Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCNM-BSI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/x, Ć 4/+, L 12/+, S 2/Z; Razem: 28 godz.

Przedmioty wprowadzające:

1. Podstawy bezpieczeństwa informacyjnego / znajomość zagrożeń dla informacji i podstawowe sposoby przeciwdziałania im oraz wiedza na temat aktów prawnych regulujących tę tematykę.

2. Algebra z geometrią analityczną / w zakresie znajomości matematyki elementarnej.

3. Anteny i propagacja fal / znajomość parametrów i charakterystyk anten, oraz propagacji sygnałów radiowych.


Programy:

II sem. / Elektronika i telekomunikacja / wszystkie dla studiów niestacjonarnych II st. w WEL

Autor:

dr nw. inż. Mirosław Popis

Bilans ECTS:

3

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje politykę bezpieczeństwa informacji, kryptograficzną, organizacyjną i techniczną ochronę informacji niejawnej i wrażliwej.

Pełny opis:

I. Wykłady z wykorzystaniem prezentacji komputerowej:

1. Rola i zakres ochrony informacji. Polityka bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia z historii kryptografii, 2 godz.

2. Szyfry symetryczne, 2 godz.

3. Szyfry asymetryczne, 2 godz.

4. Specjalne funkcje systemów kryptograficznych, uwierzytelnienie, podpis cyfrowy, dystrybucja kluczy, 2 godz.

5. Źródła emisji ujawniającej i ukrywanie informacji, 2 godz.

II. Ćwiczenia:

Metody krypto analityczne stosowane w łamaniu szyfrów klasycznych, 4 godz.

III. Laboratorium - praktyczne badanie zabezpieczeń kryptograficznych:

1. Szyfry współczesne. Uwierzytelnione szyfrowanie, 4 godz.

2. Porównanie podpisów cyfrowych generowanych na krzywych eliptycznych i metodami klasycznymi, 4 godz.

3. Generacja i dystrybucja kluczy kryptograficznych. Elementy kryptoanalizy, 4 godz.

IV. Seminarium - Usługi bezpieczeństwa informacyjnego, 2 godz.

Literatura:

podstawowa:

1. M. Popis, Elementy bezpiecznej informacji, skrypt WAT 2017

2. W. Oszywa- Ochrona informacji w systemach łączności i informatyki, skrypt WAT 2000

3. Alfred J. Menezes i inni- Kryptografia stosowana, WNT 2005

4. Kubiak- Elektromagnetyczne bezpieczeństwo informacji, WAT 2009

5. M. Popis, D. Laskowski- Zbiór ćwiczeń laboratoryjnych z bezpieczeństwa informacyjnego, WAT Warszawa 2013

uzupełniająca:

1. R.J. Sutton- Bezpieczeństwo telekomunikacji- WK 2004

Efekty uczenia się:

W1 / Student zna i rozumie algorytmy wykorzystywane w systemach telekomunikacyjnych z obszaru bezpieczeństwa informacji / K_W07

W2 / Ma pogłębioną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa informacji w systemach telekomunikacyjnych / K_W10

U1 / Potrafi wykorzystać poznane metody i algorytmy z zakresu bezpieczeństwa systemów informacyjnych do realizacji projektów w obszarze telekomunikacji K_U06

K1 / Potrafi odpowiednio określić priorytety dla realizacji zabezpieczeń w systemach informacyjnych / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu

Seminarium i ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia.

Egzamin z przedmiotu jest prowadzony w formie kolokwium.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie seminarium i ćwiczeń laboratoryjnych.

efekty W1, W2 – sprawdzenie podczas egzaminu;

efekt U1, K1 – sprawdzenie podczas ćwiczeń laboratoryjnych oraz seminarium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 2 godzin więcej informacji
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Seminarium, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Popis
Prowadzący grup: Tomasz Mrozek, Mirosław Popis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie ZAL/NZAL
Laboratorium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)