Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Niezawodność eksploatacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXWSM-NE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Niezawodność eksploatacyjna
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W-16/+; S-14/z; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna / pożądana znajomość rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, metod weryfikacji hipotez, podstaw teorii procesów stochastycznych i elementów logiki, podstaw wiedzy na temat rozkładów zmiennych losowych

 Podstawy eksploatacji systemów / pożądana znajomość systemowej interpretacji procesów eksploatacji, roli diagnostyki w procesach eksploatacji, funkcjonalnych relacji między elementami systemu antropotechnicznego.


Programy:

Semestr II / Elektronika i Telekomunikacja / wszystkie specjalności

Autor:

dr hab. inż. Tadeusz DĄBROWSKI

dr hab. inż. Jacek PAŚ


Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 16

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 32

3. Udział w zajęciach seminaryjnych / 14

4. Samodzielne przygotowanie się do seminariów / 42

5. Udział w konsultacjach / 2

6. Przygotowanie do testu zaliczeniowego / 4

7. Udział w zaliczeniu / 2

Sumaryczne obciążenie studenta: / 112 / 4 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczyciela: / 34 / 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: / 0 / 0 ECTS

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiane są następujące zagadnienia:

Repetycja ważniejszych pojęć z zakresu podstaw eksploatacji, diagnostyki i niezawodności. Wskaźniki i funkcje chrakteryzujące niezawodność obiektu. Struktury niezawodnościowe obiektów. Rola użytkownika obiektu w aktywnym kształtowaniu niezawodności. Niezawodność obiektów w aspekcie zakłóceń. Problemy eksploatacyjno-niezawodnościowe systemów zasilania. Modelowanie procesu eksploatacji obiektu technicznego. Metody oceny bezpieczeństwa procesu eksploatacji systemu antropotechnicznego.

Pełny opis:

 Wykłady / metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych z wykorzystaniem narzędzi audiowizualnych; samodzielna praca studenta – utrwalanie i poszerzanie zasobów wiedzy przedmiotowej.

Tematy zajęć (po 2 godziny lekcyjne):

1. Repetycja podstawowych zagadnień z zakresu eksploatacji, a w tym: diagnostyki i niezawodności.

2. Wskaźniki i funkcje charakteryzujące niezawodność użytkową obiektów.

3. Struktury niezawodnościowe obiektów.

4. Niezawodność obiektów w aspekcie zakłóceń.

5. Kształtowanie niezawodności eksploatacyjnej.

6. Szacowanie niezawodności eksploatacyjnej.

7. Modelowanie procesu eksploatacji obiektu technicznego

8. Metody oceny bezpieczeństwa procesu eksploatacji systemu antropotechnicznego.

 Seminaria / metody dydaktyczne: praktyczno-teoretyczne pogłębianie wiedzy na temat właściwości niezawodnościowych obiektów elektronicznych oraz wnioskowania eksploatacyjnego; samodzielna praca studenta – utrwalanie i poszerzanie zasobów wiedzy przedmiotowej.

Tematy zajęć (po 2 godziny audytoryjne):

1. Wpływ metodyki projektowania na niezawodność układów elektronicznych.

2. Wpływ wybranych czynników środowiskowych na niezawodność urządzeń elektronicznych.

3. Sposoby ochrony urządzeń elektronicznych przed destrukcyjnymi oddziaływaniami środowiskowymi.

4. Zakłócenia elektromagnetyczne. Kompatybilność elektromagnetyczna.

5. Zabezpieczenia urządzeń elektronicznych przed skutkami wyładowań atmosferycznych.

6. Struktury niezawodnościowe urządzeń elektronicznych. Sposoby zwiększania niezawodności eksploatacyjnej.

7. Struktura i zadania elektronicznych systemów bezpieczeństwa w ujęciu niezawodnościowym.

Literatura:

podstawowa:

[1] Będkowski L. Dąbrowski T.: Podstawy eksploatacji, cz.2. Podstawy niezawodności eksploatacyjnej, WAT 2006

uzupełniająca:

[1] Polska Norma. Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność; jakość obsługi. PN-93/N-50191

[2] Charloy A.: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych, cz.1, 2, 3, 4, WNT, Warszawa 2000

[3] Horwitz P., Hill W.: Sztuka elektroniki, cz.1, 2, WKiŁ, Warszawa 2014

[4] Oprac. zbiorowe: L. Hasse, J. Kołodziejski, Z. Karkowski, A. Konczakowska, L. Spiralski: Zakłócenia w aparaturze elektronicznej, Wyd. Radioelektronik, Warszawa 1995)

Efekty uczenia się:

Neks_W01 pogłębiona wiedza w zakresie niezawodności eksploatacyjnej i jej związków z diagnostyką oraz w zakresie narzędzi matematycznych wykorzystywanych w modelowaniu procesów eksploatacyjnych / K_W01++

Neks_W02 pogłębiona wiedza w zakresie metod tworzenia struktur obiektów i systemów o wymaganej niezawodności funkcjonalnej oraz świadomość wpływu relacji pomiędzy elementami systemu eksploatacji na zdatność, niezawodność i bezpieczeństwo realizacji zadań eksploatacyjnych / K_W06++

Neks_U01 umiejętność samodzielnego kształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych / K_U01++

Neks_U02 umiejętność wykorzystania poznanych metod diagnozowania stanu oraz szacowania niezawodności w celu oceny działania obiektów technicznych i systemów antropotechnicznych / K_U10++

Neks_U03 umiejętność dostrzegania – przy realizacji zadań inżynierskich - ich aspektów systemowych i pozatechnicznych oraz dostrzegania potrzeby ustawicznego doskonalenia istniejących rozwiązań /K_U19++

Neks_K01 świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera-elektronika, w tym wpływu tej działalności na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje / K_K01++, K_K02+

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem.

Podstawą decyzji o zaliczeniu jest wynik testu, przeprowadzanego w formie pisemnej, obejmującego zagadnienia z całego programu przedmiotu, z uwzględnieniem ocen za jakość realizacji zadań seminaryjnych.

Warunkiem dopuszczenia do testu zaliczeniowego jest uzyskanie ocen pozytywnych z obowiązkowych zadań seminaryjnych.

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco:

 efekty z kategorii wiedzy (W01, W02) weryfikowane są w cząstkowym zakresie poprzez skuteczną realizację zadań seminaryjnych, a w zakresie całościowym poprzez wynik testu,

 efekty z kategorii umiejętności (U01, U02, U03) weryfikowane są przez skuteczną realizację technicznych elementów zagadnień seminaryjnych oraz dokumentowane wynikami pracy własnej studenta,

 efekty z kategorii kompetencji społecznych (K01) weryfikowane są poprzez pozytywną zespołową realizację zadań seminaryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)