Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fotogrametria cyfrowa sem.3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIGGFCSM-Fca3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fotogrametria cyfrowa sem.3
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://usos.wat.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+; L 16/+; godziny bezkontaktowe 45

Przedmioty wprowadzające:

1. Fotogrametria i teledetekcja - znajomość podstawowych zagadnień z zakresu fotogrametrii, w tym transformacje geometryczne stosowane w fotogrametrii, właściwości pomiarowe zdjęcia lotniczego, stereoskopia i obserwacje stereoskopowe, podstawy analitycznego opracowania zdjęć lotniczych;

2. Cyfrowe przetwarzanie obrazów” – znajomość podstawowych zagadnień z zakresu operacji na obrazie cyfrowym, w tym sposobów i metod analizowania i filtracji obrazów;

3. Rachunek wyrównawczy” – znajomość podstawowych zagadnień z zakresu teorii błędów, rachunku macierzowego i krakowianowego, rozwiązywania układów równań z obserwacjami nadliczbowymi.


Programy:

Dyscyplina naukowa studiów prowadzonych w WAT

Autor:

dr hab. inż. Ireneusz Ewiak, prof. WAT

Skrócony opis:

Program obejmuje wybrane zagadnienia związane z fotogrametrią cyfrową realizowaną przy udziale nowoczesnych technik obrazowania

w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni. Dobór i zakres treści kształcenia ukierunkowany jest na umiejętność wykorzystania danych z fotogrametrycznych lotniczych kamer cyfrowych typu skanerowego i kadrowego do zadań fotogrametrycznych związanych z opracowaniami map topograficznych 2D oraz map przestrzennych 3D. Program obejmuje również wybrane zagadnienia z zakresu wykorzystania cyfrowych zdjęć lotniczych do wspomagania zadań geodezji urządzeniowo-rolnej oraz geodezji inżynieryjno-przemysłowej.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne: Wykłady są realizowane metodą podającą z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz materiałów poglądowych związanych z ich tematyką.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Rola i udział bezzałogowych statków latających we współczesnych opracowaniach fotogrametrycznych

2. Projektowanie i pomiar aerotriangulacji bloków zdjęć lotniczych niskiego pułapu pozyskanych z pokładu BSL

3. Optymalizacja doboru źródła danych pomiarowych zbioru punktów wysokościowych numerycznego modelu terenu w aspekcie wymaganej dokładności opracowania

4. Metody prezentacji przestrzennej pomiarów wysokościowych numerycznego modelu terenu

5. Uwarunkowania procesu ortorektyfikacji cyfrowego zdjęcia lotniczego.

6. Metodyka kontroli jakości produktów fotogrametrycznych wobec obowiązujących standardów

7. Rola pomiarów fotogrametrycznych w tworzeniu mapy przestrzennej 3D

Laboratorium /metody dydaktyczne: Laboratorium - prowadzone w formie tradycyjnej. Studenci w obecności prowadzącego samodzielnie wykonują zadania z zakresu fotogrametrii cyfrowej na podstawie dostarczonych cyfrowych zdjęć lotniczych. Studenci wykonują zadania wykorzystując wybrane elementy metodologii badań naukowych.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Synergia danych wysokościowych w procesie tworzenia numerycznego modelu terenu w postaci użytkowej

2. Analiza czynników kształtujących dokładność ortoobrazu zdjęcia lotniczego

3. Metodyka mozaikowania ortoobrazów. Opracowanie arkusza ortofotomapy

Bilans godzin bezkontaktowych:

- Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych 25h

- Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 10h

- Przygotowanie sprawozdania z laboratorium 10h

Literatura:

Literatura podstawowa:

Zdzisław Kurczyński – Fotogrametria, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2014;

Jerzy Butowtt, Romuald Kaczyński – Fotogrametria, Wojskowa Akademia Techniczna, 2010;

Zdzisław Kurczyński – Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi (1,2), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006;

Zdzisław Kurczyński, Ryszard Preuss – Podstawy fotogrametrii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003;

Karl Kraus – Photogrammetry – Geometry from Images and Laser Scans, Walter de Gruyter GmbH, 2006;

Literatura uzupełniająca:

Paul R. Wolf, Bon A. Dewitt – Elements of Photogrammetry with Application in GIS, 2013;

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. z dnia 7 grudnia 2011 r. Nr 263 poz. 1571)

Kasser M., Digital Photogrammetry, 2002;

GUGiK, Wytyczne techniczne K – 2.8, 2001;

Efekty uczenia się:

W1/ Ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami

z zakresu fotogrametrii cyfrowej, w tym z nowoczesnymi technikami pozyskiwania cyfrowych zdjęć lotniczych ich przetwarzania z wykorzystaniem metod automatycznych, a także oceny dokładności tych przetworzeń w aspekcie zasilania współczesnych systemów informacji przestrzennej. Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w fotogrametrii cyfrowej oraz zna metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w zakresie fotogrametrii cyfrowej / G2A_W04

U1/ Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie fotogrametrii cyfrowej, ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku zawodowym związanym z fotogrametrią / G2A_U12

U2/ Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania

istniejących rozwiązań technicznych, w szczególności urządzeń, obiektów, systemów pomiarowych i procesów, a także ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania fotogrametrycznego, w tym dostrzec ich ograniczenia / G2A_U15

K1/ Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania/ G2A_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę. Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest pozytywna ocena z zajęć laboratoryjnych.

WYKŁADY

Efekty:

W1 - są sprawdzane podczas zaliczenia pisemnego

Zaliczenie prowadzone jest w postaci pytań teoretycznych i problemowych sprawdzających wiedzę wyuczoną oraz poznane cyfrowe metody przetwarzania danych fotogrametrycznych. Pytania obejmują zakres tematyki kolejnych wykładów i składają się z części otwartej oraz zamkniętej. Efekty uznaje się za osiągnięte, jeśli student uzyska minimum 60% punktów. Gradacja ocen:

(60-65 %) – dostateczny

(65–75 %) – dostateczny plus

(75-85%) – dobry

(85-95%) – dobry plus

(95-100%> – bardzo dobry

LABORATORIUM

Efekty:

U1,U2 - sprawdzane na podstawie wykonanej dokumentacji w postaci operatu

K1 - sprawdzane są podczas ćwiczeń laboratoryjnych

Warunkiem zaliczenia jest samodzielne wykonanie wskazanych przez prowadzącego zadań i przygotowanie sprawozdań z wykonanych prac oraz zaliczenie sprawdzianów kontrolnych. Efekty oceniane łącznie uznaje się za osiągnięte, jeśli student pozytywnie odpowiedział na pytania sprawdzające zadawane podczas zajęć i poprawnie wykonał wszystkie zadania wraz z prawidłowo wykonanymi sprawozdaniami uzasadniającymi dobór metod, analiz danych oraz poprawnie wyciągniętymi wnioskami. Wytyczne do wykonania zadań podaje prowadzący zajęcia.

Kryteria oceniania:

3.0 – poprawne wykonanie zadań;

3.5 – dodatkowo student potrafi odpowiedzieć na pytania wyjaśniające dotyczące wykonania zadań;

4.0 – jw. oraz student potrafi wyjaśnić, dlaczego wybrał konkretne rozwiązanie;

4.5 – jw. oraz student potrafi podać rozwiązanie alternatywne i krytycznie ocenić uzyskane wyniki;

5.0 – jw. oraz student potrafi opisowo i graficznie poprawnie udokumentować wykonanie zadania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)