Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka specjalistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIGGXCSM-Prs
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka specjalistyczna
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

1 tydzień po I semestrze studiów

Przedmioty wprowadzające:

brak

Programy:

Dyscyplina geodezja i kartografia

Autor:

mgr inż. Marcin Lisowski

Bilans ECTS:

2 pkt.

Skrócony opis:

Celem praktyk zawodowych jest zdobycie i doskonalenie umiejętności oraz doświadczeń w zakresie organizowania procesu pomiarowego, przygotowanie do praktycznego i samodzielnego pełnienia funkcji kierowniczych, a także do prawidłowej obsługi sprzętu specjalistycznego, stosowania nowoczesnych metod pomiarowych oraz sumienne realizowanie zadań stawianych przez zleceniodawców, umiejętne wykorzystanie potencjału ludzkiego i sprzętu.

Pełny opis:

Praktyka zawodowa powinna zostać zrealizowana w następujących grupach tematycznych:

• opracowania danych w systemach informacji przestrzennej;

• organizacji geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji;

• prowadzenia gospodarki gruntami na terenach rolnych, leśnych i zurbanizowanych;

• prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie;

• doskonalenia umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik pomiarowymi w geodezji;

• doskonalenia wiedzy umożliwiającej stosowanie i projektowanie komputerowych technik gromadzenia i przetwarzania informacji o środowisku geograficznym;

• prowadzenia pracy instruktorskiej z zakresu stosowania nowoczesnych geodezyjnych technik pomiarowych.

Literatura:

brak

Efekty uczenia się:

U1 / Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku zawodowym związanym pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi i obsługą pomiarów obiektów inżynierskich oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą / G1A_U11

U2/ Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi i obsługą pomiarów obiektów inżynierskich - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy pomiarowe, procesy oraz usługi/ G1A_U13

U3/ Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi pomiarowych służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla pomiarów sytuacyjno-wysokościowymi i obsługą pomiarów obiektów inżynierskich oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia pomiarowe/ G1A_U15

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie odbycia 2-tygodniowej praktyki w firmie realizującej zadania zgodne z tematami przedstawionymi w Pełnym opisie. W celu uzyskania zaliczenia należy przedstawić w terminie wskazanym przez opiekuna praktyki zawodowej:

1. uzupełniony dziennika praktyk poświadczony przez przełożonego z danej firmy, posiadającego uprawnienia geodezyjne oraz stopień magistra

2. sprawozdanie z przeprowadzonej praktyki w wybranej firmie opisujące zdobyte umiejętności oraz wiedzę

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)