Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Niezawodność eksploatacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCSM-NE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Niezawodność eksploatacyjna
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+; S 14/+

Przedmioty wprowadzające:

 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna

Wymagania wstępne: pożądana znajomość rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, metod weryfikacji hipotez, podstaw teorii procesów stochastycznych i elementów logiki, podstaw wiedzy na temat rozkładów zmiennych losowych


 Podstawy eksploatacji systemów

Wymagania wstępne: pożądana znajomość systemowej interpretacji procesów eksploatacji, roli diagnostyki w procesach eksploatacji, funkcjonalnych relacji między elementami systemu eksploatacjiProgramy:

Elektronika i Telekomunikacja / wszystkie

Autor:

Prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz DĄBROWSKI

Dr inż. Jacek PAŚ

Skrócony opis:

Dyskusja pojęcia "niezawodność eksploatacyjna".

Trójwarstwowy model procesu eksploatacji.

Wskaźniki charakteryzujące niezawodność obiektu.

Struktury niezawodnościowe obiektów.

Modele rozkładów czasu zdatności obiektów.

Metody oceny bezpieczeństwa procesu eksploatacji.

Pełny opis:

 Wykład – werbalno audiowizualna prezentacja treści programowych.

Tematy zajęć:

1. Dyskusja pojęcia niezawodności. Normy niezawodnościowe. Klasyfikacja obiektów w aspekcie niezawodności eksploatacyjnej.

2. Procesy destrukcyjne i przeciwdestrukcyjne. Niepewność symptomowo-syndromowa.

3. Wskaźniki i funkcje niezawodności użytkowej. Gotowość obiektów i systemów.

4. Podstawowe struktury niezawodnościowe. Nadmiary niezawodnościowe obiektów.

5. Wpływ operatora na niezawodność systemu antropotechnicznego. Aktywne zwiększanie niezawodności.

6. Modele rozkładów czasu zdatności obiektów. Badanie niezawodności obiektów.

7. Modelowanie procesu eksploatacji obiektu technicznego

8. Metody oceny bezpieczeństwa procesu eksploatacji systemów technicznych.

 Seminarium – audytoryjna dyskusja animowana przez studentów na temat zagadnień poszerzających treści programowe.

Tematy zajęć:

1. Metodyka projektowania a niezawodność układów elektronicznych.

2. Wpływ wybranych czynników środowiskowych na niezawodność urządzeń elektronicznych.

3. Zakłócenia i minimalizacja ich wpływu na niezawodność układów elektronicznych.

4. Analiza wrażliwości układów elektronicznych na zakłócenia elektromagnetyczne.

5. Zabezpieczenia urządzeń elektronicznych przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Zapewnianie kompatybilności elektromagnetycznej.

6. Struktury niezawodnościowe urządzeń elektronicznych. Sposoby zwiększenia niezawodności eksploatacyjnej.

7. Słownikowe metody diagnostyczne układów elektronicznych. Wspomaganie procesu eksploatacji narzędziami komputerowymi.

Literatura:

podstawowa:

[1] Będkowski L. Dąbrowski T.: Podstawy eksploatacji. Cz.2. Podstawy niezawodności eksploatacyj-nej, WAT 2006

[2] Dąbrowski T.: Konspekt wykładu

uzupełniająca:

[1] Polska Norma. Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność; jakość obsługi. PN-93/N-50191

[2] Polska Norma. Eksploatacja obiektów technicznych. Terminologia ogólna. PN-82/N-04001

Efekty uczenia się:

Przedmiot ma nauczyć:

 sposobów kształtowania warunków eksploatacji obiektów z uwzględnieniem kryteriów niezawodnościowych;

 wykorzystania wskaźników diagnostyczno-niezawodnościowych w procesie podejmowania decyzji eksploatacyjnych.

Przedmiot ma zapoznać:

 z wskaźnikami i miarami niezawodności obiektów;

 z podstawowymi modelami rozkładów czasu zdatności obiektów;

 z relacjami między diagnostyką, niezawodnością i bezpieczeństwem eksploatacji obiektów.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie określonej, minimalnej liczby punktów w następujących kategoriach kryterialnych:

– z pisemnego testu obejmującego zagadnienia z całości programu przedmiotu;

– z zajęć seminaryjnych.

Obecność na seminariach jest obowiązkowa. Każda absencja na zajęciach seminaryjnych wymaga indywidualnego opracowania i zaliczenia zagadnień określonych przez wykładowcę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)