Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instalacje budowlane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIGBXCNI-Ib
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instalacje budowlane
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/+, C 10/+

Przedmioty wprowadzające:

Budownictwo ogólne / wymagania wstępne znajomość podstaw projektowania architektonicznego

Hydraulika i hydrologia / znajomość zasad przepływów w przewodach pod ciśnieniem


Programy:

Budownictwo (nabór 2012/2013)

Autor:

mgr inż. Andrzej Zieliński

Skrócony opis:

Celem prowadzenia przedmiotu jest ogólne zapoznanie studentów z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w budynku wraz z podstawami ich projektowania.

Pełny opis:

Wykład / wykład informacyjny z prezentacją multimedialną

1. Sieci zewnętrzne i instalacje wodociągowe 4 h

2. Sieci zewnętrzne i instalacje kanalizacyjne 2 h

3. Urządzenia do oczyszczania ścieków 2 h

4. Instalacje wentylacyjne naturalne i mechaniczne 2 h

5. Kotły i kotłownie. Systemy ogrzewania budynków 3 h

6. Niekonwencjonalne źródła energii 2 h

7. Instalacje gazowe 1 h

8. Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenie przed porażeniem 2 h

9. Budynek inteligentny. Systemy automatycznego sterowania awaryjnego zasilania 2 h

Ćwiczenia / ćwiczenia rachunkowe są realizowane metodą problemowo-dyskusyjną.

1. Instalacje wodociągowe wewnętrzne – zasady projektowania 3h

2. Instalacje kanalizacyjne wewnętrzne zasady projektowania 2 h

3. Instalacje centralnego ogrzewania – zasady obliczania 3 h

4. Zasady prowadzenia instalacji elektrycznej w budynku 2 h

Literatura:

podstawowa:

 Kryger K. Sieci ciepłownicze. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2006

 Hermgren P., Wannfors H. ABC domu, Arkady 2007

 Żuchowiecki W. Wodociągi i kanalizacje, t. 1 i 2 Projektowanie, montaż, eksploatacja, modernizacja, Verlag Dashofer, Warszawa 2002

 Mikulik J. Budynek inteligentny, Wyd. P. Śląskiej, 2005

 Pełech A. Wentylacja i klimatyzacja – podstawy, Wyd. Politechniki Warszawskiej 2011

uzupełniająca:

 Oszczak W. Jak taniej ogrzać dom, WKiŁ 2007

 Pluta Z. Słoneczne instalacje energetyczne. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2007

 Markiewicz H. Instalacje energetyczne, WNT 1996

Efekty uczenia się:

W1 - ma podstawową wiedzę w zakresie zagadnień prawnych dotyczących urządzeń i instalacji sanitarnych i elektrycznych w budownictwie / K _W02

W2 - ma podstawową wiedzę o przeciwdziałaniu negatywnym wpływom rozwoju technicznego instalacji budowlanych na środowisko / K _W05

U1 - potrafi wykorzystać algorytmy projektowania do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie instalacji budowlanych / K _U09

U2 - potrafi dokonać wstępnej analizy efektywności, kosztów i czasu realizacji instalacji budowlanych / K _U12

K1 - ma świadomość ważności i zrozumienie skutków oddziaływania instalacji budowlanych na środowisko / K_K02

K2 - ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku zawodowym związanym z budownictwem wraz z wyposażeniem budynków w instalacje budowlane oraz jest świadomy wagi zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji robót budowlanych i instalacyjnych. K_K03.

Metody i kryteria oceniania:

Realizacja efektów uczenia

Efekty uczenia są realizowane na rodzajach zajęć, określonych w poniższej matrycy.

Wykład Ćwiczenia

W1 X

W2 X

U1 X

U2 X

K1 X

K2 X

Sposoby weryfikacji efektów uczenia

W1 - wykład

Weryfikacja efektu odbywa się na zaliczeniu w formie pisemnego sprawdzianu wiedzy, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 10 krótkich pytań dotyczących zagadnień prawnych urządzeń i instalacji sanitarnych i elektrycznych w budownictwie, w tym po 3 z instalacji;

• wodnych,

• kanalizacyjnych

• ogrzewania i wentylacji

oraz 1 z instalacji gazowych lub elektrycznych.

Warunkiem osiągnięcia efektu jest poprawna odpowiedź na 6 pytań.

W2 – wykład

Weryfikacja efektu odbywa się na zaliczeniu w formie pisemnego sprawdzianu wiedzy, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 6 krótkich pytań dotyczących przeciwdziałaniu negatywnym wpływom rozwoju technicznego instalacji budowlanych na środowisko, w tym po 2 z zakresu

• uzdatniania wody

• oczyszczanie ścieków

• odpylania gazów odlotowych

Warunkiem osiągnięcia efektu jest poprawna odpowiedź na 3 pytania.

U1 – ćwiczenia

Weryfikacja efektu odbywa się na zaliczeniu w formie pisemnego sprawdzianu wiedzy, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 10 krótkich pytań dotyczących zasad projektowania instalacji budowlanych w tym po 3 z instalacji;

• wodnych,

• kanalizacyjnych

• ogrzewania i wentylacji

oraz 1 z instalacji gazowych lub elektrycznych.

Warunkiem osiągnięcia efektu jest poprawna odpowiedź na 6 pytań.

U2 – ćwiczenia

Weryfikacja efektu odbywa się na zaliczeniu w formie pisemnego sprawdzianu wiedzy, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 5 krótkich pytań dotyczących efektywności, kosztów i czasu realizacji instalacji budowlanych. Warunkiem osiągnięcia efektu jest poprawna odpowiedź na 3 pytania.

K1 – wykład

Założony efekt jest weryfikowany łącznie z efektem W1 w trakcie pisemnego sprawdzianu.

K2 – wykład

Założony efekt jest weryfikowany łącznie z efektem W2 w trakcie pisemnego sprawdzianu.

Kryteria oceniania efektów uczenia

W1 - wykład

Ocena 2: Student nie ma podstawowej wiedzy w zakresie zagadnień prawnych dotyczących urządzeń i instalacji sanitarnych i elektrycznych w budownictwie – poprawna odpowiedź na mniej niż 6 pytań podczas sprawdzianu.

Ocena 3: Student ma w stopniu dostatecznym podstawową wiedzę w zakresie zagadnień prawnych dotyczących urządzeń i instalacji sanitarnych i elektrycznych - poprawna odpowiedź na 6 pytań podczas sprawdzianu.

Ocena 4: Student ma pełną wiedzę w zakresie dwóch podstawowych działów instalacji sanitarnych i odpowiedział poprawnie na 8 pytań podczas sprawdzianu.

Ocena 5: : Student ma pełną wiedzę w zakresie zagadnień prawnych dotyczących urządzeń i instalacji sanitarnych i elektrycznych w budownictwie – poprawna odpowiedź na 10 pytań podczas sprawdzianu

W2 - wykład

Ocena 2: Student nie ma podstawowej wiedzy o przeciwdziałaniu negatywnym wpływom rozwoju technicznego instalacji budowlanych na środowisko – poprawna odpowiedź na mniej niż 3 pytania podczas sprawdzianu.

Ocena 3: Student ma podstawową wiedzę o przeciwdziałaniu negatywnym wpływom rozwoju technicznego instalacji budowlanych na środowisko – poprawna odpowiedź na 3 pytania podczas sprawdzianu.

Ocena 4: Student ma ugruntowaną wiedzę w zakresie dwóch metod przeciwdziałania negatywnym wpływom rozwoju technicznego instalacji budowlanych na środowisko oraz odpowiedział poprawnie na 5 pytań podczas sprawdzianu.

Ocena 5: Student ma pełną wiedzę o przeciwdziałaniu negatywnym wpływom rozwoju technicznego instalacji budowlanych na środowisko – poprawna odpowiedź na 6 pytań podczas sprawdzianu.

U1 - ćwiczenia

Ocena 2: Student nie potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie instalacji budowlanych metod matematycznych – poprawna odpowiedź na mniej niż 6 pytań podczas sprawdzianu.

Ocena 3: Student potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich zasady projektowania prostych instalacji budowlanych – poprawna odpowiedź na 6 pytań podczas sprawdzianu.

Ocena 4: Student potrafi w pełni wykorzystać zasady projektowania prostych instalacji budowlanych w zakresie dwóch podstawowych instalacji sanitarnych oraz udzielił poprawnej odpowiedzi na 8 pytań podczas sprawdzianu.

Ocena 5: Student potrafi w pełni wykorzystać zasady projektowania prostych instalacji budowlanych oraz udzielił poprawnej odpowiedzi na 10 pytań podczas sprawdzianu.

U2 - ćwiczenia

Ocena 2: Student nie potrafi dokonać wstępnej analizy efektywności, kosztów i czasu realizacji instalacji budowlanych – udzielił mniej niż 3 poprawne odpowiedzi podczas sprawdzianu

Ocena 3: Student potrafi w stopniu podstawowym dokonać wstępnej analizy efektywności, kosztów i czasu realizacji instalacji budowlanych - udzielił 3 poprawnych odpowiedzi podczas sprawdzianu.

Ocena 4: Student potrafi w stopniu dobrym dokonać analizy efektywności, kosztów i czasu realizacji instalacji budowlanych – udzielił 4 poprawne odpowiedzi podczas sprawdzianu

Ocena 5: Student potrafi w pełni dokonać wstępnej analizy efektywności, kosztów i czasu realizacji instalacji budowlanych - udzielił 5 poprawnych odpowiedzi podczas sprawdzianu

K1 – wykład

Ocena nzal: Student nie ma świadomość ważności i nie rozumie skutków oddziaływania instalacji budowlanych na środowisko.

Ocena zal: Student ma świadomość ważności i rozumie skutki oddziaływania instalacji budowlanych na środowisko

K2 – wykład

Ocena nzal: Student nie ma przygotowania niezbędnego do pracy w środowisku zawodowym związanym z budownictwem wraz z wyposażeniem budynków w instalacje budowlane oraz nie jest świadomy wagi zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji robót budowlanych i instalacyjnych.

Ocena zal: Student ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku zawodowym związanym z budownictwem wraz z wyposażeniem budynków w instalacje budowlane oraz jest świadomy wagi zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji robót budowlanych i instalacyjnych.

Uwaga: oceny „połówkowe” (3,5 i 4,5) stosuje się w przypadkach osiągnięcia efektu uczenia na poziomie pośrednim pomiędzy ocenami 3 a 4 oraz między 4 a 5.

Kryteria zaliczania rodzaju zajęć

Ocena z wykładów jest oceną uśrednioną z oceniania efektów uczenia W1 i W2.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie oceny uśrednionej z oceniania efektów uczenia U1 i U2.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)