Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy normalizacji oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXWSI-PNoOWIiP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy normalizacji oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W10+;S4+; Razem: 14

Przedmioty wprowadzające:

Brak

Programy:

1 semestr / kierunek : Elektronika i telekomunikacja; specjalność: wszystkie wojskowe

Autor:

dr inż Janusz WAWER

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 10

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 7

3. Udział w seminariach / 4

4. Samodzielne przygotowanie się do seminariów /4

5. Udział w konsultacjach / 2

6. Przygotowanie do zaliczenia / 2

7. Udział w zaliczeniu / 1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 30 / 1 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.=17 / 0,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.=8 / 0,5 ECTS

Skrócony opis:

Podstawy normalizacji. Organizacja normalizacji. Dokumenty normalizacyjne. Ochrona własności intelektualnej. Dozwolony użytek osobisty. Ochrona własności przemysłowej. Urzędy patentowe.

Pełny opis:

Wykład/ metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych

1. Podstawy normalizacji /2 godz.

Zasady realizacji i zaliczenia przedmiotu. Cele i zadania normalizacji.

Rola normalizacji w działalności technicznej i gospodarczej.

2. Organizacja normalizacji / 2 godz.

Normalizacyjne organizacje krajowe i międzynarodowe (PKN, CEN,

CENELEC, ISO, IEC). Procedury prac normalizacyjnych.

3. Ochrona własności intelektualnej / 2 godz.

Zasady i cele ochrony własności intelektualnej. Prawo autorskie i

prawa pokrewne. Odpowiedzialność karna.

4. Dozwolony użytek osobisty / 2 godz.

Cytaty, przedruki, licencje dla szkół, uczelni i bibliotek. Prawo

autorskie a praca dyplomowa. Problem plagiatów.

5. Ochrona własności przemysłowej .Urzędy patentowe / 2 godz.

Prawna ochrona własności przemysłowej, to jest wynalazków,

wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych,

topografii układów scalonych. Urzędy patentowe krajowe i

międzynarodowe – organizacja i podstawowe zadania.

Seminaria / metody dydaktyczne: repetytorium; praktyczne

poznawanie zagadnień związanych z ochroną własności

intelektualnej

1. Dozwolony użytek / 2 godz.

2. Patentowanie wynalazków / 2 godz.

Literatura:

podstawowa:

1. Aktualne ustawy i rozporządzenia dotyczące normalizacji, prawa

autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności

przemysłowej.

2. Internet

uzupełniająca:

1. Janusz Barta. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wydawnictwo

Oficyna Wolters Kluwer Business 2008.

2. R. Golat: Prawo własności przemysłowej. Wydawnictwo TUR

Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

W1 / Student ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych

zagadnień prawa, normalizacji, ochrony własności przemysłowej,

prawa autorskiego oraz działania systemu patentowego /

K_W20.

U1 / Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań

obejmujących projektowanie urządzeń i systemów- dostrzegać

ich aspekty poza-techniczne, w tym środowiskowe, społeczne,

ekonomiczne i prawne/ K_U19.

K1/ Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz

jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole

i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane

zadania /K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia, przeprowadzanego w formie pisemnej.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: obecność i aktywna postawa na seminariach

efekt W1 sprawdzany jest w trakcie zaliczenia

efekty U1, K1 sprawdzane są na zajęciach seminaryjnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)