Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Układy analogowe 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXWSI-UA2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Układy analogowe 2
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/x, L 16/+

Przedmioty wprowadzające:

Obwody i sygnały / metody analizy obwodów;

Elementy elektroniczne / elementy elektroniczne i ich modele,

charakterystyki i parametry diod i tranzystorów;

Układy analogowe 1 / budowa i parametry robocze wzmacniaczy małosygnałowych, charakterystyki czasowo – częstotliwościowe, wzmacniacze mocy.


Programy:

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja / specjalności: wszystkie na kierunku.

Autor:

dr inż. Zdzisław Chudy

Bilans ECTS:

Zajęcia z nauczycielem:

14 godz. – wykład;

16 godz. – ćwiczenia laboratoryjne;

10 godz. – konsultacje.

Praca własna studenta:

10 godz. - przygotowanie w ramach ćwiczeń laboratoryjnych;

10 godz. – przygotowanie do zaliczenia.


Przyjmując, że jedne punkt ECTS odpowiada 30 godz., otrzymuje się 60/30= 2 pkt. ECTS


Skrócony opis:

Przedmiot służy poznaniu własności układów elektronicznych nieliniowych z grupy: generatory, układy przetwarzania częstotliwości, pętla PLL. Występujące wsparcie praktyczne ćwiczeniami laboratoryjnymi pozwala na zaznajomienie się z techniką pomiarową, analizą pracy nieliniowych układów elektronicznych i pomiarami parametrów roboczych badanych struktur.

Pełny opis:

Wykłady / metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych; podanie informacji teoretycznych i wskazanie przykładów ilustrujących teorię; podanie tematów do samodzielnego studiowania.

Tematy kolejnych zajęć (z podziałem na godziny lekcyjne):

1. Generatory drgań sinusoidalnych: klasyfikacja i parametry generatorów, warunki generacji. Generatory sprzężeniowe LC – 2 godz.;

2. Podstawowe generatory sprzężeniowe RC i kwarcowe – 2 godz.

3. Analogowe układy mnożące: zasada realizacji przemiany częstotliwości. Parametry robocze mieszaczy. Diodowe i tranzystorowe układy mieszaczy – 2 godz.

4. Pętla sprzężenia fazowego: zasada działania, rozwiązania układowe elementów składowych pętli – 2 godz., równanie pętli, analiza własności pętli – 2 godz.

5. Zasilanie układów elektronicznych: prostowniki, filtry tętnień, stabilizatory – 2 godz.

6. Detektory: detektory amplitudy, częstotliwości i fazy – 2 godz.

Laboratoria / metody dydaktyczne: omówienie zasady pracy

i funkcjonowania praktycznych modeli struktur badanych układów. Technika pomiarowa i weryfikacja parametrów badanych struktur układowych z wykorzystaniem wyników badań.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Generator drgań sinusoidalnych LC: pomiar parametrów roboczych i charakterystyk generatora Clappa – 4 godz.

2. Pętla synchronizacji fazowej: pomiar parametrów detektora fazy, zakresów chwytania i trzymania pętli – 3 godz.

3. Prostowanie i detekcja: pomiar parametrów roboczych i charakterystyk prostownika i detektora AM oraz demodulatora – 3 godz.

4. Mieszacze częstotliwości: pomiar parametrów układów mnożących – 3 godz.

5. Programowalne układy analogowe: pomiar parametrów roboczych i charakterystyk amplitudowo – częstotliwościowych podstawowych struktur programowalnych UA – 3 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Boksa: Analogowe układy elektroniczne, BTC, Warszawa 2007;

2. A. Dobrowolski, P. Komur, A. Sowiński: Układy analogowe - ćwiczenia rachunkowe, WAT 2004;

3. J. Boksa, J. Kaźmierczak, A Malinowski: Laboratorium z układów analogowych część I, WAT 2004;

4. J. Boksa, Z. Chudy, A. Dobrowolski, J. Kaźmierczak,

P. Szymańczyk: Laboratorium z układów analogowych część II, WAT 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Z. Nosal, J. Baranowski: Układy elektroniczne cz. I, Układy analogowe liniowe, WNT Warszawa 1998;

2. J. Baranowski G. Czajkowski: Układy elektroniczne cz. II, Układy analogowe nieliniowe i impulsowe, WNT Warszawa 1998;

3. J. Pawłowski: Podstawowe układy elektroniczne – Wzmacniacze i generatory-Nieliniowe układy analogowe, WKiŁ Warszawa 1980;

4. A. Dobrowolski, Z. Jachna, E. Majda, M. Wierzbowski: Elektronika ależ to proste, BTC, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

W1 / Student ma wiedzę w zakresie opisu i analizy działania obwodów elektrycznych elementów elektronicznych oraz analogowych układów elektronicznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących / K_W01;

W2 / Student ma uporządkowaną i ugruntowaną teoretyczną wiedzę

w zakresie zasad działania elementów elektronicznych

i analogowych układów elektronicznych / K_W13;

W3 / Student zna i rozumie metodykę projektowania analogowych układów elektronicznych / K_W18;

U1 / Student potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania ich w dziedzinie czasu i częstotliwości

z wykorzystaniem układów analogowych oraz odpowiednich narzędzi sprzętowych / K_U08;

U2 / Student potrafi właściwie dobrać metodę i urządzenia umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektroniczne / K_U11;

U3 / Student potrafi projektować proste układy elektroniczne przeznaczone do różnych zastosowań / K_U16;

U4 / Student potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych producenta w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu elektronicznego / K_U17;

U5 / Student potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować zaprojektowany układ elektroniczny / K_U20;

K1 / Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy) celem podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych / K_K25.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany na podstawie zaliczenia przeprowadzanego w formie pisemnej obejmującego program przedmiotu realizowany w semestrze IV. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń laboratoryjnych (na podstawie kolokwiów wstępnych, pracy bieżącej i sprawozdań).

Weryfikacja poszczególnych efektów kształcenia:

- efekty z kategorii wiedzy (W) – zaliczenie;

- efekty z kategorii umiejętności (U) – ćwiczenia laboratoryjne oraz

w części zaliczenie przedmiotowe;

- efekt z kategorii kompetencji społecznych (K) - ćwiczenia laboratoryjne.

Praktyki zawodowe:

oooooooooooo

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)