Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstrukcja urządzeń elektronicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCSI-KUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstrukcja urządzeń elektronicznych
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 18/+, L 12/+ Razem 30

Przedmioty wprowadzające:

Elementy elektroniczne / znajomość zasady działania i konstrukcji podstawowych elementów elektronicznych: diod, tranzystorów bipolarnych i polowych, elementów optoelektronicznych;

Układy cyfrowe 1 / znajomość podstawowych układów elektronicznych cyfrowych ;

Układy analogowe 1 / znajomość podstawowych układów elektronicznych analogowych;


Programy:

Semestr III Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja / specjalności: wszystkie

Autor:

dr inż. Joanna Ćwirko, dr inż. Robert Ćwirko

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 18

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10

3. Udział w laboratoriach / 12

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 12

5. Udział w konsultacjach / 2

6. Przygotowanie do zaliczenia / 10


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 64 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.=32 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.=24 / 1 ECTS


Skrócony opis:

Przedmiot służy poznaniu podstawowych metod projektowania urządzeń elektronicznych oraz zasady doboru materiałów i elementów w procesie projektowania. Przedstawiane są także zagadnienia dotyczące zasad wykonywania dokumentacji technicznej. Przedmiot jednocześnie zapoznaje i uczy programów komputerowego wspomaganie prac inżynierskich, w tym projektowania obwodów drukowanych

Pełny opis:

Wykłady / metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych; podanie informacji teoretycznych i wskazanie przykładów ilustrujących teorię; podanie tematów do samodzielnego studiowania.

Tematy kolejnych zajęć;

1. Ogólne charakterystyka konstrukcyjna urządzeń elektronicznych.

Wprowadzenie do tematyki przedmiotu. Zasady realizacji i zaliczenia przedmiotu. Zasady projektowania urządzeń elektronicznych. Ergonomia. (2 godziny lekcyjne)

2. Konstrukcja mechanicznych podzespołów sprzętu elektronicznego.(2 godziny lekcyjne)

Materiały i elementy konstrukcyjne. Podstawy rysunku technicznego maszynowego. Wspomaganie komputerowe.( 2 godziny lekcyjne)

3. Podstawy rysunku technicznego elektrycznego.

Zasady wykonywania dokumentacji technicznej. Normalizacja- symbole elementów i podzespołów elektronicznych. Wspomaganie komputerowe.( 2 godziny lekcyjne)

4. Ogólna charakterystyka elementów i podzespołów elektronicznych.

Charakterystyka elementów biernych – rezystory, termistory, kondensatory. ( 4 godziny lekcyjne)

5. Tworzenie połączeń trwałych i rozłącznych.

Kryteria wyboru połączeń. Połączenia lutowane, owijane i zaciskane. Podzespoły stykowe. (po 2 godziny lekcyjne)

6. Projektowanie obwodów drukowanych

Montaż przewlekany i powierzchniowy. Reguły i zasady projektowania obwodów drukowanych. Wspomaganie komputerowe. ( 2 godziny lekcyjne)

7. Środowisko pracy urządzeń elektronicznych.

Cykl życia urządzeń elektronicznych. Wpływ środowiska. Ekoprojektowanie. ( 2 godziny lekcyjne)

8. Zakłócenia w pracy urządzeń elektronicznych.

Niezawodność urządzeń elektronicznych – szumy i temperatura. Kolokwium zaliczeniowe. ( 2 godziny lekcyjne).

Laboratoria / metody dydaktyczne: zastosowanie praktyczne wiadomości przekazywanych w czasie wykładów.

Tematy kolejnych zajęć (po 3 godziny lekcyjne):

1. Rysunek techniczny elektryczny wspomagany komputerowo

Schemat zasadniczy układu elektronicznego jako baza danych do symulacji jego funkcjonowania a następnie projektowania obwodów drukowanych

2. Projektowanie obwodów drukowanych.

Zastosowanie bazy danych schematu zasadniczego układu elektronicznego do zaprojektowania obwodu drukowanego

3. Rysunek techniczny maszynowy wspomagany komputerowo

Przegląd możliwości programu AutoCAD przy tworzeniu i wymiarowaniu podstawowych elementów

4. Projektowanie wybranych elementów konstrukcyjnych urządzeń elektronicznych

Praktyczne poznanie możliwości programu AutoCAD – rysunek precyzyjny z podstawami modelowania 2D i 3D

Literatura:

Literatura: podstawowa:

1. P. Horwitz, W. Hill, Sztuka elektroniki – część 1-2, WKŁ, Warszawa 2014

2. R. Kisiel, Podstawy technologii dla elektroników – poradnik praktyczny, Wydawnictwo BTC, Warszawa 2007

3. Normy polskie wskazane przez wykładowcę

uzupełniająca:

1. A. Dobrowolski, Z. Jachna, E. Majda, M. Wierzbowski, Elektronika – ależ to bardzo proste!, BTC, Legionowo 2013

2. A. Charloy , Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych – części 1- 4, WNT, Warszawa 2000

3. R. Kisiel, A. Bajera, Podstawy konstrukcji urządzeń elektronicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki W-skiej 1999

4. K. Paprocki, Rysunek techniczny, WSiP 1999

Efekty uczenia się:

W1 / Ma elementarną wiedzę w zakresie materiałów elektronicznych oraz zna i rozumie podstawy konstruowania i wytwarzania prostych urządzeń elektronicznych / K_W05

W2 / Zna i rozumie metody i techniki projektowania układów elektronicznych i systemów elektronicznych, zna komputerowe narzędzia do projektowania / K_W15

W3 / Student ma podstawową wiedzę na temat cyklu życia urządzeń elektronicznych / K_W18

U1 / Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego / K_U03

U2 / Student potrafi, używając właściwych metod, technik i narzędzi zaprojektować i uruchomić proste układy elektroniczne / K_U15

U3 / Student potrafi sformułować specyfikację prostych systemów elektronicznych / K_U11

U4 / Student potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu metody i narzędzia / K_U16

U5 / Potrafi porównać rozwiązania projektowe elementów, układów i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne./ K_U09

K1 / Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera jako konstruktora urządzeń elektronicznych, w tym wpływu na środowisko / K_K02

K2 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie pisemnego kolokwium sprawdzającego wiedzę (W1, W2 i W3), które odbywa się na ostatniej godzinie wykładów. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń laboratoryjnych

Laboratoria, sprawdzające umiejętności (U1, U2, U3, U4 i U5) oraz kompetencje (K1 i K2), zaliczane są na podstawie kolokwiów wstępnych, pracy bieżącej i sprawozdań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)