Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXWSI-Fiz1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka 1
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W/16/+; C/28/+; Razem: 44

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka - wymagania wstępne: znajomość podstaw rachunku wektorowego i matematyki w zakresie szkoły średniej,

Fizyka - wymagania wstępne: poziom liceum ogólnokształcącego

Programy:

sem. I / elektronika i telekomunikacja / wszystkie specjalności

Autor:

prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 16

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16

3. Udział w ćwiczeniach / 28

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 42

5. Udział w konsultacjach / 8

6. Przygotowanie do kolokwiów / 10

7. Przygotowanie do sprawdzianu na wykładzie / 10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 130 / 5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.=52 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 0 / 0 ECTS

Skrócony opis:

Nauczyć rozumienia zjawisk fizycznych, zapoznać z podstawowymi pojęciami i prawami fizyki z zakresu kinematyki, rozwiązywania równań ruchu, drgań, fal oraz pól fizycznych: grawitacyjnego, elektrostatycznego i magnetycznego. Rozwiązywanie zadań pod nadzorem wykładowcy uczące stosowania matematyki do ilościowego opisu zjawisk fizycznych i rozwijające umiejętność rozumowania, rozwiązywanie problemów, analizowanie związków pomiędzy wielkościami fizycznymi.

Pełny opis:

Wykłady/metoda słowna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych:

1. Wstęp. Wektory. Podstawy kinematyki. /2

2. Ruch w trzech wymiarach. Ruch obrotowy. /2

3. Zasady dynamiki Newtona. Równania ruchu. /2

4. Pola sił. Prawa zachowania energii, pędu i momentu pędu. /2

5. Drgania harmoniczne swobodne i tłumione. Drgania wymuszone. Rezonans. /2

6. Ruch falowy. Fale akustyczne. /2

7. Pole elektrostatyczne i magnetyczne. Prawo Gaussa i prawo Ampera. /2

8. Indukcja elektromagnetyczna. Zjawisko Faraday’a. /2

Ćwiczenia/rozwiązywanie zadań pod nadzorem wykładowcy:

1. Rachunek wektorowy w fizyce. Ruch jednowymiarowy. /2

2. Rzuty. /2

3. Ruch obrotowy. /2

4. Zasady dynamiki Newtona. /2

5. Rozwiązywanie całek ruchu. /2

6. Prawa zachowania energii, pędu i momentu pędu. /2

7. Pole grawitacyjne. Praca kontrolna nr 1. /2

8. Drgania harmoniczne. Równanie drgań. /2

9. Drgania wymuszone. Rezonans. /2

10.Ruch falowy. Fale stojące. Dudnienia. /2

11.Pole elektrostatyczne. /2

12.Prawo Gaussa. /2

13.Prawo Ampera i prawo Faradaya. /2

14.Praca kontrolna nr 2. /2

Literatura:

podstawowa:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki. Cz. I-V, PWN, Warszawa 2003

Z. Raszewski, J. Rutkowska, J. Rutkowski, Fizyka ogólna. Przykłady i zadania z fizyki, cz. I. Rozwiązania i odpowiedzi do zadań z fizyki, cz.II. Skrypt WAT Warszawa, 1994

uzupełniająca:

P. Hewitt, Fizyka wokół nas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

J. Walker, Podstawy fizyki, zbiór zadań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Symbol / Efekty kształcenia / odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku

W1 / Ma wiedzę w zakresie fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych. / K_W02

W2 / Zna podstawowe prawa i zasady fizyczne z zakresu mechaniki i teorii pól. / K_W02, K_W04

W3 / Zna podstawy rachunku wektorowego i różniczkowego. / K_W01

U1 / Rozumie zjawiska fizyczne. / K_U01

U2 / Ma umiejętność wykorzystania praw przyrody w technice i życiu codziennym. / K_U02, K_U06

U3 / Potrafi stosować zapis matematyczny do ilościowego opisu zjawisk fizycznych. / K_U01, K_U03

K1 / Ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej. / K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń (na ocenę) – warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie na ocenę pozytywną dwóch pisemnych kolokwiów.

Ocena zaliczająca ćwiczenia jest średnią oceną z zaliczenia kolokwiów z uwzględnieniem aktywności na zajęciach (ocen uzyskanych w trakcie semestru z odpowiedzi ustnych).

Zaliczenie przedmiotu: – warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną.

Ocena zaliczająca przedmiot jest oceną ze sprawdzianu przeprowadzonego na wykładzie z uwzględnieniem oceny zaliczenia ćwiczeń.

Wszystkie sprawdziany i kolokwia są oceniane wg następujących zasad:

ocena 2 – poniżej 50% poprawnych odpowiedzi;

ocena 3 – 50 ÷ 60% poprawnych odpowiedzi;

ocena 3,5 – 61 ÷ 70% poprawnych odpowiedzi;

ocena 4 – 71 ÷ 80% poprawnych odpowiedzi;

ocena 4,5 – 81 ÷ 90% poprawnych odpowiedzi;

ocena 5 – powyżej 91% poprawnych odpowiedzi.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

efekty W1, W2, W3, U1 sprawdzenie pisemne na ćwiczeniach i sprawdzianach na wykładzie;

efekt U1, U2, U3 – sprawdzenie podczas ustnych odpowiedzi na ćwiczeniach;

efekt K1 – ocena zachowania i aktywności podczas zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)