Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Układy analogowe 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCSI-UA2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Układy analogowe 2
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/x; L 16/+

Przedmioty wprowadzające:

§ Obwody i sygnały Wymagania wstępne: sieciowe metody analizy obwodów.

§ Elementy elektroniczne Wymagania wstępne: modele, charakterystyki i parametry diod i tranzystorów.

Programy:

Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja

Specjalność: wszystkie


Autor:

dr inż.Józef Boksa

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 14

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10

3. Udział w laboratoriach / 16

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 5

5. Udział w konsultacjach / 5

6. Przygotowanie do zaliczenia / 8

7. Udział w zaliczeniu / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 60 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.=38 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.=21 / 1 ECTS

Skrócony opis:

Omawiane jest przeznaczenie, parametry i charakterystyki układów nieliniowych jak generatory, analogowe układy mnożące, pętle PLL, zasilacze i demodulatory. Prezehtowane są też ich podstawowe rozwiązania układowe.

Pełny opis:

Wykłady / metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych; podanie informacji teoretycznych i wskazanie przykładów ilustrujących teorię; podanie tematów do samodzielnego studiowania.Tematy kolejnych zajęć (po 2 godziny lekcyjne):1. Generatory drgań sinusoidalnych. Klasyfikacja i parametry generatorów, warunki generacji, generator sprzężeniowy LC. 2. Generatory drgań sinusoidalnych cd.Rozwiązania układowe i parametry generatorów sprzężeniowych RC i kwarcowych.3. Analogowe układy mnożące.Parametry i przegląd zastosowań analogowych układów mnożących, rozwiązania układowe. 4. Pętla sprzężenia fazowego.Zasada działania i parametry PLL, rozwiązania układowe elementów składowych PLL. 5. Pętla sprzężenia fazowego cd. Równanie pętli, reakcja pętli z różnymi filtrami na różne wymuszenia.6. Zasilania układów elektronicznych.Parametry prostowników, prostowniki jedno i dwupołówkowe, filtry tętnień, stabilizatory napięcia.7. Detektory.Parametry detektorów, rozwiązania układowe i zasada działania detektorów amplitudy, częstotliwości i fazy.

Laboratoria / metody dydaktyczne: zastosowania praktyczne metod pomiarów i obliczeń parametrów roboczych nieliniowych układów elektronicznych, poznania ich właściwości oraz nabycie praktycznej wiedzy z zakresu obsługi złożonej aparatury pomiarowej badając modele laboratoryjne o poniższej tematyce.Tematy kolejnych zajęć:1. Generatory drgań sinusoidalnych. (4h)2. Analogowe układy mnożące. (3h)3. Pętla sprzężenia fazowego. (3h)4. Prostowanie i detekcja. (3h)5. Programowalne układy analogowe. (3h)

Literatura:

podstawowa:

§ J. Boksa Analogowe układy elektroniczne, BTC, Warszawa 2007

§ A. Dobrowolski, P. Komur, A. Sowiński Układy analogowe - ćwiczenia rachunkowe WAT 2004

§ J. Boksa, J. Kaźmierczak, A Malinowski Laboratorium z układów analogowych część I WAT 2004

§ J. Boksa, Z. Chudy, A.Dobrowolski, J. Kaźmierczak, P. Szymańczyk Laboratorium z układów ana-logowych część II WAT 2005

uzupełniająca:

§ Z. Nosal, J. Baranowski Układy elektroniczne cz. I Układy analogowe liniowe WNT Warszawa 1998

§ J. Baranowski G. Czajkowski Układy elektroniczne cz. II, Układy analogowe nieliniowe i impulsowe WNT Warszawa 1998

§ J. Pawłowski Podstawowe układy elektroniczne-Wzmacniacze i generatory-Nieliniowe układy analogowe WKiŁ Warszawa 1980

Efekty uczenia się:

W1 / Student ma wiedzę w zakresie opisu i analizy działania obwodów elektrycznych elementów elektronicznych oraz analogowych układów elektronicznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących K_W01 W01W2 / Student ma uporządkowana i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych i analogowych układów elektronicznych K_W13 W13W3 / Student zna i rozumie metodykę projektowania analogowych układów elektronicznych K_W18 W18U1 / Student potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości stosując techniki analogowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe K_U08U2 / Student potrafi porównać rozwiązania projektowe elementów, układów i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne K_U09U3 / Student potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektroniczne K_U11U4 / Student potrafi, używając właściwych metod, technik i narzędzi zaprojektować, wykonać, uruchomić oraz przetestować proste układy i systemy elektroniczne i telekomunikacyjne przeznaczone do różnych zastosowań, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi K_U15U5 / Student potrafi projektować proste układy elektroniczne przeznaczone do różnych zastosowań K_U16 U16U6 / Student potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu elektronicznego K_U17 U17U7 / Student potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować zaprojektowany układ elektroniczny K_U20 U20K1 / Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy)- podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu.Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i obejmuje całość programu przedmiotu.Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych (na podstawie kolokwiów wstępnych, pracy bieżącej i sprawozdań).Efekty UA_W01, UA_W13, UA_W18 sprawdzane są w czasie egzaminu.Efekty UA_U08, UA_U09, UA_U11, UA_U15, UA_U16, UA_U17, UA_U20 sprawdzane są w trakcie ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)