Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opracowania fotogrametryczne z BSL

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIGXXCNP-Ofbsl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opracowania fotogrametryczne z BSL
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+, P 16/# , Razem 30

Przedmioty wprowadzające:

Fotogrametria i teledetekcja - znajomość podstawowych problemów

i zagadnień z fotogrametrii i teledetekcji cyfrowej


Programy:

geodezja i kartografia / fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji geograficznej

Autor:

dr hab inż. Michał Kędzierski, prof. WAT, dr inż Damian Wierzbicki

Bilans ECTS:

SEMESTR I:

1. Udział w wykładach 14 h

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 4 h

3. Udział w laboratorium 16 h

4. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych 2 h

5. Przygotowanie sprawozdania i dokumentacji z laboratorium 4 h

6. Przygotowanie do zaliczenia 2 h

7. Udział w zaliczeniu – 2 h


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 44 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+7.= 32 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.+5.= 22 / 1 ECTS


Skrócony opis:

Program obejmuje wybrane teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z przetwarzaniem obrazów cyfrowych pozyskanych z niskiego pułapu za pomocą kamer niemetrycznych zamontowanych na pokładach bezzałogowych statków latających. Dobór i zakres treści kształcenia ukierunkowany jest na umiejętność przetwarzania pod kątem fotogrametrycznym pozyskanych obrazów oraz posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do wykonywania profesjonalnych opracowań fotogrametrycznych.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne: Wykłady są realizowane metodą audiowizualną oraz konwersatoryjną z wykorzystaniem materiałów poglądowych związanych z ich tematyką.

Tematy kolejnych zajęć:

SEMESTR I:

1. Przegląd bezzałogowych statków latających. Charakterystyka sensorów obrazujących montowanych na pokładzie bezzałogowych statków latających. Zastosowania BSL w innych dziedzinach / 2 h

2. Przepisy prawa lotniczego – operator (UAVO). Zasady wykonywania lotów VLOS i BVLOS, odpowiedzialność operatora bezzałogowego statku powietrznego, uzyskiwanie informacji o położeniu

i aktywności stref przestrzeni powietrznej, zdobywanie informacji

o wykorzystaniu przestrzeni powietrznej przez innych użytkowników / 2 h

3. Charakterystyka obrazów pozyskanych z niskiego pułapu. Plan lotu: tradycyjny oraz z wykorzystaniem GPS lub dGPS. Planowanie trasy lotu w zależności od obiektu, pomiaru oraz możliwości BSL. Czynniki wpływające na zniekształcenie obrazu. Ocena jakości wykonanego bloku zdjęć / 2 h

4. Przegląd oprogramowania do opracowania danych z niskiego pułapu. Podstawy aerotriangulacji cyfrowej, charakterystyka osnowy fotogrametrycznej dla nalotów niskopułapowych / 2 h

5. Metody cyfrowej korelacji obrazów. Chmura punktów z obrazów cyfrowych. Numeryczny Model Terenu oraz Numeryczny Model Pokrycia Terenu /2 h

6. Ortorektyfikacja i mozaikowanie obrazów / 2 h

7. Zastosowanie produktów fotogrametrycznych wygenerowanych z danych z niskiego pułapu / 2 h

Projekt/metody dydaktyczne: Projekt w formie laboratoryjnej - prowadzone w formie tradycyjnej na specjalistycznym oprogramowaniu fotogrametrycznym. Studenci samodzielnie wykonują opracowanie fotogrametryczne na dostarczonych danych. Studenci samodzielnie wykonują zadanie z elementami poznawczymi.

Tematy kolejnych zajęć:

SEMESTR I:

1. Metodyka planowania nalotu z niskiego pułapu / 2 h

2. Automatyczna Aerotriangulacja Cyfrowa obrazów pozyskanych

z niskiego pułapu / 8 h

3. Generowanie chmury punktów, NMPT oraz NMT na podstawie bloku obrazów pozyskanych z niskiego pułapu / 2 h

4. Ortorektyfikacja i mozaikowanie / 4 h

Literatura:

Kędzierski M., Fryśkowska A., Wierzbicki D. Opracowania fotogrametryczne z niskiego pułapu, WAT, ISBN 978-83-7938-047-3, Warszawa, 2014.

UAV Photogrammetry, Henri Eisenbeiß, Zurich, 2009

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

uzupełniająca:

Rozporządzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 213 r., w sprawie świadectw i kwalifikacji (Załącznik nr 6)

Efekty uczenia się:

W1 / Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych nawigacyjnych systemów satelitarnych, technik teledetekcyjnych i fotogrametrycznych oraz systemów informacji geograficznej / K1A_W05

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w zakresie fotogrametrii i teledetekcji; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie / K1A_U11

U2 / Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi pomiarowych służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla kierunku geodezja i kartografia oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia pomiarowe/ K1A_U15

K1 / Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie działalności inżynierskiej w geodezji i kartografii / K1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Moduł zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest pozytywna ocena z projektu.

WYKŁADY

Efekty:

W1 - jest sprawdzany podczas zaliczenia pisemnego - kolokwium

Zaliczenie prowadzone jest w postaci pytań teoretycznych i problemowych sprawdzających wiedzę wyuczoną oraz poznane metody przetwarzania fotogrametrycznych danych obrazowych. Pytania obejmują zakres tematyki kolejnych wykładów oraz mają charakter otwarty. Efekty uznaje się za osiągnięte, jeśli student uzyska minimum 60% punktów. Gradacja ocen:

<60-65 %) – dostateczny

<65–75 %) – dostateczny plus

<75-85%) – dobry

<85-95%) – dobry plus

<95-100%> – bardzo dobry

Efekty oceniane łącznie uznaje się za osiągnięte, jeśli student pozytywnie odpowiedział na pytania sprawdzające zadawane podczas zajęć i poprawnie wykonał wszystkie zadania wraz z prawidłowo wykonanymi sprawozdaniami uzasadniającymi dobór metod, analiz danych oraz poprawnie wyciągniętymi wnioskami. Wytyczne do wykonania zadań podaje prowadzący zajęcia.

PROJEKT

Efekty U1, U2 – są sprawdzane podczas projektu;

Efekt K1 – na podstawie wykonanej dokumentacji w postaci operatu.

Warunkiem zaliczenia jest opracowanie ortofotomapy oraz sporządzenie dokumentacji wykonanych prac w postaci operatu technicznego.

Efekty oceniane łącznie uznaje się za osiągnięte jeśli student poprawnie wykonał zadanie projektowe oraz operat, uzasadniając w tym dobór metod, analiz danych oraz poprawnie wyciągając wnioski. Wytyczne do wykonania zadania podaje prowadzący zajęcia.

Kryteria oceniania:

3.0 – formalnie poprawne wykonanie zadań;

3.5 – dodatkowo student potrafi odpowiedzieć na pytania wyjaśniające dotyczące wykonania zadań;

4.0 – jw. oraz student potrafi wyjaśnić, dlaczego wybrał konkretne rozwiązanie;

4.5 – jw. oraz student potrafi podać rozwiązanie alternatywne i krytycznie ocenić uzyskane wyniki;

5.0 – jw. oraz student potrafi opisowo i graficznie poprawnie udokumentować wykonanie zadania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)