Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Języki programowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCSI-JP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Języki programowania
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/+, L 24/+

Przedmioty wprowadzające:

1. Technologia informacyjna

2. Metodyka i techniki programowania 1,2

Programy:

Dyscyplina naukowa: Elektronika i Telekomunikacja

Autor:

prof. dr hab. inż. Ryszard Pełka

Skrócony opis:

Koncepcje języków programowania. Programowanie strukturalne i obiektowe. Ewolucja języków programowania. Wprowadzenie do języka Java. Wirtualna maszyna Java i przenośność oprogramowania. Klasy i obiekty w języku Java. Typy danych i operacje. Dziedziczenie. Funkcje wejścia/wyjścia. Obsługa wyjątków. Zaawansowane elementy języka Java: typy generyczne, klasy abstrakcyjne, interfejsy, polimorfizm. Projektowanie aplikacji w języku Java. Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika (GUI). Narzędzia wspomagające projektowanie aplikacji: BlueJ, NetBeans, Eclipse.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Przegląd i porównanie języków programowania (C, C++, C#, Java, Python)

2. Koncepcje języków programowania: programowanie strukturalne (proceduralne), programowanie obiektowe

3. Języki kompilowane i interpretowane

4. Java, Ewolucja języka. Wirtualna maszyna Java. Przenośność oprogramowania

5. Projektowanie programów w języku Java. Klasy i obiekty. Dziedziczenie

6. Typy danych i operacje. Optymalizacja kodu programu

7. Obługa wyjątków. Operacje wqejścia/wyjścia

8. Środowiska projektowe IDE (BlueJ, NetBeans, Eclipse)

9. Projektowanie interfejsów graficznych uzytkownika

10. Zaawansowane elementy języka Java: typy generyczne, klasy abstrakcyjne, interfejsy, polimorfizm.

Literatura:

1. Lis M.: Praktyczny kurs Java, Helion, 2007

2. Barteczko K.: Java. Od podstaw do technologii, MIKOM, 2004

3. Kochan S. G.: Jezyk C. Wprowadzenie do algorytmów, Helion, 2005

4. Cormen T. H.: Wprowadzenie do algorytmów, WNT, 2004

5. materiały z internetu na podstawie informacji podawanej na wykładach

Efekty uczenia się:

W1-Student zna i rozumie sposób programowania systemów mikroprocesorowych, różnice pomiędzy programowaniem strukturalnym i obiektowym, różnice pomiędzy językami kompilowanymi a interpretowanymi. Zna pojęcie maszyny wirtualnej (K_W06, K_W07)

W2-Student zna rodzaje języków programowania oraz specjalizowane komputerowe narzędzia do projektowania aplikacji komputerowych (K_W07)

U1-Student potrafi wykorzystać poznane techniki programowania do opracowania aplikacji komputerowej zgodnie z przyjętymi wymaganiami (K_U17)

U2-Student potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi i symulatorami w celu wykonania projektu i symulacji programu komputerowego oraz potrafi wgrać oprogramowanie do systemu mikroprocesorowego (K_U10)

U3-Student potrafi ocenić przydatność popularnych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań programistycznych, typowych dla elektroniki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia projektowe (K_U10, K_U21)

K1-Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkie zaliczenia przedmiotu jest uzsyaknie zaliczenia laboratoriów.

Laboratoria są zaliczane na podstawie przedstawionych projektów.

Zaliczenie cześci wykładowej odbywa się na podstawie qiozów w trakcie semestru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)