Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagrożenie przestępczością zorganizowaną i terroryzmem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORACSM-19Z3-ZPZT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenie przestępczością zorganizowaną i terroryzmem
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

realizowane formy zajęć: W-wykład, C - ćw. audytoryjne, L – ćw. laborat.,

P – ćw. projektowe, S – seminarium)

Rygor: x - egzamin, + zaliczenie na ocenę, z – zaliczenie ogólne

Studia stacjonarne W 16 Ćw. 14, razem: 30 godz., 3 pkt ECTS


Przedmioty wprowadzające:

Brak

Programy:

Wszystkie kierunki

Autor:

Gabriel Nowacki

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS)

Kategoria aktywności Obciążenie studenta

Liczba godzin Liczba ECTS

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM

UDZIALE NAUCZYCIELA / GODZINY KONTAKTOWE/ 37 1.5

Udział w wykładach 16 0.64

Udział w ćwiczeniach, konserwatoriach, laboratoriach itd. 14 0.56

Udział w konsultacjach 5 0.22

Udział w egzaminie/ kolokwium zaliczeniowym itp. 2 0.08

SAMODZIELNA PRACA STUDENTA / GODZINY NIEKONTAKTOWE 38 1.5

Przygotowanie do wykładu

Przygotowanie do ćwiczeń, konserwatorium, laboratorium itp. 10 0.4

Przygotowanie do egzaminu / kolokwium 8 0.32

Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa

Opracowanie projektu

Opracowanie prezentacji multimedialnej 10 0.4

Przygotowanie referatu na jeden lub kilka z zadanych tematów 10 0.38

CAŁKOWITE OBCIĄŻENIE STUDENTA 75 3

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 75 godz. / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (16+14+7): 37 godz./ 1,5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową (1÷10): 38 godz./ 1,5 ECTS


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem.

C1 Student powinien uzyskać wiedzę o głównych aspektach przestępczości zorganizowanej i terroryzmie.

C2 Student powinien znać determinanty wpływu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu na bezpieczeństwo międzynarodowe i narodowe.

C3 Student powinien posiadać umiejętność analizowania zagrożenia przestępczością zorganizowaną i terroryzmem w międzynarodowych oraz krajowych sytuacjach kryzysowych oraz prognozowania ich dalszego przebiegu.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Kolokwium

Ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz studium przypadków

Ćwiczenia grupowe

Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć

1. Terminologia i istota bezpieczeństwa oraz przestępczości

zorganizowanej i terroryzmu – pojęcie i istota bezpieczeństwa, kategorie bezpieczeństwa, przestępczość zorganizowana, terroryzm – 4g

2. Kategorie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu – przestępczość ekonomiczna (gospodarcza), narkotykowa, kryminalna, rodzaje terroryzmu – 2g

3. Prawne aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu – konwencje ONZ, akty prawne Unii Europejskiej, prawo krajowe – 2g

4. Organizacje i instytucje międzynarodowe (ONZ, UE, NATO,

INTERPOL, EUROPOL itp.) w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu – rola i zadania w zwalczaniu terroryzmu ONZ, UE, NATO, INTERPOLU i EUROPOLU – 4g

5. Podmioty systemu bezpieczeństwa państwa w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu – ABW i AW, SKW, SWW, Policja, SG, ŻW oraz jednostki specjalne MON – 4g

Ćwiczenia /metody dydaktyczne

Ćwiczenia indywidualne w formie analiz przypadków oraz analiz dokumentów

Ćwiczenia grupowe

Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć

1. Terminologia i istota bezpieczeństwa oraz przestępczości

zorganizowanej i terroryzmu – 2g

- bezpieczeństwo – terminologia, istota, kategorie,

- zagrożenie – terminologia, istota, kategorie,

- przestępczość zorganizowana – terminologia, istota, kategorie,

- terroryzm – terminologia, istota, kategorie.

2. Sposoby działania zorganizowanych grup przestępczych oraz terrorystów – 2g

- handel ludźmi, bronią, narkotykami, pranie brudnych pieniędzy – przykłady,

- zamach na życie ważnych osób – przykłady,

- zamach bombowy (także samobójczy) – przykłady,

- uprowadzenie środka transportu (samolot, autobus, statek morski) – przykłady.

3. Charakterystyka zorganizowanych grup przestępczych w Polsce i na świecie – 2g

- grupy przestępcze w Polsce (np. „Ośmiornica”, grupa „Bąbla”),

- Jakuza w Japonii,

- Chińskie Triady,

- grupy zorganizowane w Rosji.

4. Charakterystyka organizacji terrorystycznych na świecie – 2g

- organizacja Państwo Islamskie,

- Talibowie (Afganistan oraz Pakistan),

- Al-Qaida.

- Boko Haram, Al-Shabaab.

5. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Polsce – 2g

- struktura, zadania i efekty ABW,

- struktura, zadania i efekty CBŚP,

- struktura, zadania i efekty ŚG,

- struktura, zadania i efekty ŻW.

6. Powiązanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z terroryzmem – 4g

- międzynarodowa przestępczość zorganizowana – terminologia, charakterystyka, podstawy prawne zwalczania,

- działalność zorganizowanych grup przestępczych na świecie – statystyki,

- statystyki dotyczące zorganizowanych grup przestępczych w Polsce,

- współpraca organizacji terrorystycznych z przestępczością zorganizowaną.

Literatura:

Podstawowa:

1. Chomentowski P., Polski system antyterrorystyczny. Diffin, Warszawa 2014.

2. Liedel K., Mroczek a., Terror w Polsce: analiza wybranych przypadków. Diffin, Warszawa 2013.

3. Nowacki G., Nowe trendy współczesnego terroryzmu. Logistyka 6/2014.

4. Nowacki G., Infrastruktura transportowa - potencjalny obszar zagrożeń terrorystycznych. Studia Bezpieczeństwa Narodowego. WAT, nr 3/2012.

5. Nowacki G., Zagrożenia terrorystyczne na świecie. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 44 (4/2015).

6. Terroryzm a bezpieczeństwo państwa w erze globalizmu, pod. red. R. Jakubczyka, R. Radziejewskiego. WAT 2011.

7. Wybrane aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, pod. red. E. Gruzy, UW, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. Zubrzycki W. (red.), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym w Polsce, Jografika, Warszawa 2011.

2. Akty prawne.

3. Strony internetowe.

Efekty uczenia się:

W1. Ma pogłębioną wiedzę o zagrożeniach, źródłach ich powstawania,

metodach postępowania z nimi oraz o fundamentalnych

dylematach cywilizacji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa.

W2. Zna i rozumie w pogłębionym stopniu funkcjonowanie organizacji i instytucji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa, rolę

człowieka jako twórcę kultury i organizatora struktur społecznych,

określającego zasady ich funkcjonowania oraz metody, funkcje i procesy kierowania i zarządzania.

U1. Potrafi monitorować, analizować. modelować i prognozować

dynamikę stanu bezpieczeństwa dla złożonych systemów oraz

proponować sposoby jego zmiany oraz wybierać i stosować

właściwy dla stanu bezpieczeństwa sposób postępowania, środki

oraz metody pracy, w celu efektywnego wykonywania zadań.

U2. Potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi do

wyjaśniania, opisu i rozwiązywania szczegółowych problemów

zapewniania i zarządzania bezpieczeństwem w ujęciu

podmiotowym i przedmiotowym.

K1. Jest gotów do krytycznej oceny przekazywanych i odbieranych

treści dotyczących bezpieczeństwa i dziedzin pokrewnych.

K2. Jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za pełnione role

zawodowe w zmiennym otoczeniu, podporządkowania się

zasadom pracy zespołowej i zasadom etyki oraz do kształtowania

i egzekwowania zachowań etycznych u innych.

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje:

ocena 2 – poniżej 60% poprawnych odpowiedzi,

ocena 3 – 60 ÷ 68% poprawnych odpowiedzi,

ocena 3,5 – 69 ÷ 76% poprawnych odpowiedzi,

ocena 4 – 77 ÷ 82% poprawnych odpowiedzi,

ocena 4,5 – 83 ÷ 90% poprawnych odpowiedzi,

ocena 5 – powyżej 91% poprawnych odpowiedzi.

Efekty W1, W2 oraz U1, U2, sprawdzane są podczas testu pisemnego lub rozmowy (zaliczenie ustne), zalicza minimum 60 procent pozytywnych odpowiedzi.

Warunkiem dopuszczenia do testu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

Efekty K1 i K2 sprawdzane są podczas ćwiczeń: uczestnictwo w zajęciach, aktywność w dyskusji, studium przypadku, zaprezentowanie zadań domowych oraz znajomość literatury podstawowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)