Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXWSI-TI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 12/+; L 18/+; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

Brak przedmiotów wprowadzających

Programy:

Semestr I; Elektronika i telekomunikacja / wszystkie specjalności

Autor:

dr inż. Grzegorz Czopik

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 12

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10

3. Udział w laboratoriach / 18

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 10

5. Udział w konsultacjach / 2

6. Przygotowane do zaliczenia / 6

7. Udział w zaliczeniu / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 60 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 44/ 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 28 / 0,9 ECTS

Skrócony opis:

1. Podstawy technik informatycznych i użytkowanie komputerów. Usługi w sieciach informatycznych

2. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do podstawowej analizy danych

3. Wykorzystanie edytora tekstu do tworzenia dokumentów i sprawozdań

4. Metody wykorzystania programu prezentacyjnego – grafika menedżerska i prezentacyjna

5. Przechowywanie i przetwarzania informacji zapisanych w bazach danych. Tabele, relacje, kwerendy, formularze, raporty

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Podstawy technik informatycznych i użytkowanie komputerów. Usługi w sieciach informatycznych.

Budowa komputera, nośniki danych, podstawy systemu dwójkowego reprezentacji liczb, adresowanie IP, wybrane usługi sieciowe - 2 godz.

2. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do podstawowej analizy danych.

Budowa arkusza kalkulacyjnego - skoroszyt, arkusz, komórka, generowanie danych, importowanie i eksportowanie, sposoby reprezentacji danych, formatowanie komórek, formatowanie warunkowe, zabezpieczanie komórek i arkuszy, zmienne i formuły, podstawowe sposoby analizy danych, zobrazowanie graficzne danych, zasady tworzenia zobrazowań graficznych, drukowanie wybranych fragmentów danych oraz całych arkuszy - 3 godz.

3. Wykorzystanie edytora tekstu do tworzenia dokumentów i sprawozdań.

Zasady tworzenia dokumentacji technicznej i sprawozdań, organizacja dokumentu, podział dokumentu na strony i sekcje, niezależne formatowanie sekcji, nagłówek i stopka, akapity, elementy automatyki dokumentu - numeracja nagłówków, stron, etykiety, odsyłacze, spisy treści, wypunktowanie i numerowanie, spis literatury, drukowanie dokumentów na różnych nośnikach - 2 godz.

4. Metody wykorzystania programu prezentacyjnego – grafika menedżerska i prezentacyjna.

Zasady tworzenia prezentacji, wzorzec prezentacji, podstawowe animacje tekstu i grafiki, chronometraż, wyświetlanie prezentacji na różnych monitorach, elementy automatyki prezentacji - numerowanie slajdów, wyświetlanie aktualnej daty i godziny, dostosowywanie prezentacji do wymogów użytkownika - 2 godz.

5. Przechowywanie i przetwarzania informacji zapisanych w bazach danych. Tabele, relacje, kwerendy, formularze, raporty.

Podstawowe elementy relacyjnej bazy danych, rodzaje relacji, zasady tworzenia relacyjnych baz danych, podział danych i ich łączenie za pomocą relacji, zasady tworzenia zapytań w celu wyszukiwania danych, budowa formularzy i powiązanie z danymi w tablach, tworzenie raportów - 3 godz.

LABORATORIA:

1. Podstawy technik informatycznych i użytkowanie komputerów. Usługi w sieciach informatycznych.

Budowa komputera, nośniki danych, podstawy systemu dwójkowego reprezentacji liczb, adresowanie IP, wybrane usługi sieciowe - realizacja praktyczna konfiguracji konta pocztowego i nawiązania komunikacji z wybranym urządzeniem sieciowym - 2 godz.

2. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do podstawowej analizy danych.

Budowa arkusza kalkulacyjnego - skoroszyt, arkusz, komórka, generowanie danych, importowanie i eksportowanie, sposoby reprezentacji danych, formatowanie komórek, formatowanie warunkowe, zabezpieczanie komórek i arkuszy, zmienne i formuły, podstawowe sposoby analizy danych, zobrazowanie graficzne danych, zasady tworzenia zobrazowań graficznych, drukowanie wybranych fragmentów danych oraz całych arkuszy - wykonanie ćwiczeń komputerowych mających na celu utrwalenie materiału, przygotowanie danych, ich przeanalizowanie i zobrazowanie - 4 godz.

3. Wykorzystanie edytora tekstu do tworzenia dokumentów i sprawozdań.

Zasady tworzenia dokumentacji technicznej i sprawozdań, organizacja dokumentu, podział dokumentu na strony i sekcje, niezależne formatowanie sekcji, nagłówek i stopka, akapity, elementy automatyki dokumentu - numeracja nagłówków, stron, etykiety, odsyłacze, spisy treści, wypunktowanie i numerowanie, spis literatury, drukowanie dokumentów na różnych nośnikach - wykonanie właściwie sformatowanego dokumentu (sprawozdania) - 4 godz.

4. Metody wykorzystania programu prezentacyjnego – grafika menedżerska i prezentacyjna.

Zasady tworzenia prezentacji, wzorzec prezentacji, podstawowe animacje tekstu i grafiki, chronometraż, wyświetlanie prezentacji na różnych monitorach, elementy automatyki prezentacji - numerowanie slajdów, wyświetlanie aktualnej daty i godziny, dostosowywanie prezentacji do wymogów użytkownika - 2 godz.

5. Przechowywanie i przetwarzania informacji zapisanych w bazach danych. Tabele, relacje, kwerendy, formularze, raporty.

Podstawowe elementy relacyjnej bazy danych, rodzaje relacji, zasady tworzenia relacyjnych baz danych, podział danych i ich łączenie za pomocą relacji, zasady tworzenia zapytań w celu wyszukiwania danych, budowa formularzy i powiązanie z danymi w tablach, tworzenie raportów - wykonanie ćwiczeń komputerowych mających na celu utrwalenie materiału, przygotowanie prostej bazy danych - 6 godz.

Literatura:

podstawowa:

- Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz, Książka ECDL na skróty z CD. Edycja 2012, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

- B. Gaworska, H. Szantula, Podstawy technik informatycznych; Wydawnictwo KISS, 2007

- John Walkenbach, Excel 2003 PL. Biblia, 2004

- Microsoft Corporation, Microsoft Office 2000 – krok po kroku, 1999

uzupełniająca:

- M. Kopertowska, Przetwarzanie tekstów, Wydawnictwo naukowe PWN SA, 2007

- Leszek Litwin, ECDL. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Przewodnik. Tom I, He-lion, 2009

- Leszek Litwin, ECDL. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Przewodnik. Tom II, Helion, 2009

Efekty uczenia się:

W1 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury sprzętowej komputerów oraz podstawowych usług sieciowych / K_W06, K_W08

W2 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie obsługi i wykorzystania podstawowych programów biurowych (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, program prezentacyjny, program bazodanowy) / K_W13

U1 / Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania / K_U03

U2 / Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego / K_U04

U3 / Potrafi logicznie grupować zbiory danych, logicznie je łączyć i uzyskiwać informacje według zadanych kryteriów / K_U10

K1 / Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych / K_K01

K2 / Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej / K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

- Zaliczenie jest realizowane w oparciu o oceny z ćwiczeń laboratoryjnych

- Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych

- Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: obecność w zajęciach laboratoryjnych, wykonanie wskazanych przez prowadzącego zadań

- efekty W1, W2, K1 i K2 sprawdzane są podczas realizacji ćwiczeń laboratoryjnych poprzez ocenę przygotowania do zajęć, umiejętności wykorzystania i dbałości o powierzony sprzęt komputerowy, zachowania się podczas zajęć

- efekty U1, U2, U3 sprawdzane są podczas realizacji ćwiczeń laboratoryjnych poprzez ocenę wyników realizowanych prac

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)