Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagadnienia prawne w elektronice i telekomunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXWSM-ZPwEiT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia prawne w elektronice i telekomunikacji
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 22/+, C 4, S 4

Przedmioty wprowadzające:

brak przedmiotów wprowadzających

Programy:

Elektronika i telekomunikacja

Autor:

dr inż. Artur BAJDA

dr inż. Leszek NOWOSIELSKI

Skrócony opis:

Wybrane zapisy ustawy Prawo Telekomunikacyjne, akredytowane laboratoria badawcze - system zarządzania jakością, proces akredytacji

Pełny opis:

Cele i struktura ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Administracja łączności i postępowanie pokontrolne. Prowadzenie działalności telekomunikacyjnej. Świadczenie usługi powszechnej oraz ochrona użytkowników końcowych. Gospodarka częstotliwościami i numeracją. Infrastruktura telekomunikacyjna i urządzenia końcowe Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona prywatności użytkowników końcowych. Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności, bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Komunikacja elektroniczna w warunkach nowych regulacji. Ocena wyrobów na zgodność z wymaganiami zasadniczymi na przykładzie dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC). Akredytacja laboratorium badawczego, audyty. System zarządzania jakością laboratorium badawczego zgodnie z normą PN EN ISO/IEC 17025. Podstawowe pojęcia. Wymagania dotyczące zarządzania laboratorium. Budowa i wdrażanie systemu zarządzania jakością w laboratorium badawczym.

Przygotowanie wybranych elementów dokumentacji systemu zarządzania jakością charakterystycznych dla laboratorium badawczego, na bazie normy PN EN ISO/IEC 17025.

Literatura:

Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, nr 273, poz. 2703, z 2005r. nr 163, poz. 1362, nr 267, poz. 2258.).

Piątek ST., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, 2 wyd. Ch. Beck Warszawa 2005r.

Norma PN EN ISO-IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Ustawa z dnia 13.03.2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej. Dz. U. Nr 82, poz. 556.

Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności.

Streżyńska A. i inni, Vademecum Nowego Prawa Telekomunikacyjnego, CPI, Warszawa 2004r.

Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. – Prawo o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami).

Układ z dnia 16 grudnia 1993r. ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi (opublikowany w załączniku do Dz. U. z 1994r., Nr 11, poz. 38).

Efekty uczenia się:

W1 ma podstawową wiedzę w zakresie przepisów prawnych regulujących działalność telekomunikacyjną

W02 ma podstawową wiedzę w zakresie przepisów dotyczących zapewnienia systemu jakości dla akredytowanych laboratoriów

U01 potrafi wykorzystać przepisy prawne dotyczące komunikacji elektronicznej w warunkach nowej regulacji

U02 potrafi wykorzystać właściwe dokumenty normalizacyjne do przygotowania wybranej dokumentacji systemu zarządzania jakością dla laboratorium badawczego

K01 potrafi współpracować w grupie w celu wykonania dokumentacji oraz rozwiązania problemu dotyczącego działalności telekomunikacyjnej

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia:

- części przedmiotu dotyczącej znajomości ustawy Prawo telekomunikacyjne w formie testu

- części przedmiotu dotyczącej systemu zarządzania jakością w formie testu oraz przygotowania wybranych elementów dokumentacji

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: uzyskanie oceny pozytywnej z testu oraz właściwe wykonanie wskazanej dokumentacji,

- efekty W01 i U01 sprawdzane są na podstawie wyniku testu sprawdzającego

_ efekty W02, U02 oraz K01 sprawdzane są na podstawie wyniku testu sprawdzającego oraz w oparciu o jakość wykonania wskazanej dokumentacji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)