Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria jakości w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLOFXWSJ-19Z3-IJL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria jakości w logistyce
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

realizowane formy zajęć: W-wykład, C - ćw. audytoryjne, L – ćw. laborat.,

P – ćw. projektowe, S – seminarium

Rygor: x - egzamin, + zaliczenie na ocenę, z – zaliczenie ogólne


W 14/+, C 12/+, S 4/z, razem: 30 godz., 2 pkt ECTS


Przedmioty wprowadzające:

Inżynieria systemów i analiza systemowa / wymagania wstępne: znajomość pod-staw inżynierii systemów

Programy:

semestr studiów / kierunek studiów / specjalność

III semestr / Logistyka / logistyka przedsiębiorstw


Autor:

dr n. społ. mgr inż. Bogusław Rogowski, płk rez.

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS)

1. Udział w wykładach / 14

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 12

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 0

4. Udział w seminariach / 4

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 14

6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 12

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 0

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 4

9. Realizacja projektu / 0

10. Udział w konsultacjach / 6

11. Przygotowanie do egzaminu / 0

12. Przygotowanie do zaliczenia / 0

13. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (1÷13):

86 godz. /2,87 ECTS, przyjęto 2,0 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 36,0 godz./ 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym (2+3+4+6+7+8+9) 32 godz./ 1 ECTS


Skrócony opis:

Istota jakości w logistyce. Struktura, zadania i obszary zastosowań inżynierii jakości i kwalitonomii. Standaryzacja jakości w logistyce. Doskonalenie jakości. Metody, narzędzia i techniki z zakresu inżynierii jakości w logistyce. Statystyczna kontrola jakości w zastosowaniu do logistyki. Modelowanie matematyczne i procesowe zagadnień jakości w logistyce.

Pełny opis:

Wykład / prezentacja multimedialna

1. Omówienie istoty jakości i inżynierii jakości w logistyce. / 2

Prezentacja przy wykorzystaniu urządzeń audiowizualnych.

2. Standaryzacja jakości w logistyce. / 2

Prezentacja przy wykorzystaniu urządzeń audiowizualnych.

3. Doskonalenie jakości. Klasyfikacja metod, narzędzi i technik z zakresu inżynierii jakości w zastosowaniu do logistyki / 2

Prezentacja przy wykorzystaniu urządzeń audiowizualnych.

4. Omówienie wybranych metod, narzędzi i technik doskonalenia jakości (praktyczne aspekty obliczeniowe z zakresu inżynierii jakości w logistyce) / 2

Prezentacja przy wykorzystaniu urządzeń audiowizualnych.

5. Wybrane aspekty statystycznej kontroli jakości w logistyce (w tym m.in. statystyczna kontrola odbiorcza dostaw, statystyczne karty kontrolne) / 2

Prezentacja przy wykorzystaniu urządzeń audiowizualnych.

6. Modelowanie procesowe zagadnień jakości w logistyce / 1

Prezentacja przy wykorzystaniu urządzeń audiowizualnych.

7. Modelowanie matematyczne zagadnień jakości w logistyce / 1

8. Kolokwium zaliczeniowe - 2.

Ćwiczenia / metody dydaktyczne

1. Analiza danych (narzędzia analityczne doskonalenia jakości) / 2

Ćwiczenia praktyczne – sprawdzenie posiadanej wiedzy, za pomocą rozwiązania zadanych problemów i aktywizacji studentów.

2. Analiza przyczyn występujących wad w realizacji procesów logistycznych – diagramy przyczyn i skutków / 2

Ćwiczenia praktyczne – sprawdzenie posiadanej wiedzy, za pomocą rozwiązania zadanych problemów i aktywizacji studentów.

3. Diagram Pareto-Lorenza, diagramy decyzyjne, drzewa błędów / 4

Ćwiczenia praktyczne – sprawdzenie posiadanej wiedzy, za pomocą rozwiązania zadanych problemów i aktywizacji studentów.

4. Statystyczna kontrola odbiorcza /2

Ćwiczenia praktyczne – sprawdzenie posiadanej wiedzy, za pomocą rozwiązania zadanych problemów i aktywizacji studentów.

5. Praktyczne wykorzystanie innych, wybranych metod i narzędzi z obszaru inżynierii jakości w logistyce / 2.

Seminarium / prezentacje multimedialne przygotowane przez studentów

FMEA – analiza przyczyn i skutków wad w zastosowaniu do procesów logistycznych / 2

Prezentacje multimedialne przygotowane przez studentów

Metoda Serqual w zastosowaniu do oceny jakości usług logistycznych / 2.

Prezentacje multimedialne przygotowane przez studentów

Literatura:

Podstawowa:

[1] Łagowski E., Świderski A.: „Aplikacje dla procesów w organizacji”, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2018.

[2] Hamrol A: „Zarządzanie jakością z przykładami”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

[3] Starowicz W.: „Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym”. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.

[4] Żuchowski J., Łagowski E.: „Narzędzia i metody doskonalenia jakości”. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2004.

Uzupełniająca:

[1] Kolman R.: „Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości”. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2009.

[2] Mantura W.: „Zarys kwalitologii”. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.

[3] Słowiński B.: „Zarządzanie i inżynieria jakości”. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011.

Efekty uczenia się:

W1 / ma wiedzę ogólną z zakresu inżynierii systemów/ K_W08

W2 / zna podstawowe metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z logistyką / K_W14

W3/ ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania logistyką, zasobami ludzkimi, jakością w logistyce i prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych/ K_W29,

U1 / potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, typowych dla logistyki / K_U17

U2 / potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi rozwiązywania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, typowego dla logistyki oraz wybrać i zastosować właściwą metodę, procedurę i narzędzia/ K_U18

K1 / potrafi dokonać krytycznej oceny posiadanej wiedzy, a także dostrzega znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w sferze logistyki / K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia za ocenę.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: obecności i pozytywnej oceny z każdego realizowanego zagadnienia na zajęciach.

Seminarium zaliczane jest na podstawie: obecności i pozytywnego zaliczenia z każdego realizowanego zagadnienia na zajęciach.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie napisania testu.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest pozytywna ocena z ćwiczeń oraz obecność i referowanie na seminarium zadanych zagadnień.

Osiągniecie efektu W1, W2, W3, K1 weryfikowane jest poprzez sprawdzenie posiadanych zdolności i wiedzy na ćwiczeniach;

Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, U1, U2 sprawdzane jest podczas seminarium;

Osiągniecie efektu W1, W2, W3, U1, U2, K1 weryfikowane jest podczas pisania testu zaliczeniowego.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)