Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Układy analogowe 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCSI-UA1/P
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Układy analogowe 1
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 24/x; C 8/z; L 12/+

Przedmioty wprowadzające:

§ Obwody i sygnały Wymagania wstępne: sieciowe metody analizy obwodów.

§ Elementy elektroniczne Wymagania wstępne: modele, charakterystyki i parametry diod i tranzystorów.


Programy:

Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja

Specjalność: wszystkie


Autor:

dr inż. Józef Boksa

Skrócony opis:

Omawiane jest przeznaczenie, parametryi właściwości szerokiej gamy wzmacniaczy klasyfikowanych wg. charakterystyki częstotliwoś- cowej, klasy pracy i mocy. Prezehtowane są też ich podstawowe rozwiązania układowe.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawić podstawowe treści realizowanego przedmiotu.

Ćwiczenia są poświęcone zapoznaniu z metodami obliczeń parametrów układów elektronicznych.

Laboratoria są poświęcone zapoznaniu z metodami pomiarów parametrów podstawowych elementów i układów elektronicznych.

Literatura:

podstawowa:

§ J. Boksa Analogowe układy elektroniczne, BTC, Warszawa 2007

§ A. Dobrowolski, P. Komur, A. Sowiński Układy analogowe - ćwiczenia rachunkowe WAT 2004

§ J. Boksa, J. Kaźmierczak, A Malinowski Laboratorium z układów analogowych część I WAT 2004

§ J. Boksa, Z. Chudy, A.Dobrowolski, J. Kaźmierczak, P. Szymańczyk Laboratorium z układów ana-logowych część II WAT 2005

uzupełniająca:

§ Z. Nosal, J. Baranowski Układy elektroniczne cz. I Układy analogowe liniowe WNT Warszawa 1998

§ J. Baranowski G. Czajkowski Układy elektroniczne cz. II, Układy analogowe nieliniowe i impulsowe WNT Warszawa 1998

§ J. Pawłowski Podstawowe układy elektroniczne-Wzmacniacze i generatory-Nieliniowe układy analogowe WKiŁ Warszawa 1980

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę w zakresie opisu i analizy działania obwodów elektrycznych elementów elektronicznych oraz analogowych układów elektronicznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących.

Student ma uporządkowana i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych i analogowych układów elektronicznych.

Student zna i rozumie metodykę projektowania analogowych układów elektronicznych.

Student potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości stosując techniki analogowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe.

Student potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektroniczne.

Student potrafi projektować proste układy elektroniczne przeznaczone do różnych zastosowań.

Student potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu elektronicznego.

Student potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować zaprojektowany układ elektroniczny.

Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy)- podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany na podstawie egzaminu przeprowadzanego w formie pisemnej i obejmujące-go całość programu przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozy-tywnej z ćwiczeń rachunkowych (na podstawie ocen bieżących) i laboratoryjnych (na podstawie kolo-kwiów wstępnych, pracy bieżącej i sprawozdań).

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco:

§ efekty z kategorii wiedzy UA-W1, UA-W2, UA-W3 weryfikowane są na egzaminie,

§ efekty z kategorii umiejętności UA-U1, UA-U2, UA-U3, UA-U4, UA-U5 weryfikowane są w trakcie ćwiczeń rachunkowych, laboratoryjnych oraz w pewnym zakresie na egzaminie,

§ efekt z kategorii kompetencji społecznych UA-K1 weryfikowany jest w trakcie ćwiczeń laboratoryj-nych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)