Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inteligentne systemy transportowe (ITS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIGJXCSI-IST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inteligentne systemy transportowe (ITS)
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 30/+, ĆW 16/+, razem: 46 godz., 4 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka

Transport ładunków, technologia prac ładunkowych

Transport i spedycja


Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 30

2. Udział w laboratoriach / 0

3. Udział w ćwiczeniach / 16

4. Udział w seminariach / 0

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 24

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 16

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

9. Realizacja projektu / 0

10. Udział w konsultacjach / 7

11. Przygotowanie do egzaminu / 0

12. Przygotowanie do zaliczenia / 19

13. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 112 godz / 4 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 53 godz. / 2 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową 86 godz. / 3 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym / 0


Skrócony opis:

Program ramowy przedmiotu zawiera wprowadzenie do problematyki Inteli-gentnych Systemów Transportowych (ITS) wraz z omówieniem: założeń teoretycznych stojących u podstaw idei ITS, aspektów technologicznych

z nimi związanych oraz obszarów i sposobów ich wykorzystania,

z uwzględnieniem poszczególnych problemów występujących w transpor-cie. Ponadto w ramach ćwiczeń praktycznych realizuje się projektowanie, modelowanie i programowanie wybranego przez siebie systemu wspierają-cego szeroko pojęty transport.

Pełny opis:

Wykład / prezentacje multimedialne

1. Idea inteligentnego systemu transportowego. Charakterystyka usług telematycznych w transporcie / 4

2. Technologie wykorzystywane w systemach ITS / 6

3. Systemy zarządzania transportem (TMS) / 4

4. Systemy zarządzenia i sterowania ruchem / 4

5. Systemy zobrazowania informacji drogowej / 2

6. Systemy lokalizacji i identyfikacji pojazdów / 2

7. Systemy informacji dla podróżnych. Systemy poboru opłat / 2

8. Systemy poprawy bezpieczeństwa / 4

9. Systemy parkingowe / 2

Ćwiczenia / studium przypadku, rozwiązywanie zadań, praca w grupach

1. Technologie wykorzystywane w systemach ITS / 4

2. Projektowanie inteligentnego systemu transportowego – formułowanie założeń teoretycznych, budowa modelu matematycznego / 6

3. Projektowanie inteligentnego systemu transportowego – programowanie narzędzia komputerowego, testowanie oraz weryfikacja wyników / 6

Literatura:

Podstawowa:

Dajsuren Y., van den Brand M., Automotive Systems and Software Engi-neering: State of the Art and Future Trends, Springer, 2019.

Sussman J., Introduction to Transportation Systems, Artech House Pub-lishers, 2000.

Perallos A. et al., Intelligent Transport Systems: Technologies and Applica-tions, Wiley, 2015.

Uzupełniająca:

Modelewski K., Inteligentny transport, Poligraf, 2019.

Lutz M., Python. Wprowadzenie., Helion, 2020.

Efekty uczenia się:

W1 / ma podstawową wiedzę o sektorze transport, spedycja, logistyka

(TSL) i logistyce usług / K_W20

U1 / potrafi identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy

społeczne, humanistyczne i prawne w zakresie dyscyplin naukowych

właściwych dla kierunku studiów logistyka, a także wykorzystywać wiedzę

z tego obszaru do formułowania i rozwiązywania problemów transporto-wych w logistyce / K_U26

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę.

Wykłady:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu sprawdzającego wiedzę (W1) oraz umiejętności (U1), przeprowadzanego w formie pisemnej lub ustnej, a warunkiem przystąpienia jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń. Pytania obejmują zakres tematyki kolejnych wykładów oraz ćwiczeń i mają charakter otwarty. Efekty uznaje się za osiągnięte, jeśli student uzyska minimum 60% punktów z zaliczenia. Kryterium formułowania ocen jest

następujące:

<60% – 2.0;

<60-65%) – 3.0;

<65–75%) – 3.5;

<75-85%) – 4.0;

<85-95%) – 4.5;

<95-100%> – 5.0.

Ćwiczenia:

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: obecności, bieżących wykonywanych zadań i wejściówek. Efekty U1 uznaje się za osiągnięte, jeśli student: uczęszczał na zajęcia, poprawnie wykonał wszystkie ćwiczenia, a także udzielił poprawnych odpowiedzi na pytania sprawdzające.

Kryteria oceny:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)