Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Standaryzacja i znakowanie w logistyce - pwk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLOFXCNM-19Z1-PWK1-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Standaryzacja i znakowanie w logistyce - pwk
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 8/+, C 6/+, Sem. 2/z; razem: 16 godz., 1,0 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Brak

Autor:

płk (r) dr n. społ. mgr inż. Bogusław Rogowski

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 8

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 8

3. Udział w laboratoriach / 0

4. Udział w seminariach / 0

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8

6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 12

7. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

9. Realizacja projektu / 0

10. Udział w konsultacjach / 3,2

11. Przygotowanie do egzaminu / 0

12. Przygotowanie do zaliczenia / 6,4

13. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (poz. 1÷13); 45,6 godz./30 = 1,52 - przyjęto 1,0 pkt ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13); 19,2 godz./30 = 0,64 - przyjęto 1,0 pkt ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym (2+3+4+6+7+8+9); 20,0 godz./30 = 0,67 - przyjęto 1,0 pkt ECTS


Skrócony opis:

Istota, zasady opracowywania i stosowania standardów oraz norm w procesach logistycznych. Zasady znakowania towarów i usług w logistyce oraz ich znaczenie dla skuteczności systemów logistycznych. Wymagania dotyczące znakowania żywności oraz wybranych grup produktów przemysłowych, a także cel, zakres i zasady kodowania towarów w opakowaniach jednostkowych, zbiorczych oraz m.in. jednostek logistycznych. System klasyfikacji wyrobów i usług w Polsce, a także wybrane aspekty dotyczące nowoczesnych systemów znakowania i kodowania produktów, w wymiarze globalnym.

Pełny opis:

Wykład / prezentacje multimedialne

1. Istota i znaczenie działalności standaryzacyjnej oraz stosowania standardów i norm w logistyce / 1

2. Standaryzacja procesów logistycznych jako funkcja doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstwa / 2

3. Podstawy i wymagania prawne dotyczące znakowania towarów i usług. Znakowanie towarów i usług (w tym opakowań), żywności oraz wybranych grup towarów przemysłowych / 2

4. System globalnych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych. Znakowanie produktów z wykorzystaniem systemów RFID. Nowoczesne systemy znakowania / 1

5. Klasyfikowanie i kodowanie jednostek handlowych (towarów) oraz zasady znakowania towarów w obrocie międzynarodowym / 1

6. Kolokwium / 1

Ćwiczenia / studium przypadku, rozwiązywanie zadań, praca w grupach

1. Identyfikacja podstawowej dokumentacji standaryzacyjnej funkcjonującej w organizacji logistycznej / 2

Określenie, podział i budowa standardów i praktyczne ich wykorzystanie.

2. Metody, przykłady oraz korzyści ze standaryzacji procesu logistycznego / 2

3. Standaryzowanie wybranego procesu logistycznego w aspekcie ciągłego doskonalenia wdrożonych metod pracy, w branży logistycznej / 2

4. Zasady nadawania kodu wyrobu i usługi / 2

System klasyfikacji wyrobów i usług w Polsce. Zasady nadawania kod podmiotu gospodarczego – NCAGE.

Literatura:

Podstawowa:

1. Kubik S.; Standaryzacja pracy na hali produkcyjnej, Wyd. ProdPublishing.com, Wrocław 2010.

2. Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Znakowanie i kodowanie towarów, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny Kraków, 2005.

3. Hałas E. Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, 2012, Seria wydawnicza: Biblioteka Logistyka.

Uzupełniająca:

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji wyrobów i Usług (PKWiU), Dz.U. z 2015, poz.1676.

5. Zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), zał. do Dz.U. z 2015, poz.1676.

6. Schemat klasyfikacji, zał. do Dz.U. z 2015, poz.1676.

7. PN-EN 841:1999P Kody kreskowe - Wymagania techniczne - Opis formatu, Wyd. PKN 1999.

8. PN-EN 1573:2016-02E Kody kreskowe - Wielobranżowa etykieta transportowa, Wyd. PKN 2016.

9. PN-EN 16656:2014-08E Technologia informatyczna - Identyfikacja fal radiowych w zarządzaniu towarami - Symbol RFID, Wyd. PKN 2014.

10. PN-ISO/IEC 15420:2018-06 Technologia informatyczna - Techniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych - Wymagania dotyczące symboliki kodów kreskowych EAN/UPC, Wyd. PKN 2018.

11. PN-ISO/IEC 16388:2007P Technologia informatyczna - Techniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych - Wymagania dotyczące symboliki kodów kreskowych - Kod 39, Wyd. PKN 2007.

12. Wybrane teksty norm z sektora Logistyka, transport i pakowanie; Polski Komitet Normalizacyjny, Wyd. PKN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu przedmiotu / efekt uczenia / odniesienie do efektu kierunkowego

W1/ Zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w odniesieniu do norm oraz znaków towarowych /K_W10

W2/ Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu standaryzacji oraz standardów znakowania produktów oraz usług logistycznych /KW_12

U1/ Potrafi identyfikować normy oraz systemy identyfikacji wyrobów i usług, interpretować podstawowe zjawiska i procesy właściwe dla kierunku logistyka, ze szczególnym uwzględnieniem sfery logistyki praktycznej /K_U14

U2/ Ma przygotowanie niezbędne do pracy, a także kierowania pracą zespołów w przedsiębiorstwach logistycznych oraz innych organizacjach i instytucjach działających w branży TSL, zna i stosuje normy systemy klasyfikacji i identyfikacji obowiązujące w obszarze logistyki /K_U17

K1/ Rozumie potrzebę uwzględniania w działalności inżyniera logistyka aspektów zagadnień standaryzacji oraz kodyfikacji i identyfikacji wyrobów i usług, w tym systemach opartych na normach i standardach, krajowych, europejskich i międzynarodowych /K_K03

K2/ Ma świadomość odpowiedzialnego pełnienia inżyniera logistyka, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społeczno-gospodarczych, rozwijania i doskonalenia dorobku zawodu inżyniera logistyka, z uwzględnieniem zasad etyki zawodowej w odniesieniu do logistyki / K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: kolokwium zaliczeniowego.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: obecności i ocen z prowadzonych ćwiczeń.

Kolokwium zaliczeniowe jest prowadzone w formie pisemnej na zadane pytania problemowe, obejmujące całość treści programu przedmiotu. Jest prowadzone na ostatnich zajęciach.

W trakcie realizacji programu przedmiotu mogą być przeprowadzane sprawdziany cząstkowe, po zrealizowaniu danej treści programu przedmiotu.

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną.

Osiągnięcie efektu W1, W2 - weryfikowane jest w czasie kolokwium zaliczeniowego oraz sprawdzianów cząstkowych.

Osiągnięcie efektu U1, U2, K1, K2 - sprawdzane jest na ćwiczeniach

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Uczenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Seminarium, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Rogowski
Prowadzący grup: Bogusław Rogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)