Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Standaryzacja w SZRP i NATO

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLO10WSK-20Z1-SSZRP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Standaryzacja w SZRP i NATO
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj studiów:

kurs

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 8, Ćw. 2, Sem. 2/Zo, razem: 12 godz.

Przedmioty wprowadzające:

brak

Programy:

PROGRAM NAUCZANIA


NAZWA KURSU: KURS KWALIFIKACYJNY DLA KANDYDATÓW

NA STANOWISKA SŁUŻBOWE ZASZEREGOWANE

DO STOPNIA ETATOWEGO PODPUŁKOWNIK (KOMANDOR PORUCZNIK) REALIZUJĄCYCH ZADANIA W OBSZARZE LOGISTYCZNYM W PIONIE FUNKCJONALNYM ZABEZPIECZENIAKOD KURSU: 8103010

Autor:

płk rez. dr inż. Bogusław Rogowski

Skrócony opis:

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownik (komandor porucznik) realizujących zadania w obszarze logistycznym w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia”.

Pełny opis:

Przygotowuje do objęcia stanowisk w strukturach logistyki na poziomie brygady i wyżej. Przygotowuje oficerów w stopniu majora (komandora podporucznika) do objęcia stanowisk zaszeregowanych do stopnia podpułkownika (komandora porucznika) zajmujących się planowaniem i organizowaniem eksploatacji sprzętu wojskowego i jej materiałowo-technicznym zabezpieczeniem oraz obsługą ekonomiczno-finansową na szczeblu taktycznym i operacyjnym.

Literatura:

Wg programu kursu i kart informacyjnych przedmiotów.

Efekty uczenia się:

Wg programu Kursu

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja zakładanych efektów szkolenia osiąganych przez uczestnika kursu odbywa się przede wszystkim na poziomie poszczególnych przedmiotów szkolenia.

Weryfikacji podlegają efekty szkolenia osiągane przez uczestnika kursu

na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich

i w ramach zajęć o charakterze praktycznym (w tym ćwiczeń, laboratoriów, seminariów), a także zadań indywidualnych i prac wykonywanych przez słuchacza bez udziału nauczyciela akademickiego.

Weryfikacja zakładanych efektów szkolenia odbywa się w formie: egzaminu ustnego, zaliczeń na ocenę, zaliczeń ogólnych, bieżących odpowiedzi na pytania kontrolne, kolokwiów i sprawdzianów, opracowań indywidualnych.

Weryfikacja efektów szkolenia w zakresie kompetencji społecznych odbywa się podczas ćwiczeń, a także poprzez ocenę działań i postaw słuchacza w trakcie realizacji ćwiczeń i seminariów.

Szczegóły dotyczące weryfikacji efektów szkolenia dla realizacji zajęć na kursie zawarte są szczegółowo w kartach informacyjnych poszczególnych przedmiotów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)