Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy ratownictwa w państwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLOPPCSL-19Z5-SRP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy ratownictwa w państwie
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

realizowane formy zajęć: W-wykład, C - ćw. audytoryjne, L – ćw. laborat.,

P – ćw. projektowe, S – seminarium)

Rygor: x - egzamin, + zaliczenie na ocenę, z – zaliczenie ogólne


W 14/+ ; C 16/z Razem: 30 (14 godzin wykładów zaliczanych w postaci zali-czenia na ocenę; 16 godzin ćwiczeń, zaliczanych na ocenę) 2,5 pkt ECTS


Przedmioty wprowadzające:

Brak

Programy:

semestr studiów / kierunek studiów / specjalność


V semestr / obronność państwa / system pozamilitarny państwaAutor:

dr hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. WAT

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS)

1. Udział w wykładach /14

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 16

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / …..

4. Udział w seminariach / …..

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 11,2

6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych /16

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / …..

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / …..

9. Realizacja projektu / …..

10. Udział w konsultacjach / 4,5

11. Przygotowanie do egzaminu / …..

12. Przygotowanie do zaliczenia / 12

13. Udział w egzaminie / …..

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (1÷13):

73,70 godz. przyjęto 2,5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli 34,5 godz./1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym 39,2 godz./ 1,5 ECTS


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemami ratownictwa w Polsce.

C1 Student powinien uzyskać wiedzę o głównych aspektach i rodzajach ratownictwa oraz systemach i służbach ratowniczych.

C2 Student powinien znać determinanty wpływu ratownictwa na ochronę ludności, a tym samym bezpieczeństwo narodowe.

C3 Student powinien posiadać umiejętność analizowania zagrożeń w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem służb ratowniczych oraz prognozowania ich dalszego przebiegu.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć

1. Terminologia, istota, rodzaje i podstawy prawne ratownictwa – kategorie zagrożeń, rodzaje ratownictwa i ich istota, aspekty prawne, charakterystyka ratownictwa w transporcie – 2g

2. Funkcjonowanie CPR – struktura i organizacja CPR, zadania realizowane przez CPR, charakterystyka zgłoszeń alarmowych – 2g

3. Państwowe Ratownictwo Medyczne – zespoły ratownictwa medycznego, karetki typu S,P,T, LPR, SOR – 2g

4. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – struktura, zadania, poziom powiatowy, wojewódzki, centralny – 2g

5. Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania – struktura systemu, instytucje cywilne i wojskowe oraz ich zadania, stacje wykrywania – 2g

6. Lotniczy i morski SAR – struktura i zadania, instytucje cywilne i wojskowe –2g

7. Struktura organizacyjna i zadania WOPR, GOPR, TOPR - 2g

Ćwiczenia /metody dydaktyczne

Ćwiczenia indywidualne w formie analiz przypadków oraz analiz dokumentów

Ćwiczenia grupowe

Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć

1. Terminologia, istota, rodzaje i podstawy prawne ratownictwa – 2g

˗ ratownictwo medyczne,

˗ gaszenie pożarów,

˗ ratownictwo chemiczne i ekologiczne,

˗ ratownictwo techniczne.

2. Funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego (SPR)– 2g

˗ podstawy prawne funkcjonowania SPR,

˗ współpraca CPR z siecią telekomunikacyjną i systemami teleinformatycznymi,

˗ wymagania w stosunku do operatora numerów alarmowych,

˗ zadania Krajowego Centrum Monitorowania SPR.

3. Państwowe Ratownictwo Medyczne – 2g

˗ struktura, organizacja i podstawy prawne funkcjonowania PRM,

˗ zadania realizowane przez Zespoły ratownictwa medycznego – karetki typu S i P, przykłady,

˗ zadania realizowane przez Lotnicze Pogotowie ratunkowe – przykłady,

˗ zadania realizowane przez SOR.

4. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy ćwiczenia grupowe – 2g

˗ zadania realizowane przez szczebel powiatowy,

˗ zadania realizowane przez szczebel wojewódzki,

˗ zadania realizowane przez szczebel centralny,

˗ organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej.

5. Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania – 2g

˗ podstawy prawne funkcjonowania KSWSiA,

˗ struktura i organizacja KSWiA,

˗ zadania realizowane przez instytucje cywilne,

˗ zadania realizowane przez jednostki wojskowe.

6. Lotniczy SAR – 2g

˗ struktura organizacyjna i zadania lotniczego SAR,

˗ przykłady działania lotniczego SAR (segment wojskowy),

˗ przykłady działania morskiego SAR (segment cywilny).

˗7. Morski SAR – 2g

˗ struktura organizacyjna i zadania morskiego SAR,

˗ przykłady działania morskiego SAR (segment cywilny),

˗ przykłady działania morskiego SAR (segment wojskowy).

8. Struktura i zadania WOPR, GOPR, TOPR – 2g

˗ struktura organizacyjna WOPR,

˗ zadania realizowane przez ratowników WOPR, przykłady działania,

˗ struktura i zadania GOPR, przykłady dzisłania,

˗ struktura i zadania TOPR, przykłady działania.

Literatura:

Podstawowa:

1. Ferenc A., Zintegrowany system ratowniczy w Polsce, Warszawa 2006.

2. Ciećkiewicz J.,Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych: medycyna katastrof w zarysie: podręcznik, Wrocław 2010.

3. Konieczny J., Panufnik K., Pomoc doraźna i ratownictwo: poradnik dla żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / red. Wyd. MON. Warszawa 1997.

4. Nowacki G., Funkcjonowanie centrów powiadamiania ratunkowego (CPR) w ogólnoeuropejskim systemie eCall. Logistyka 4/2014.

5. Nowacki G., Europejski system powiadamiania ratunkowego eCall w: Kierunki rozwoju inteligentnych systemów transportowych. ITS, Warszawa 2010.

6. Nowacki G., Skrabacz A., Koordynacja działań służb ratowniczych podczas wypadków drogowych. Rozdział I. W: Logistyka w ratownictwie, Spatium, 2020.

7. Nowak E., Walancik M., Logistyka akcji ratowniczych, Wydawnictwo PWN, 2018.

8. Skuteczne ratownictwo: fachowy poradnik dla służb ratowniczych (T1, T2, T3, T4), zesp. aut. pod red. Stanisława Lipińskiego. Stan prawny - październik 2011.

9. Szmagalski J. (red.), Przeciwdziałanie skutkom katastrof i klęsk żywiołowych. Praca socjalna wobec katastrof i klęsk żywiołowych. Teoria, doświadczenia zagraniczne, krajowe ramy organizacyjno-prawne, wyd. IRSS, Warszawa 2014.

10. Skrabacz A., Domasiewicz M, Numer alarmowy 112. Organizacja i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego w zintegrowanym regionalnie systemie ratowniczym. ELIPSA, 2019.

11. Skrabacz A., Ratownictwo w wypadkach drogowych i kolejowych, Technika Transportu Szynowego, 2019, r. 28, nr 7-8, s. 44 - 48.

Uzupełniająca:

1. Typologia klęsk żywiołowych i awarii technicznych oraz procedury stosowane w ich przypadkach dla ochrony zdrowia i życia, http://bip.pieszyce.sisco.info/zalaczniki/1032/kleski.pdf.

2. Akty prawne.

3. Strony internetowe.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunko-wego

W1 / zna i rozumie charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych i humani-stycznych oraz ich relację do innych nauk/ K_W04

W2 / zna podstawowe relacje pomiędzy strukturami i instytucjami odpowie-dzialnymi za kształtowanie obronności i bezpieczeństwa państwa decydujące o możliwości ich współpracy/ K_W09

U1/ posiada umiejętności diagnozowania zjawisk, wyciągania wniosków oraz pozyskiwania wiedzy, jak też potrafi te wnioski wdrażać w praktyce dotyczącej obronności i bezpieczeństwa państwa / K_U04

U2 / posiada umiejętność analizowania konkretnych problemów dotyczących rozwiązań w zakresie problematyki obronności i bezpieczeństwa państwa oraz aktywnego uczestniczenia w zespołach mających na celu analizę proponowa-nych rozwiązań poprzez kreowanie i wysuwanie własnych propozycji oraz sto-sownych rozstrzygnięć, w tym zakresie / K_U06

K1 / rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz wagę posiadania sze-rokiego zakresu informacji dla kształtowania kompetencji w zakresie budowania nowoczesnych systemów obronności i bezpieczeństwa państwa, a zwłaszcza zarządzania obronnością, systemów militarnych, logistyki obronności i bezpie-czeństwa państwa, zarządzania kryzysowego oraz systemu pozamilitarnego państwa/ K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia na ocenę.

Zaliczenie przedmiotu przeprowadzane jest: na podstawie rozmowy ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia zaliczane są na ocenę na podstawie: udziału w ćwiczeniach oraz uzyskanych ocen szczątkowych z prezentacji.

O ocenie końcowej z przedmiotu decyduje: zaliczenie z ćwiczeń oraz udzielone odpowiedzi na rozmowie ustnej.

Efekty W1, W2, U1- sprawdzenie są podczas zaliczenia na ocenę.

Efekty U2, K1, K2 sprawdzenie są na ćwiczeniach. Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)