Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logistyka produkcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLOFXCSI-19Z3-LP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka produkcji
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+, C 8/+, L 8/-, razem: 30 godz., 2,5 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy logistyki

Programy:

III semestr / Logistyka / wszystkie specjalności

Autor:

dr hab. inż. Anna Borucka

Bilans ECTS:

2,5

Skrócony opis:

Istota i zakres logistyki produkcji. Organizacja systemu produkcyjnego. Podstawowe rodzaje procesów produkcyjnych. Planowanie potrzeb materiałowych dla wyrobów o strukturze tradycyjnej MRP I i MRP II.

Planowanie zdolności produkcyjnych. Moduł planu nadrzędnego.

Pełny opis:

Wykłady / prezentacje multimedialne

1. Istota i znaczenie logistyki produkcji w systemie logistycznym firmy / 2

Istota i zakres logistyki produkcji, organizacja systemu produkcyjnego, podstawowe rodzaje procesów produkcyjnych.

2. Proces planowania produkcji – moduł planu nadrzędnego / 2

Proces zstępujący planowania produkcji w przedsiębiorstwie. Planowanie sprzedaży i operacji SOP. Planowanie nadrzędne.

3. Planowanie potrzeb materiałowych / 4

Planowanie potrzeb materiałowych dla wyrobów o strukturze tradycyjnej i modułowej.

4. Równoważenie linii produkcyjnej / 2

Definicja oraz cechy linii produkcyjnej. Algorytm równoważenia linii produkcyjnej.

5. Planowanie zdolności produkcyjnych / 2

Wprowadzenie do MRP III. Planowanie zdolności produkcyjnych CRP.

6. Wybrane elementy Lean Management w produkcji / 2

Wdrożenie systemu Lean Management w przedsiębiorstwie. System planowania produkcji w oparciu o karty KANBAN. Podstawy Teorii ograniczeń TOC.

Ćwiczenia / studium przypadku, ćwiczenia w grupach

1. Moduł planu nadrzędnego / 2

Proces zstępujący planowania produkcji w przedsiębiorstwie. Planowanie sprzedaży i operacji SOP. Planowanie nadrzędne.

2. Planowanie potrzeb materiałowych / 2

Planowanie potrzeb materiałowych dla wyrobów o strukturze tradycyjnej.

3. Równoważenie linii produkcyjnej / 2

Algorytm równoważenia linii produkcyjnej.

4. Zaliczenie przedmiotu / 2

Kolokwium końcowe.

Laboratoria / studium przypadku, ćwiczenia w grupach

1. Planowanie potrzeb materiałowych / 3

Planowanie potrzeb materiałowych dla wyrobów o strukturze modułowej.

2. Planowanie zdolności produkcyjnych / 3

Wprowadzenie do MRP III. Planowanie zdolności produkcyjnych CRP.

3. Planowanie produkcji w oparciu o system kart KANBAN / 2

Obliczenia liczby niezbędnych kart KANBAN. Harmonogramowanie przepływu kart KANBAN w procesie produkcyjnym.

Literatura:

Podstawowa:

Bozarth C., Handfield R. B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, HELION, 2007

Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją. Systemy produkcyjne, Humanitas, 2009

Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, PWN, 2006

Krawczyk S. (red.), Logistyka. Teoria i praktyka, Difin, 2011, cz. 1 i 2

Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł., Logistyka produkcji. Teoria i praktyka, ILiM, 2010

Uzupełniająca:

Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z. Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, 2012

Ficoń K., Procesy logistyczne, BEL Studio Sp. Z o.o., Warszawa 2008

Śliwczyński B. Planowanie logistyczne, ILiM, 2007

Efekty uczenia się:

W1 / zna i rozumie metody, techniki i narzędzia stosowane przy

rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych

z logistyką, w tym techniki pozyskiwania danych pozwalające opisać

procesy zachodzące w strukturach typowych dla logistyki / K_W08

W2 / ma zaawansowaną wiedzę szczegółową z zakresu funkcjonowania

systemów logistycznych i realizowanych tam procesów / K_W27

U1 / potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań oraz problemów

logistycznych syntezować wiedzę z zakresu procesów technicznych

i biznesowych oraz stosować podejście systemowe, uwzględniające

także aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, etyczne

organizacyjne, społeczne, ekonomiczne i prawne/ K_U07

K1 / rozumie potrzebę uwzględniania w działalności inżyniera logistyki

pozatechnicznych aspektów, w tym działań na rzecz interesu

publicznego i środowiska społecznego, a także inicjowania

i organizowania działalności w tym obszarze / K_K04

K2 / potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, kreatywny

i innowacyjny w obszarze logistyki cywilnej i wojskowej

z uwzględnieniem osiągania najlepszych efektów w stosunku do

nakładów / K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: zaliczenia na ocenę.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektu W1, W2, U1, K1, K2 - weryfikowane jest poprzez sprawdzenie posiadanej wiedzy w trakcie zaliczenia.

Osiągnięcie efektu W1, U1 - sprawdzane jest podczas realizacji ćwiczeń.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)