Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie statystyki dla logistyków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLOFXWSJ-19Z6-ZSL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie statystyki dla logistyków
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

jednolite magisterskie

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/+, C 10/+, L 4/-, razem: 24 godz.

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka, Badania operacyjne / wymagania wstępne: znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel oraz matematyki na poziomie przewidzianym przez program studiów

Programy:

VI semestr / Logistyka / wszystkie specjalności

Autor:

dr hab inż. Anna Borucka

Bilans ECTS:

2 pkt ECTS

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami i narzędziami statystyki wykorzystywanymi w analizach danych. Wskazanie założeń, warunków stosowania i sposobów interpretacji poszczególnych miar statystycznych.

Celem ćwiczeń informatycznych jest praktyczne wykorzystanie MS Excel i programu Statistica do opracowania i prezentacji danych statystycznych oraz przeprowadzenia analizy statystycznej (analizy struktury zbiorowości, analizy korelacji i regresji oraz analizy dynamiki zjawisk w czasie).

Pełny opis:

Wykłady

1. Podstawowe pojęcia statystyki / 4 godz. / przedmiot i metody badań. Badanie statystyczne – etapy, projektowanie, badania ankietowe. Zagadnienie statystycznego pomiaru, jego skale i własności. Techniki opracowania i prezentacji materiału statystycznego. Ocena danych statystycznych.

2. Rozkład empiryczny cechy i miary jego opisu / 2 godz. / miary średnie, zróżnicowania, (a)symetrii, spłaszczenia, inne miary pozycyjne. Pomiar koncentracji zjawisk (kurtoza i współczynnik koncentracji Lorenza).

3. Metody analizy powiązań między dwoma cechami / 2 godz. / korelacja cech ilościowych , powiązania cech jakościowych . Opis postaci zależności między cechami ilościowymi.

5. Kolokwium końcowe / 2 godz. /

Ćwiczenia

1. Techniki opracowania i prezentacji materiału statystycznego przy wy-korzystaniu arkusza kalkulacyjnego Excel i programu Statistica /6 godz. /

2. Badanie zgromadzonej próby badawczej przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego Excel i programu Statistica / 2 godz. /

3. Analiza korelacji i regresji przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego Excel i programu Statistica / 2 godz. /

Laboratoria

1. Dekompozycja szeregu czasowego przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego Excel i programu Statistica / 2 godz. /

2. Analiza danych logistycznych przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego Excel programu Statistica / 2 godz. /

Literatura:

Podstawowa:

Rabiej M., Analizy statystyczne z programami Statistica i Excel, Helion, 2018

Sobczyk M., Statystyka, PWN, 2019

Uzupełniająca:

Middleton M.R., Microsoft Excel w analizie danych, Wydawnictwo RM, 2004

[Szymczak M. (red.), Decyzje logistyczne z Excelem, Difin, 2011

Efekty uczenia się:

W1 / ma niezbędną wiedzę z zakresu matematyki, obejmującą algebrę,

analizę matematyczną, statystykę oraz elementy matematyki

stosowanej, niezbędną do formułowania i rozwiązywania typowych, prostych zadań z zakresu logistyki / K_W02

W2 / ma wiedzę ogólną w zakresie metrologii, telematyki i systemów

pomiarowych, zna i rozumie metody pomiaru / K_W17

U1 / potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje

komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski / K_U07

U2 / potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi,

właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej

w logistyce / K_U11

K1 / potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy / K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: zaliczenia na ocenę.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektu W1, W2, U1, U2, K1 - weryfikowane jest poprzez sprawdzenie posiadanej wiedzy w trakcie zaliczenia.

Osiągnięcie efektu U1 i U2 - sprawdzane jest podczas realizacji ćwiczeń.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Wiejak
Prowadzący grup: Grzegorz Wiejak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)