Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przetworniki pomiarowe wielkości fizycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCNP-PPWF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przetworniki pomiarowe wielkości fizycznych
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj studiów:

podyplomowe

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/+ ; L 8/z ; Razem: 18

Przedmioty wprowadzające:

Fizyka / Wymagania wstępne: pożądana znajomość podstaw budowy i zasad działania przetworników pomiarowych wielkości fizycznych.

Miernictwo elektroniczne / Wymagania wstępne: pożądana znajomość właściwości prze-tworników pomiarowych, wyboru i wykorzystania nowoczesnych przetworników pomiarowych wielkości fizycznych.


Programy:

Semestr: I

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja

Specjalność: Systemy informacyjno-pomiarowe

Autor:

Prof dr ab. inż. Andrzej Michalski

Bilans ECTS:

aktywność/obciążenie studenta w godz:

1. Udział w wykładach / 10

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 8

4. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 24

5. Udział w konsultacjach / 12

6. Przygotowanie do zaliczenia / 4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 78 / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.=30 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.=32 / 1,5 ECTS


Skrócony opis:

Uogólniony schemat sensora, Przetworniki rezystancyjne, Przetworniki reaktancyjne, Przetworniki elektromagnetyczne, Przetworniki generacyjne. Kondycjonowanie sygnałów.

Literatura:

podstawowa:

1. A. Michalski, Materiały pomocnicze do wykładu z Przetworni-ków i Sensorów, 2011r

2. A. Chwaleba, J. Czajewski, Przetworniki Pomiarowe i defekto-skopowe, OWPW 1998r

3. J. D. Webster, The measurement Instrumentation and sensors, handbook, CRC 1999r

4. A. Michalski i inni, Laboratorium miernictwa wielkości nieelek-trycznych, OWPW Warszawa 1998.

uzupełniająca:

1. M. Turkowski. Przemysłowe sensory i przetworniki pomia-rowe. 2000.

2. M. Milek, Metrologia Elektryczna Wielkości Nieelektrycznych. OWUZ, Zielona Góra 2006,

3. R. Pallas-Areny, Sensors and signal conditioning, Willey 2001,

Efekty uczenia się:

W1 / student ma wiedzę na tematy: zasad konwersji różnych wielkości nieelektrycznych na sygnał elektryczny oraz podstawowych parametrów opisujących statyczne i dynamiczne właściwości czujników.

W2 / student ma wiedzęwiedzę na temat podstawowych konfiguracji czujników i przetworników wykorzystywanych w metrologii wielkości nieelektrycznych.

U1 / student potrafi doborać typ i rodzaj czujnika lub przetwornika do przetwarzania danej wielkości nieelektrycznej.

U2 / student potrafi doborać właściwy układ kondycjonowania sygnałów dla danego typu czujnika czy przetwornika.

K1 / student ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

K2 / student ma odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole oraz ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany na podstawie zaliczenia, przeprowadzanego w formie pisemnej lub ustnej, obejmującego całość programu przedmiotu.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń laboratoryjnych. Na ocenę każdego ćwiczenia rzutuje ocena wiedzy z zakresu tematu ćwiczenia, ocena efektywności i samodzielności realizacji zadania laboratoryjnego.

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco:

- efekty z kategorii wiedzy weryfikowane są w cząstkowym za-kresie poprzez skuteczną realizację ćwiczeń laboratoryjnych, a w zakresie całościowym za pomocą testu,

- efekty z kategorii umiejętności weryfikowane są poprzez sku-teczną realizację technicznych elementów zadań laboratoryj-nych,

- efekty z kategorii kompetencji społecznych weryfikowane są poprzez pozytywną zespołową realizację ćwiczeń laboratoryj-nych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)