Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozpoznanie obrazowe z nieskiego pułapu II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIGGRWSM-Ro2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozpoznanie obrazowe z nieskiego pułapu II
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 12/+ ; L 18/+ ; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

Rozpoznanie obrazowe z niskiego pułapu I

Programy:

geodezja i kartografia/ rozpoznanie obrazowe

Autor:

dr inż. Damian Wierzbicki

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 12

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10

3. Udział w laboratoriach / 18

4. Samodzielne przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych i proj. / 10

5. Udział w konsultacjach / 8

6. Przygotowanie do zaliczenia / 8

7. Udział w zaliczeniu / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 68/ 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.=40 / 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+5.=26 / 1,5 ECTS


Skrócony opis:

Program obejmuje wybrane zagadnienia z analiz obrazów pozyskanych z niskiego pułapu, w szczególności specjalistyczne przetwarzanie sekwencji obrazów na potrzeby rozpoznania obrazowego.

Pełny opis:

Wykład / Wykłady są realizowane metodą konwersatoryjną z wykorzystaniem materiałów poglądowych związanych z ich tematyką.

1. Metody orientacji sekwencji obrazów z zastosowaniem wybranych deskryptorów obrazu /4

2. Aerotriangulacja i generowanie NMT z danych obrazowych z niskiego pułapu w różnych zakresach spektralnych /4

3. Opracowanie klasycznej i prawdziwej ortofotomapy cyfrowej z niskiego pułapu /4

Metody interpretacji obrazów satelitarnych (VIS,NIR, TIR) / 4

2. Schematy interpretacyjne / 4

3. Zaawansowane metody filtracji / 4

Laboratoria /laboratoria realizowane są w pracowni komputerowej, z wykorzystaniem programów typu MATLAB Inpho UASMaster,Pix4D,

1. Wykonanie orientacji sekwencji obrazów z wykorzystaniem deskryptorów SIFT oraz SURF /8

2. Opracowanie NMT i NMPT z danych obrazowych z niskiego pułapu/6

3. Opracowanie ortofotomapy /4

Literatura:

podstawowa:

a) Kędzierski M. 2014 Opracowania Fotogrametryczne z niskiego pułapu, oprac. zbiorowe

b) Förstner, W., & Wrobel, B. P. (2016). Photogrammetric computer vision. Chapter robust estimation and outlier detection. Springer, Berlin.

c) Szeliski, R., 2010. Computer vision: algorithms and applications. Springer Science & Business Media.

uzupełniająca:

a) Vademecum wiedzy rozpoznawczej (Cz. II), 2009 Działania rozpoznawcze wojsk lądowych SZRP, Warszawa, Dowództwo Wojsk Lądowych.

b) Norma Obronna NO-16-A046 Rozpoznanie wojskowe. Odczytywanie zdjęć lotniczych, Warszawa 2001, Ministerstwo Obrony Narodowej.

Efekty uczenia się:

W01 / Ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę teoretyczną dotyczącą zasad funkcjonowania i wykorzystania systemów pozyskiwania danych obrazowych z niskiego pułapu / G1A_W03

U01 / Potrafi wykonać opracowanie z zakresu analiz obrazu z wykorzystaniem nowoczesnych przetwarzania obraz a w szczególności znajomości deskryptorów SIFT oraz SURF / K2AS2_U2

U02 / Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, dotyczących przetwarzania sekwencji obrazów z niskiego pułapu, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne / K2A_U17

K01 / Potrafi określić priorytety podczas wykonywania analiz / K2A_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu

Laboratoria zaliczane są na podstawie: wykonanych analiz i syntetycznego opracowania podsumowującego.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zajęć laboratoryjnych i projektu.

Efekt W01– jest sprawdzane podczas egzaminu

Efekty W01, U01, U02 – są sprawdzane podczas projektu

Efekty W01, U01,U02, K01– są sprawdzane w czasie ćwiczeń

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)