Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt przejściowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCSI-PP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt przejściowy
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Projekt 16/+; Razem: 16

Przedmioty wprowadzające:

wybrane przedmioty odpowiednie dla indywidualnego projektu

Programy:

semestr szósty / elektronika i telekomunikacja / wszystkie specjalności Wydziału Elektroniki

Autor:

dr inż. Andrzej Dukata

Bilans ECTS:

1. Samodzielna realizacja projektu / 16

2. Przygotowanie do realizacji projektu / 4

3. Udział w konsultacjach / 8

4. Przedstawienie sprawozdania lub/oraz prezentacja projektu / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 30 / 1 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 2. + 3. + 4. = 14 / 0,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 1. + 2. + 3. + 4. = 30 / 1 ECTS

Skrócony opis:

Student wykonuje projekt indywidualnie. Zadanie o charakterze praktycznym, wykonywane w ramach projektu, jest związane tematycznie z przyszłą pracą dyplomową inżynierską. Opiekę merytoryczną sprawuje planowany promotor pracy dyplomowej inżynierskiej, który także ocenia projekt.

Pełny opis:

Projekt / Metoda projektu

1. Ustalenie przez prowadzącego projekt ogólnych wymagań dotyczących rozwiązania wybranego problemu związanego z przyszłą pracą inżynierską. / 2

2. Opracowanie przez studenta szczegółowej specyfikacji wymagań i uzgodnienie jej z prowadzącym. / 2

3. Kwerenda literatury naukowej dotyczącej realizowanego problemu. / 4

4. Opracowanie przez studenta projektu rozwiązania postawionego problemu / 2

5. Rozwiązanie problemu (np. wykonanie podzespołu lub całego urządzeniu elektronicznego, wykonanie układu elektronicznego, napisanie lub adaptacja fragmentu kodu programu, zestawienie stanowiska i wykonanie pomiarów, wykonanie badań symulacyjnych układów lub/oraz zjawisk fizycznych występujących w układach elektronicznych i telekomunikacyjnych). /6

Literatura:

podstawowa:

literatura ustalana jest przez prowadzącego projekt

uzupełniająca:

artykuły ze specjalistycznych baz danych np. IEEE (IEE) Electronic Library

Efekty uczenia się:

W1 / Ma wiedzę z zakresu matematyki i fizyki przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu realizacji projektu. / K_W01, K_W02

W2 / Zna podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu realizacji projektu. / K_W01, K_W04

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i internetu, integrować uzyskane informacje i wyciągać wnioski. / K_U01

U2 / Ma umiejętność samokształcenia. / K_U06

K1 / Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. / K_K01

K2 / Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena sprawozdania z realizacji projektu lub/oraz prezentacji projektu. Oceny dokonuje prowadzący projekt.

Efekty W1, W2, U2 weryfikowane są w cząstkowym zakresie poprzez skuteczną realizację projektu.

Efekty U1, U2 weryfikowane są na podstawie oceny przeprowadzonej kwerendy literatury naukowej dotyczącej tematyki projektu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)