Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Normalizacja w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLOFPCNI-19Z5-NL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Normalizacja w logistyce
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 6/+, C 8/+, razem: 14 godz., 2,0 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

brak

Autor:

dr n. społ. mgr inż. Bogusław Rogowski

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 6

2. Udział w laboratoriach / 0

3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 8

4. Udział w projektach / 0

5. Udział w seminariach / 0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 9

7. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 24

9. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

10. Samodzielne przygotowanie do projektów / 0

11. Udział w konsultacjach / 2,1

12. Przygotowanie do egzaminu / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia / 5,6

14. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (poz. 1÷14): 54,7 / 30 = 1,82 = 2,0 pkt ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+5+11+13): 21,7 / 30 = 0,72 = 1,0 pkt ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową / 0

Zajęcia o charakterze praktycznym (2+3+4+5+7+8+9+10): 32 / 30 = 1,07 = 1,0 pkt ECTS


Skrócony opis:

Normalizacja w logistyce z uwzględnieniem aspektów prawnych oraz organizacyjnych systemu normalizacji krajowej, europejskiej i międzynarodowej. Istota i cele normalizacji. Zasady opracowywania i stosowania norm w elementach infrastruktury logistycznej oraz procesach logistycznych. Podstawowe normy stosowane w logistyce. Normalizacja terminologii i wymagań w zakresie logistyki.

Pełny opis:

Wykład / prezentacje multimedialne

1.Geneza i rozwój normalizacji. Istota i znaczenie działalności normalizacyjnej w gospodarce / 1

Rodzaje dokumentów normalizacyjnych. Normy międzynarodowe i normy europejskie. Normalizacja w Polsce. Rola i znaczenie normalizacji infrastruktury procesów logistycznych.

2.Podstawy prawne działalności normalizacyjnej. Zadania i instytucje normalizacji krajowej, europejskiej i światowej / 1

Normalizacyjne na poziomie krajowym (PN), regionalnym (CEN) i międzynarodowym (ISO). Zasady wprowadzania norm międzynarodowych europejskich do polskiej normalizacji. Dokumenty normalizacyjne.

3.Normalizacja terminologii i wymagań w zakresie logistyki przedsiębiorstw, łańcuchów dostaw, systemów makro – logistycznych / 1

Normalizacja w elektronicznej gospodarce, w tym m.in. w zakresie globalnych identyfikatorów towarów, usług i lokalizacji wg systemu GS1 (kody kreskowe, technologie EPC/RFID), systemów automatycznej identyfikacji, elektronicznej wymiany danych, elektronicznych: katalogów, dokumentów i transakcji itp.

4.Normalizacja opakowań i dystrybucji wyrobów / 1

Zagadnienia ogólne w tym terminologia, znakowanie i metody badań; materiały i przybory opakowaniowe - szpule, bębny, worki, torby; opakowania z tworzyw sztucznych - beczki, hoboki, kanistry, tuby oraz skrzynie, klatki, opakowania transportowe z zawartością.

5.Normalizacja w gospodarce magazynowej / 1

Zagadnienia normalizacji w zakresie urządzeń i wyposażenia magazynowego (palety ładunkowe, paletowe jednostki ładunkowe, jednostki logistyczne, regały i stojaki magazynowe, mostki przeładunkowe, platformy podnośnikowe, drabiny magazynowe budowle magazynowe, itp.), maszyny pakujące, ładunki transportowe oraz monitorowanie transportu.

7. Kolokwium / 1

Ćwiczenia / studium przypadku, rozwiązywanie zadań, praca w grupach

1.Identyfikacja podstawowej dokumentacji normalizacyjnej 2

Określenie, podział i budowa dokumentów normalizacyjnych. Identyfikacja dokumentów na podstawie wybranych przykładów oraz wzorów dokumentów.

2.Zasady redagowania wybranych elementów normy (PN, PN-EN, PN-ISO oraz poprawki i zmiany do PN / 2

Praktyczne redagowanie podstawowych elementów PN własnej. PN będącej wdrożeniem normy europejskiej EN oraz normy międzynarodowej ISO lub IEC. Praktyczne redagowanie zmiany do PN oraz poprawki do PN, w tym na podstawie EN oraz ISO.

3.Zintegrowane systemy zarządzania w logistyce / 2

Praktyczne zastosowanie postanowień (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2017.

4.Analiza kosztów jakości w procesach logistycznych / 1

Składowe oraz struktura kosztów jakości podstawowych procesów zachodzących w logistyce.

5.Normy zharmonizowane z dyrektywami nowego podejścia procesów logistycznych / 1

Praktyczna identyfikacja obszarów zharmonizowanych oraz aspekty ich zastosowania na wybranych przykładach obszarów logistycznych.

Literatura:

Podstawowa:

Schweitzer T., Normalizacja, PKN, Warszawa 2010.

Szkoda J., Systemy zarządzania jakością w organizacjach, Wydaw. ITS, Warszawa 2012.

Norma PN-EN 45020 Podstawy działalności normalizacyjnej - Normalizacja dziedziny związane - Terminologia.

Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1386.

Uzupełniająca:

PN-EN ISO 9001:2015 – Systemy zarządzania jakością – Wymagania, PKN, Warszawa 2009.

PN-EN ISO 14001:2015 – Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne, PKN, Warszawa 2005.

PN-ISO 450011:2017-06 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania i wytyczne stosowania, PKN, Warszawa 2004.

PN-EN ISO/IEC 27001:2017 – Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania

Zapłata S., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.

„WIADOMOŚCI PKN. Normalizacja”. Miesięcznik. Polski Komitet Normalizacyjny PKN, Warszawa.

Wybrane teksty norm z sektora Logistyka, transport i pakowanie; Polski Komitet Normalizacyjny PKN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu przedmiotu / efekt uczenia / odniesienie do efektu kierunkowego

K_W1/ Ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych wykorzystywanych w logistyce / P6S_WG

K_W2/ Ma wiedzę ogólną w zakresie wykorzystania systemów informatycznych w logistyce / P6S_WG

K_W3/ Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania logistyką, zasobami ludzkimi, jakością w logistyce i prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych / P6S_WK

K_U1/ Ma umiejętność korzystania i doświadczenie w wykorzystywaniu norm i standardów związanych z logistyką / T_P6S_UW

K_U2/ Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie systemów i procesów logistycznych - dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, organizacyjne, ekonomiczne i prawne / T_P6S_UW / Inż_P6S_UW

K_K1/ Potrafi dokonań krytycznej oceny posiadanej wiedzy, a także dostrzega

jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w sferze logistyki / P6S_KK

K_K2/ Dostrzega potrzebę uwzględniania w działalności inżyniera logistyki pozatechnicznych aspektów, w tym wypełniania zobowiązań społecznych oraz działań na rzecz interesu publicznego i środowiska społecznego, a także inicjowania i współorganizowania działalności w tym obszarze/ P6S_KO

K_K3/ Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w sferze

logistyki, a w szczególności w zakresie dbałości o dorobek i tradycje zawodu inżyniera logistyki, przestrzegania obowiązujących zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych / P6S_KR.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: kolokwium zaliczeniowego.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: obecności i ocen z prowadzonych ćwiczeń.

Kolokwium zaliczeniowe jest prowadzone w formie pisemnej na zadane pytania problemowe, obejmujące całość treści programu przedmiotu. Jest prowadzone na ostatnich zajęciach.

W trakcie realizacji programu przedmiotu mogą być przeprowadzane sprawdziany cząstkowe, po zrealizowaniu danej treści programu przedmiotu.

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną.

Osiągnięcie efektu W1, W2, W3 - weryfikowane jest w czasie kolokwium zaliczeniowego oraz sprawdzianów cząstkowych.

Osiągnięcie efektu U1, U2, K1, K2, K3 - sprawdzane jest na ćwiczeniach.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Uczenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)