Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozpoznanie z niskich pułapów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIGGRWSI-RzNP-19Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozpoznanie z niskich pułapów
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/x, , L 16/+, Proj 16/+, razem: 46 godz., 5,5 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Fotogrametria – znajomość podstawowych zagadnień z zakresu fotogrametrii, w tym transformacje geometryczne stosowane w fotogrametrii, właściwości pomiarowe zdjęcia lotniczego, stereoskopia i obserwacje stereoskopowe, podstawy analitycznego opracowania zdjęć lotniczych;

Rachunek wyrównawczy – znajomość podstawowych zagadnień z zakresu teorii błędów, rachunku macierzowego i krakowianowego, rozwiązywania układów równań z obserwacjami nadliczbowymi


Programy:

Kierunek studiów:Geodezja i Kartografia

Specjalność: Rozpoznanie Obrazowe

Autor:

dr hab. inż. Damian Wierzbicki

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 14

2. Udział w laboratoriach / 16

3. Przygotowanie sprawozdania i dokumentacji z laboratorium / 16

4. Przygotowanie do egzaminu / 8

5. Udział w egzaminie / 4

6. Udział w zajęciach projektowych / 16

7. Samodzielna przygotowanie i wykonywanie części pracy projektowej / 16


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 114 godz./ 5,5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+5+6): 50 godz./ 2,5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową (2+3+6+7): 64 godz./ 3 ECTS


Skrócony opis:

Program obejmuje wybrane teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z przetwarzaniem obrazów cyfrowych pozyskanych z niskiego pułapu za pomocą kamer niemetrycznych zamontowanych na pokładach bezzałogowych statków latających. Dobór i zakres treści kształcenia ukierunkowany jest na umiejętność przetwarzania pod kątem fotogrametrycznym pozyskanych obrazów oraz posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do wykonywania profesjonalnych opracowań fotogrametrycznych.

Pełny opis:

Wykłady

1. Charakterystyka bezzałogowych statków powietrznych w rozpoznaniu obrazowym / 2

2. Charakterystyka sensorów obrazujących w zakresie widzialnym oraz bliskiej podczerwieni / 2

3. Metody korekcji geometrycznej sekwencji obrazów obarczonych błędem dystorsji / 2

4. Wprowadzenie do orientacji sekwencji obrazów z zastosowaniem wybra-nych deskryptorów obrazu / 2

5.Aerotriangulacja i generowanie NMT z danych obrazowych z niskiego pułapu w różnych zakresach spektralnych /2

6.Opracowanie klasycznej i prawdziwej ortofotomapy cyfrowej z niskiego pułapu /2

7. Ocena jakości obrazów pozyskanych z niskiego pułapu/ 2

Laboratoria /laboratoria realizowane są w pracowni komputerowej,

z wykorzystaniem programów typu Inpho UASMaster,Pix4D,

1. Korekcja geometryczna obrazów pozyskanych z niskiego pułapu /8

2. Ocena jakości produktów fotogrametrycznych opracowanych na podstawie obrazów pozyskanych z niskiego pułapu /8

Projekt/metody dydaktyczne: Projekt w formie laboratoryjnej - prowadzone w formie zajęć praktycznych na specjalistycznym oprogramowaniu foto-grametrycznym. Studenci samodzielnie wykonują opracowanie fotograme-tryczne na dostarczonych danych. Studenci samodzielnie wykonują zadanie z elementami poznawczymi.

Tematy kolejnych zajęć:

1.Samodzielne opracowanie ortofotomapy na podstawie danych z niskiego pułapu / 16 h

Literatura:

podstawowa:

a) Kędzierski M., Fryśkowska A., Wierzbicki D. Opracowania fotogrametryczne z niskiego pułapu, WAT, ISBN 978-83-7938-047-3, Warszawa, 2014.

b) Förstner, W., & Wrobel, B. P. (2016). Photogrammetric computer vision. Chapter robust estimation and outlier detection. Springer, Berlin.

c) Szeliski, R., 2010. Computer vision: algorithms and applications. Springer Science & Business Media.

uzupełniająca:

a) Vademecum wiedzy rozpoznawczej (Cz. II), 2009 Działania rozpoznawcze wojsk lądowych SZRP, Warszawa, Dowództwo Wojsk Lądowych.

b) Norma Obronna NO-16-A046 Rozpoznanie wojskowe. Odczytywanie zdjęć lotniczych, Warszawa 2001, Ministerstwo Obrony Narodowej.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1 / Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych nawigacyjnych sys-temów satelitarnych, technik teledetekcyjnych i fotogrametrycznych oraz systemów informacji geograficznej / K1A_W05

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych wła-ściwie dobranych źródeł w zakresie fotogrametrii i teledetekcji; potrafi inte-grować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie / K1A_U11

U2 / Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, dotyczących przetwarzania sekwencji obrazów z niskiego pułapu, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne / K1A_U17

K1 / Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie działalno-ści inżynierskiej w geodezji i kartografii / K1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia

Egzamin/zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia jest pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych i projektu

Egzamin prowadzony jest w postaci pytań teoretycznych i problemowych sprawdzających wiedzę wyuczoną oraz poznane metody przetwarzania fotogrametrycznych danych obrazowych. Pytania obejmują zakres tematyki kolejnych wykładów oraz mają charakter otwarty. Efekty uznaje się za osią-gnięte, jeśli student uzyska minimum 60% maksymalnej liczby punktów. Gradacja ocen:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który uzyskał 95-100 % punktów,

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który uzyskał 85-94% punktów,

Ocenę dobrą otrzymuje student, który uzyskał 75-84% punktów,

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który uzyskał 65-74% punktów,

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który uzyskał 60-64% punktów,

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który zdobył mniej niż 17 punk-tów, mimo zaliczenia wszystkich efektów kształcenia.

Ocenę średnią oblicza się tylko w przypadku, gdy student zaliczył wszystkie efekty kształcenia na ocenę pozytywną, tzn. uzyskał 1 punkt dla każ-dego efektu kształcenia. W przypadku niezaliczenia wszystkich efek-tów kształcenia, student otrzymuje ocenę niedostateczną.

LABORATORIUM

Efekty U1, U2 - sprawdzane są równolegle podczas ćwiczeń laboratoryjnych

Warunkiem zaliczenia jest samodzielne wykonanie wskazanych przez prowadzącego zadań i przygotowanie sprawozdań z wykonanych prac oraz zaliczenie sprawdzianów kontrolnych.

Efekty oceniane łącznie uznaje się za osiągnięte, jeśli student pozytywnie odpowiedział na pytania sprawdzające zadawane podczas zajęć i po-prawnie wykonał wszystkie zadania wraz z prawidłowo wykonanymi sprawozdaniami uzasadniającymi dobór metod, analiz danych oraz poprawnie wyciągniętymi wnioskami. Wytyczne do wykonania zadań podaje prowadzący zajęcia.

Kryteria oceniania:

3.0 – formalnie poprawne wykonanie zadań;

3.5 – dodatkowo student potrafi odpowiedzieć na pytania wyjaśniające dotyczące wykonania zadań;

4.0 – jw. oraz student potrafi wyjaśnić, dlaczego wybrał konkretne rozwią-zanie;

4.5 – jw. oraz student potrafi podać rozwiązanie alternatywne i krytycznie ocenić uzyskane wyniki;

5.0 – jw. oraz student potrafi opisowo i graficznie poprawnie udokumento-wać wykonanie zadania.

PROJEKT

Efekty U1, U2 – są sprawdzane podczas projektu;

Efekt K1 – na podstawie wykonanej dokumentacji w postaci operatu.

Warunkiem zaliczenia jest opracowanie ortofotomapy oraz sporządzenie dokumentacji wykonanych prac w postaci opracowania technicznego.

Efekty oceniane łącznie uznaje się za osiągnięte jeśli student poprawnie wykonał zadanie projektowe oraz opracowanie techniczne, uzasadnia-jąc w tym dobór metod, analiz danych oraz poprawnie wyciągając wnioski. Wytyczne do wykonania zadania podaje prowadzący zajęcia.

Kryteria oceniania:

3.0 – formalnie poprawne wykonanie zadań;

3.5 – dodatkowo student potrafi odpowiedzieć na pytania wyjaśniające dotyczące wykonania zadań;

4.0 – jw. oraz student potrafi wyjaśnić, dlaczego wybrał konkretne rozwią-zanie;

4.5 – jw. oraz student potrafi podać rozwiązanie alternatywne i krytycznie ocenić uzyskane wyniki;

5.0 – jw. oraz student potrafi opisowo i graficznie poprawnie udokumento-wać wykonanie zadania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)