Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompatybilność elektromagnetyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCSM-KE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompatybilność elektromagnetyczna
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 22/x, C 8/+, L/112+

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka /rachunek macierzowy, różniczkowy i całkowy.

Obwody i sygnały/ Podstawowe prawa i twierdzenia Teorii Obwodów

Fizyka /Podstawy teorii pola,

Anteny i propagacja fal / Parametry i charakterystyki anten, typy anten


Programy:

Elektronika i Telekomunikacja / Systemy Telekomunikacyjne

Autor:

prof. dr hab. inż. Marian WNUK

Skrócony opis:

Podstawowe aspekty kompatybilności elektromagnetycznej. Źródła zakłóceń i mechanizmy sprzężeń. Uregulowania prawne, normy EMC, techniki i środowiska pomiarowe. Stany przejściowe, ekranowanie, integralność sygnałowa -materiały podłożowe, odbicia, przesłuchy i promieniowanie. Podstawowe zasady projektowania kompatybilnych elektromagnetycznie układów, urządzeń i systemów telekomunikacji bezprzewodowej. Kompatybilność w technologiach informacyjnych. Kompatybilność w technice motoryzacyjnej i lotniczej, człowiek w środowisku elektromagnetycznym, bioelektromagnetyzm. Strefy ochronne - wymagania normatywne.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne:

wykład – werbalno-wizualna prezentacja treści programowych;

Tematy kolejnych zajęć:

• Wprowadzenie w problematykę kompatybilności elektromagnetycznej. Podstawowe definicje, obowiązująca terminologia

• Źródła impulsowych i sinusoidalnych zaburzeń elektromagnetycznych, podstawowe rodzaje i parametry źródeł oraz drogi przenikania zaburzeń do urządzeń. Podstawowy miernictwa zaburzeń radioelektrycznych przewodzonych i promieniowanych

• Ochrona urządzeń elektronicznych przed zaburzeniami elektromagnetycznymi o dużej i małej energii. Problematyka kompatybilności elektromagnetycznej dla urządzeń łączności przewodowej i informatyki.

• Kompatybilność elektromagnetyczna w świetle ustawodawstwa europejskiego i normalizacji. Emisja radiowa, gospodarka widmem elektromagnetycznym, kontrola emisji radiowej. Wybrane problemy kompatybilności elektromagnetycznej w dziedzinie nadawczej.

• Wybrane problemy kompatybilności elektromagnetycznej w dziedzinie odbioru radiowego. Przenikanie sygnałów niepożądanych do odbiornika. Zakłócanie pracy odbiornika spowodowane zjawiskiem intermodulacji, modulacji skrośnej i blokowania.

• Problematyka kompatybilności elektromagnetycznej w sieciach radiokomunikacyjnych. Kompatybilność wewnętrzna i zewnętrzna sieci.

• Rola techniki antenowej. Praca łącza radiowego w aspekcie spełnienia wymogów kompatybilności elektromagnetycznej.

• Problematyka kompatybilności elektromagnetycznej w urządzeniach telefonii komórkowej analogowej i cyfrowej. Ładunki powierzchniowe i wyładowania elektrostatyczne: szereg tryboelektryczny, modele wyładowań elektrostatycznych, pierwotne i wtórne efekty wyładowań, metody zapobieganie skutkom wyładowań elektrostatycznych.

• Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizmy żywe. Zasady ochrony ludzi przed promieniowaniem niejonizującym

• Linie energetyczne wysokiego napięcia i urządzenia elektryczne jako źródło pola elektrycznego i magnetycznego 50 Hz, normy obowiązujące w tej dziedzinie.

• Technika ekranowania urządzeń i wyrównywania potencjałów. Realizacje praktyczne ochrony. Uziemienia. Rola uziemienia. Uziemienie ochronne

• Prądy upływu i prądy zwarcia w urządzeniach elektrycznych. Prądy asymetryczne w przewodach zewnętrznych. Prąd bezpośredniego wyładowania piorunowego

• Zwarcia jednofazowe w stacjach wysokiego napięcia. Przewody o efekcie redukcyjnym. Przeciwwaga anteny pionowej. Uziemienie typu "krypto". Uziemienie funkcjonalne.

 Ćwiczenia /metody dydaktyczne:

ćwiczenia audytoryjne – repetytorium i utrwalenie elementów treści programowych;

Tematy kolejnych zajęć:

• Wyznaczanie parametrów dotyczących pomiaru zaburzeń promieniowanych

• Wyznaczanie parametrów dotyczących pomiaru zaburzeń przewodzonych

• Obliczanie i dobór instalacji uziemiającej

• Wyznaczanie zasięgów użytecznych i zakłócających

Laboratoria /metody dydaktyczne:

ćwiczenia laboratoryjne –praktyczne poznawanie metod pomiarów poziomu emisyjności i odporności wybranych urządzeń łączności i informatyki

Tematy kolejnych zajęć:

• Pomiar poziomu emisyjności promieniowanej wybranych urządzeń łączności i informatycznych.

• Pomiar poziomu emisyjności przewodzonej wybranych urządzeń łączności i informatycznych.

• Badanie odporności urządzeń informatycznych na promieniowane pole o częstotliwości radiowej

Literatura:

 W. Rotkiewicz Kompatybilność elektromagnetyczna w radiotechnice

 W. Kołosowski, Anteny i rozchodzenie się fal radiowych. Anteny, WAT, Warszawa, 1990, 1992

 J. Pawelec Radiokomunikacja – problematyka kompatybilności

 T. Więckowski Pomiar odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych

 R Zieliński Kompatybilność elektromagnetyczna w telekomunikacji satelitarnej

Efekty uczenia się:

Symbol/Efekty kształcenia/ odniesienie do efektów dyscypliny

W1 / Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej / K_W06

W2 / Student ma podstawową wiedzę w zakresie przepisów prawa europejskiego i normalizacji w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej / K_W13

U1 / Student potrafi wyznaczać wybrane parametry charakteryzujące zaburzenia elektromagnetyczne i poziomy emisyjności / K_U03

U2 / Student potrafi integrować wiedzę z dziedziny elektroniki i telekomunikacji w celu realizacji zadanego projektu z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej/ K_U01, K_U05,

K1 /Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko/ K_K02

Metody i kryteria oceniania:

(kolokwium sprawdzające, obejmującego całość programu przedmiotu,

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych)

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: zaliczenia;

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia;

(Odpowiedzi ustnych i zaliczenia sprawozdań);

efekty W1, W2, sprawdzenie na kolokwium;

efekty, U1, U2 sprawdzenie na laboratorium;

efekt K1 – zaliczenie sprawozdania z laboratorium

itp.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)