Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Układy analogowe 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCNI-UA1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Układy analogowe 1
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/x, L 14/+

Przedmioty wprowadzające:

Obwody i sygnały / metody analizy obwodów;

Elementy elektroniczne / elementy elektroniczne i ich modele,

charakterystyki i parametry diod i tranzystorów.


Programy:

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja / specjalności: wszystkie na kierunku.

Autor:

dr inż. Zdzisław Chudy

Bilans ECTS:

Zajęcia z nauczycielem:

14 godz. – wykład;

14 godz. – ćwiczenia laboratoryjne;

18 godz. – konsultacje.

Praca własna studenta:

34 godz. – przygotowanie w ramach ćwiczeń laboratoryjnych;

40 godz. – przygotowanie do egzaminu.


Przyjmując, że jedne punkt ECTS odpowiada 30 godz., otrzymuje się 120/30= 4 pkt. ECTS.


Skrócony opis:

Przedmiot służy poznaniu własności małosygnałowych wzmacniaczy pasmowych i selektywnych z wykorzystaniem tranzystorów, wzmacniaczy operacyjnych i elementów R, L, C. Poznawane struktury wzmacniaczy umożliwiają przystąpienie do samodzielnego projektowania i uruchamiania prostych struktur wzmacniających. Występujące wsparcie elementami rachunkowymi i ćwiczeniami laboratoryjnymi pozwala na zaznajomienie się z metodyka obliczeń i projektowania prostych struktur wzmacniaczy serii RC, wyznaczania ich parametrów roboczych oraz na zaznajomienie się z techniką pomiarową, analizą pracy układów elektronicznych i pomiarami parametrów roboczych badanych wzmacniaczy. Przedstawiane techniki mają zastosowanie do obwodów prądu stałego jak i zmiennego, analizowanych w dziedzinie czasu oraz częstotliwości.

Pełny opis:

Wykłady / metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych; podanie informacji teoretycznych i wskazanie przykładów ilustrujących teorię; podanie tematów do samodzielnego studiowania.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Podstawowe własności analogowych układów elektronicznych – 2 godz.: podział układów elektronicznych, parametry robocze. Charakterystyki częstotliwościowe i czasowe, parametry szumowe;

2. Układy zasilania tranzystorów bipolarnych i polowych – 1 godz.: zasada polaryzacji tranzystora i struktury układów zasilania stałoprądowego tranzystora dla zadanego punktu pracy;

3. Małosygnałowe wzmacniacze pasmowe – 4 godz.: parametry robocze wzmacniacza RC. Ograniczenia częstotliwościowe wzmacniaczy. Wzmacniacze ze sprzężeniem zwrotnym i korekcją charakterystyk;

4. Wzmacniacze ze sprzężeniem bezpośrednim - 2 godz.: podstawowe właściwości wzmacniacza różnicowego. Podstawowe właściwości i wybrane zastosowania wzmacniaczy operacyjnych;

5. Wzmacniacze selektywne - 1 godz.: wzmacniacze selektywne LC, RC i z filtrami piezoelektrycznymi;

6. Wzmacniacze mocy - 4 godz.: aproksymacja charakterystyk elementów aktywnych, analiza widmowa. Wzmacniacz mocy klasy A i B. Wzmacniacz mocy klasy C. Przeciwsobne wzmacniacze mocy.

Laboratoria / metody dydaktyczne: omówienie zasady pracy

i funkcjonowania praktycznych modeli struktur wzmacniaczy. Technika pomiarowa i weryfikacja parametrów badanych struktur układowych z wykorzystaniem wyników badań.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Badanie małosygnałowych wzmacniaczy pasmowych (4 godz.) - pomiar parametrów roboczych i charakterystyk amplitudowo – częstotliwościowych struktur wzmacniaczy tranzystorowych

w układzie WE, WB i WC;

2. Badanie małosygnałowych wzmacniaczy pasmowych ze sprzężeniem zwrotnym (3 godz.) - pomiar parametrów roboczych i charakterystyk amplitudowo – częstotliwościowych struktur wzmacniaczy z różnymi ujemnymi sprzężeniami zwrotnymi.

3. Badanie wzmacniacza operacyjnego (4 godz.) - pomiar parametrów roboczych i charakterystyk amplitudowo – częstotliwościowych struktur wzmacniaczy pasmowych z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego.

4. Układy wielkosygnałowe (3 godz.) - pomiar parametrów roboczych i charakterystyk amplitudowo – częstotliwościowych wielkosygnałowego wzmacniacza mocy klasy C.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Boksa: Analogowe układy elektroniczne, BTC, Warszawa 2007;

2. A. Dobrowolski, P. Komur, A. Sowiński: Układy analogowe - ćwiczenia rachunkowe, WAT 2004;

3. J. Boksa, J. Kaźmierczak, A Malinowski: Laboratorium z układów analogowych część I, WAT 2004;

4. J. Boksa, Z. Chudy, A. Dobrowolski, J. Kaźmierczak,

P. Szymańczyk: Laboratorium z układów analogowych część II, WAT 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Z. Nosal, J. Baranowski: Układy elektroniczne cz. I, Układy analogowe liniowe, WNT Warszawa 1998;

2. J. Baranowski G. Czajkowski: Układy elektroniczne cz. II, Układy analogowe nieliniowe i impulsowe, WNT Warszawa 1998;

3. J. Pawłowski: Podstawowe układy elektroniczne – Wzmacniacze i generatory-Nieliniowe układy analogowe, WKiŁ Warszawa 1980;

4. A. Dobrowolski, Z. Jachna, E. Majda, M. Wierzbowski: Elektronika ależ to proste, BTC, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

W1 / Student ma wiedzę w zakresie opisu i analizy działania obwodów elektrycznych elementów elektronicznych oraz analogowych układów elektronicznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących / K_W01;

W2 / Student ma uporządkowaną i ugruntowaną teoretyczną wiedzę

w zakresie zasad działania elementów elektronicznych

i analogowych układów elektronicznych / K_W13;

W3 / Student zna i rozumie metodykę projektowania analogowych układów elektronicznych / K_W18;

U1 / Student potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania ich w dziedzinie czasu i częstotliwości

z wykorzystaniem układów analogowych oraz odpowiednich narzędzi sprzętowych / K_U08;

U2 / Student potrafi właściwie dobrać metodę i urządzenia umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektroniczne / K_U11;

U3 / Student potrafi projektować proste układy elektroniczne przeznaczone do różnych zastosowań / K_U16;

U4 / Student potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych producenta w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu elektronicznego / K_U17;

U5 / Student potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować zaprojektowany układ elektroniczny / K_U20;

K1 / Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy) celem podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych / K_K25.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu przeprowadzanego w formie pisemnej obejmującego program przedmiotu realizowany w semestrze III. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń rachunkowych (na podstawie ocen bieżących) i laboratoryjnych (na podstawie kolokwiów wstępnych, pracy bieżącej i sprawozdań).

Weryfikacja poszczególnych efektów kształcenia:

- efekty z kategorii wiedzy (W) – egzamin;

- efekty z kategorii umiejętności (U) – ćwiczenia rachunkowe, laboratoryjne oraz w części egzamin;

- efekty z kategorii kompetencji społecznych (K) - ćwiczenia laboratoryjne, praca bieżąca i sprawozdania.

Praktyki zawodowe:

0000000000000000000000

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)