Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Circuits and Signals 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCSE-CAS1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Circuits and Signals 1
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

LLP Erasmus

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W/6+; L/4z; Razem: 10 godz.

Autor:

dr inż. Leszek Iwanejko

Bilans ECTS:

Punkty ECTS 4

Skrócony opis:

Podstawowe prawa i twierdzenia teorii obwodów, obwody RLC przy wymuszeniu harmonicznym, metody analizy obwodów, rezonans w obwodach elektrycznych.

Pełny opis:

Wykłady:

Tematy kolejnych zajęć:

1. Podstawowy opis obwodów i sygnałów, elementy obwodów i ich opis, prawa Ohma i Kirchhoffa- 1godz.

2. Obwody RLC ze wzbudzeniem harmonicznym - 1godz.

3. Analiza symboliczna obwodów RLC w stanie ustalonym - 2godz.

4. Zasady Nortona i Thevenina -1godz.

5. Metody oczkowa i węzłowa analizy obwodów, metoda superpozycji, moce w obwodach prądu harmonicznego - 1godz.

Laboratoria:

1. Badanie rezonansu w obwodach elektrycznych -4godz.

Literatura:

1. I.J. Nagrath, "Signals and Systems", 2001.

2. M.J. Roberts, "Signals nad Systems", 2003.

3. R.K. Rao Yarlagradda, "Analog and Digital Signals and Systems",

2009.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów: na podstawie kolokwium.

Zaliczenie laboratorium: na podstawie wykonania praktycznego i zaliczenia sprawozdania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)