oraz organizacji i funkcjonowania kancelarii niejawnych.

Pełny opis:

Treść wykładów:

1. Zasady ochrony informacji niejawnych - podstawy prawne i organizacyjne.

2. Klasyfikowanie wiadomości niejawnych, klauzule tajności oraz sposoby oznaczania materiałów niejawnych.

3. Zasady wytwarzania, przetwarzania, przechowywania, powielania, udostępniania i obiegu dokumentów niejawnych.

4. Funkcjonowanie kancelarii tajnych w pionie ochrony informacji niejawnych.

5. Sposoby ochrony informacji stanowiących tajemnicę państwową oraz postępowanie w sytuacjach zagrożenia dla takich informacji lub w przypadku ich ujawnienia.

6. Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

7. Zakres stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych, ich pojęcie, rodzaje oraz zakres przetwarzania.

8. Unijne i NATO-wskie procedury ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

Literatura:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z aktami wykonawczymi.

S. Hoc, T. Szewc, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Warszawa 2014

I. Stankowska, Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa 2014

J. Taczkowska-Olszewska, M. Nowikowska, Prawo do informacji publicznej. Informacje niejawne. Ochrona danych osobowych, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna:

- podstawowe regulacje dotyczące ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych - K_ W01, K_ W03

-zna zasady obiegu i przechowywania dokumentów niejawnych w zależności od klauzuli, którą posiadają - K_ W01, K_ W03, K_ W04

- zna zasady organizacji i pracy kancelarii tajnej - K_ W01, K_ W03

- potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę praktycznie w przyszłej pracy zawodowej - K_ W01, K_ W03, K_ W04.

Umiejętności:

Student potrafi:

- dokonać klasyfikacji informacji niejawnych oraz wskazać ich klauzule tajności - K_U01, K_U02, K_U03

- wskazać sposoby ochrony teleinformatycznej i fizycznej dokumentów niejawnych - K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_U09

- zna zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla informacji niejawnych lub w przypadku ich ujawnienia - K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, K_U09.

Kompetencje społeczne:

Student powinien:

- nabyć świadomość prawną i odpowiedzialność za postępowanie z dokumentami niejawnymi - K_K01, K_K02, K_K03

- krytycznie oceniać posiadaną wiedzę i odbierane treści w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych - K_K01, K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: obecność na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)