Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagrożenie przestępczością zorganizowaną i terroryzmem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORACSM-ZPZIT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenie przestępczością zorganizowaną i terroryzmem
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Forma zajęć,

liczba godzin/rygor,

razem godz., pkt ECTS realizowane formy zajęć: W-wykład, C - ćw. audytoryjne, L – ćw. laborat.,

P – ćw. projektowe, S – seminarium)

Rygor: x - egzamin, + zaliczenie na ocenę, z – zaliczenie ogólne

Studia stacjonarne W 16 Ćw. 14, razem: 30 godz., 3 pkt ECTS


Przedmioty wprowadzające:

Brak

Programy:

Forma zajęć,

liczba godzin/rygor,

razem godz., pkt ECTS realizowane formy zajęć: W-wykład, C - ćw. audytoryjne, L – ćw. laborat.,

P – ćw. projektowe, S – seminarium)

Rygor: x - egzamin, + zaliczenie na ocenę, z – zaliczenie ogólne

Studia stacjonarne W 16 Ćw. 14, razem: 30 godz., 3 pkt ECTS


Autor:

Gabriel Nowacki

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS)


Kategoria aktywności Obciążenie studenta

Liczba godzin Liczba ECTS

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM

UDZIALE NAUCZYCIELA / GODZINY KONTAKTOWE/ 37 1.5

Udział w wykładach 16 0.64

Udział w ćwiczeniach, konserwatoriach, laboratoriach itd. 14 0.56

Udział w konsultacjach 5 0.22

Udział w egzaminie/ kolokwium zaliczeniowym itp. 2 0.08

SAMODZIELNA PRACA STUDENTA / GODZINY NIEKONTAKTOWE 38 1.5

Przygotowanie do wykładu

Przygotowanie do ćwiczeń, konserwatorium, laboratorium itp. 10 0.4

Przygotowanie do egzaminu / kolokwium 8 0.32

Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa

Opracowanie projektu

Opracowanie prezentacji multimedialnej 10 0.4

Przygotowanie referatu na jeden lub kilka z zadanych tematów 10 0.38

CAŁKOWITE OBCIĄŻENIE STUDENTA 75 3

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 75 godz. / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (16+14+7): 37 godz./ 1,5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową (1÷10): 38 godz./ 1,5 ECTS


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnym terroryzmem oraz przestępczością zorganizowaną.

C1 Student powinien uzyskać wiedzę o głównych aspektach terroryzmu i przestępczości zorganizowanej.

C2 Student powinien znać determinanty wpływu terroryzmu i przestępczości zorganizowanej na bezpieczeństwo międzynarodowe i narodowe.

C3 Student powinien posiadać umiejętność analizowania zagrożeń terrorystycznych oraz związanych z przestępczością zorganizowaną w międzynarodowych i krajowych sytuacjach kryzysowych oraz prognozowania ich dalszego przebiegu.

Pełny opis:

Pełny opis przedmiotu

(treści programowe) Wykłady /metody dydaktyczne

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Kolokwium

Ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz studium przypadków

Ćwiczenia grupowe

Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć

1. Zjawisko terroryzmu - definicja, istota, cechy charakterystyczne – pojęcie terroryzmu, geneza terroryzmu, istota, cechy charakterystyczne – 2g

2. Kategorie współczesnego terroryzmu. Przedmiot zamachu terrorystycznego – rodzaje terroryzmu, współczesny terroryzm (bioterroryzm, cyberterroryzm), zamachy terrorystyczne – 2g

3. Prawne aspekty zwalczania i terroryzmu i przestępczości zorganizowanej – konwencje ONZ, akty prawne Unii Europejskiej, prawo krajowe – 2g

4. Organizacje i instytucje międzynarodowe (ONZ, UE, NATO,

INTERPOL, EUROPOL itp.) w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu – rola i zadania ONZ, UE, NATO, INTERPOLU i EUROPOLU – 4g

5. Podmioty systemu bezpieczeństwa państwa w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu – ABW i AW, SKW, SWW, Policja, SG, ŻW oraz jednostki specjalne MON – 4g

6. Działania ratownicze w przypadku katastrof naturalnych i awarii

technicznych będących skutkiem ataku terrorystycznego – zadania administracji państwowej i samorządowej, zadania służb ratowniczych –2g

Ćwiczenia /metody dydaktyczne

Ćwiczenia indywidualne w formie analiz przypadków oraz analiz dokumentów

Ćwiczenia grupowe

Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć

1. Taktyka i techniki działania terrorystów oraz zorganizowanych grup przestępczych – 2g

- zamach na życie ważnych osób – przykłady,

- zamach bombowy (także samobójczy) – przykłady,

- uprowadzenie środka transportu (samolot, autobus, statek morski) – przykłady.

- handel ludźmi, bronią, narkotykami, pranie brudnych pieniędzy – przykłady.

2. Charakterystyka organizacji terrorystycznych na świecie – 2g

- organizacja Państwo Islamskie,

- Talibowie (Afganistan oraz Pakistan),

- Al-Qaida.

- Boko Haram, Al-Shabaab.

3. Analiza SWOT zagrożeń terrorystycznych dla infrastruktury oraz środków

transportowych – 2g

- infrastruktura transportu lotniczego,

- infrastruktura transportu morskiego,

- infrastruktura transportu kolejowego,

- infrastruktura transportu drogowego.

4. Zwalczanie najnowszych form działalności terrorystycznej – 2g

- Dyrektywa PE i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu,

- zwalczanie cyberterroryzmu,

- zwalczanie bioterroryzmu,

- terroryzm a wojna hybrydowa.

5. Płaszczyzny zwalczania terroryzmu – 2g

- płaszczyzna dyplomatyczna i prawna,

- płaszczyzna wywiadowcza,

- płaszczyzna policyjna,

- płaszczyzna militarna.

6. Powiązanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z terroryzmem – 4g

- międzynarodowa przestępczość zorganizowana – terminologia, charakterystyka, podstawy prawne zwalczania,

- działalność zorganizowanych grup przestępczych na świecie – statystyki,

- statystyki dotyczące zorganizowanych grup przestępczych w Polsce,

- współpraca organizacji terrorystycznych z przestępczością zorganizowaną.

Literatura:

Literatura Podstawowa:

1. Chomentowski P., Polski system antyterrorystyczny. Diffin, Warszawa 2014.

2. Czop A., Czop P, Analiza porównawcza przestępczości zorganizowanej i międzynarodowego terroryzmu, Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje nr 24, 74-91, 2016.

3. Gruzy E., Wybrane aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, UW, Warszawa 2010.

4. Liedel K., Mroczek a., Terror w Polsce: analiza wybranych przypadków. Diffin, Warszawa 2013.

5. Mądrzejowski W., Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Editions Spotkania Spółka ,2019.

6. Nowacki G., Nowe trendy współczesnego terroryzmu. Logistyka 6/2014.

7. Nowacki G., Infrastruktura transportowa - potencjalny obszar zagrożeń terrorystycznych. Studia Bezpieczeństwa Narodowego. WAT, nr 3/2012.

8. Nowacki G., Zagrożenia terrorystyczne na świecie. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 44 (4/2015).

9. Pływaczewski E., Przestępczość zorganizowana, C.H. Beck, 2011.

10. Terroryzm a bezpieczeństwo państwa w erze globalizmu, pod. red. R. Jakubczyka, R. Radziejewskiego. WAT 2011.

Uzupełniająca:

1. Mądrzejowski W., Instytucje zwalczające przestępczość ekonomiczną w Polsce, Kultura bezpieczeństwa. Nauka Praktyka, nr 29, 2018.

2. Zubrzycki W. (red.), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym w Polsce, Jografika, Warszawa 2011.

3. Akty prawne.

4. Strony internetowe.

Efekty uczenia się:

W1. Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu istotę zagrożeń oraz metody ich identyfikacji, analizy, ewaluacji oraz projektowania i wdrażania strategii przeciwdziałania zagrożeniom oraz zapewniania ciągłości działania.

U1. Potrafi formułować i rozwiązywać złożone problemy dotyczące bezpieczeństwa oraz wykonywać zadania dotyczących zjawisk niepewnych, z wykorzystaniem krytycznego doboru źródeł oraz informacji.

U2. Potrafi dostrzec i ocenić ewolucję zagrożeń, bezpieczeństwa, systemów bezpieczeństwa oraz prognozować zjawiska i procesy w przestrzeni bezpieczeństwa ogólnego oraz jego przedmiotowych wymiarach.

K1. Jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy na temat bezpieczeństwa i nauk pokrewnych.

K2. Jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za pełnione role oraz podporządkowania się zasadom pracy zespołowej i zasadom etyki oraz kształtowania i egzekwowania zachowań etycznych u innych.

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje:

ocena 2 – poniżej 60% poprawnych odpowiedzi,

ocena 3 – 60 ÷ 68% poprawnych odpowiedzi,

ocena 3,5 – 69 ÷ 76% poprawnych odpowiedzi,

ocena 4 – 77 ÷ 82% poprawnych odpowiedzi,

ocena 4,5 – 83 ÷ 90% poprawnych odpowiedzi,

ocena 5 – powyżej 91% poprawnych odpowiedzi.

Efekty W1 oraz U1, U2, sprawdzane są podczas testu pisemnego lub rozmowy (zaliczenie ustne), zalicza minimum 60 procent pozytywnych odpowiedzi.

Warunkiem dopuszczenia do testu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

Efekty K1 i K2 sprawdzane są podczas ćwiczeń: uczestnictwo w zajęciach, aktywność w dyskusji, studium przypadku, zaprezentowanie zadań domowych oraz znajomość literatury podstawowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)