Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy i sieci telekomunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXWSI-SIST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy i sieci telekomunikacyjne
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 28/x; S 8/z; P 8/z

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy telekomunikacji

Wymagania wstępne: charakterystyki kanału telekomunikacyjnego, właściwości mediów transmisyjnych, metody uwierniania transmisji, kodowanie liniowe


Programy:

Elektronika i Telekomunikacja/wszystkie specjalności

Autor:

doc. dr inż Marian Wrażeń

Skrócony opis:

Sieć telekomunikacyjna i jej charakterystyki, klasyfikacja, warstwy logiczne, topologie, elementy i ich funkcje, zasoby, adresacja, bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnej. Pojęcie usługi, systemu i sieci telekomunikacyjnej. Klasyfikacja, atrybuty, poziom i jakość usług telekomunikacyjnych. Funkcje realizowane w sieci: transmisja i komutacja. Standaryzacja współpracy elementów sieciowych. Techniki komutacji i transmisji. Sieci SDH i PDH. System radiokomunikacyjne, transmisja danych w systemach radiokomunikacyjnych. Systemy dostępowe xDSL. Sieci teleinformatyczne. Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi, standard TMN i protokół SNMP. Integracja i konwergencja technik i usług. Sieci następnej generacji.

Pełny opis:

Wykłady:

2 godz. poświęcony podstawowym pojęciom z dziedziny telekomunikacji, zawiera definicję, podział sieci i systemów telekomunikacyjnych, opis modelu warstwowy systemu telekomunikacyjnego;

2 godz. dotyczący charakterystyk sieci telekomunikacyjnej, funkcji warstw logicznych, ich wzajemnych relacji;

2 godz. dotyczący architektury warstwy teletransmisyjnej, charakterystyki systemów i urządzeń teletransmisyjnych oraz funkcji warstwy synchronizacyjnej;

2 godz. obejmujący charakterystykę sieci szkieletowych, architektur, technologii, protokołów sieciowych;

2 godz. dotyczący architektury warstwy komutacyjnej, systemom telekomutacyjnym, funkcjom sygnalizacji;

2 godz. o tematyce dotyczącej cyfrowej wąskopasmowej i szerokopasmowej sieci z integracją usług, architektur, interfejsów dostępowych;

2 godz. związany z systemami radiokomunikacyjnymi dyspozytorskimi i trankingowymi oraz i komórkowymi 2 i 3G;

2 godz.dotyczący bezprzewodowych sieci komputerowych, ich charakterystyce i możliwościom aplikacyjnym;

2 godz. o tematyce związanej z systemami dostępowymi, ich klasyfikacją, charakterystyką, możliwościami aplikacyjnymi;

2 godz. o tematyce dotyczącej charakterystyki protokołów sieci teleinformatycznych LAN i MAN;

2 godz. związany z charakterystyką sieci z protokołem TCP/IP;

2 godz. poświęcony sieciom inteligentnym;

2 godz. obejmujący sieci następnej generacji;

2 godz. przeznaczony dla omówienia strategii, architektur, protokołów zarządzania telekomunikacją.

Seminaria polegające na wykonaniu przez grupę studentów prezentacji na zadany temat i jej omówieniu w czasie zajęć audytoryjnych:

2 godz. omówienie modelu OSI, funkcji poszczególnych warstw, komunikacji międzywarstwowej;

2 godz. omówienie zagadnień związanych z transmisją danych w sieciach komórkowych 2 i 3G, protokołów GPRS, EDGE HSPA;

2 godz. analiza funkcji elementów międzysieciowych, protokołów komutacyjnych i routingowych, współpracy sieci komputerowych;

2 godz. obejmujące protokoły zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi TMN, SNMPv 1÷3.

Projekt polegający na wykonaniu indywidualnego opracowania treści tematu i jej prezentacji:

2 godz. omówienie tematyki indywidualnych projektów, sposobów ich realizacji, prezentacji treści i zasad rozliczenia;

2 godz. indywidualna prezentacja propozycji treści projektów przez studentów;

2 godz. korekta treści zadań projektowych, omówienie sposobów prezentacji wyników;

2 godz. prezentacja projektów przez studentów, rozliczenie projektów.

Szacunkowa wymiar liczby godzin, którą student powinien poświęcić na opanowanie zakresu wiedzy wynosi 120 godz. i obejmuje:

wykład 28 godz.

praca własna studentów nad opanowaniem wiedzy z wykładu 15 godz.

seminaria 8 godz.

praca własna studentów związana z przygotowaniem do seminariów 20 godz.

projekt 8 godz.

przygotowanie projektu i opracowanie prezentacji 32 godz.

udział studentów w konsultacjach 6 godz.

udział w egzaminie z przedmiotu 3 godz.

Literatura:

podstawowa:

M. Wrażeń, J. Jarmakiewicz, Systemy i sieci telekomunikacyjne, WAT 2009

W. Kabaciński, M. Żal, Sieci telekomunikacyjne, WKŁ 2008

J. Kołakowski, J. Cichocki: "UMTS System Telefonii Komórkowej Trzeciej Generacji" Wydanie 2 zmienione, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. 2007

uzupełniająca:

K. Nowicki, J. Woźniak, Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN, 2002

S. Kula, Systemy teletransmisyjne, WKŁ 2004

D. Kościelnik, ISDN cyfrowe sieci zintegrowane usługowo, 2003

Efekty uczenia się:

W wyniku realizacji treści przedmiotu, student powinien:

mieć uporządkowaną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład systemów telekomunikacyjnych, ich wzajemnej współpracy;

znać podstawowe metody przetwarzania informacji i danych w systemach telekomunikacyjnych;

rozumieć podstawy konstruowania i wytwarzania prostych urządzeń telekomunikacyjnych;

umieć przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wybranym systemom telekomunikacyjnym;

mieć świadomość ważności i rozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera w obszarze telekomunikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu, który jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie projektu oraz seminariów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)