Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przetwarzanie sygnałów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCNI-PS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przetwarzanie sygnałów
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://clesnik.wel.wat.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 18/+ ; C 8/z ; L 2/z ; Razem: 28

Przedmioty wprowadzające:

nazwa przedmiotu / wymagania wstępne:


Analiza matematyczna 1 i 2 / umiejętność całkowania, różniczkowania, wykonywania operacji na liczbach zespolonych


Obwody i sygnały 1 i 2 / podstawowa znajomość wielkości elektrycznych, sygnałów harmonicznych i ich charakterystyk


Programy:

III / Elektronika i Telekomunikacja / wszystkie specjalności Wydziału Elektroniki

Autor:

dr inż. Czesław Leśnik

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.:

1. Udział w wykładach / 17

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20

3. Udział w ćwiczeniach / 8

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 16

5. Udział w laboratoriach / 2

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 4

7. Udział w konsultacjach / 6

8. Przygotowanie do zaliczenia / 16

9. Udział w zaliczeniu / 1


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 90 / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.+9.=34 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.+5.+6.+7.=36 / 1 ECTS


Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z tematyką związaną z klasyfikacją sygnałów, ich ich opisem w dziedzinie czasu i częstotliwości, podstawami analizy korelacyjnej sygnałów, przetwarzaniem sygnałów analogowych przez układy liniowe, przekształceniem Hilberta i sygnałem analitycznym, konwersją analogowo-cyfrową i cyfrowo-analogową, opisem sygnałów i układów dyskretnych w czasie w dziedzinie czasu i częstotliwości, przekształceniem Z oraz podstawami filtracji cyfrowej.

Pełny opis:

Wykład /metody dydaktyczne:

1. Wprowadzenie. / 2

2. Analiza widmowa analogowych sygnałów okresowych. / 2

3. Analiza widmowa analogowych sygnałów nieokresowych.

Podstawy analizy korelacyjnej sygnałów zdeterminowanych. / 2

4. Przetwarzanie sygnałów analogowych przez układy liniowe. / 2

5. Przekształcenie Hilberta. Sygnał analityczny. / 2

6. Konwersja analogowo-cyfrowa i cyfrowo-analogowa. / 2

7. Liniowe układy dyskretne. Analiza widmowa dyskretnych sygnałów

zdeterminowanych. / 2

8. Szybkie przekształcenie Fouriera. Przekształcenie Z. / 2

9. Podstawy filtracji cyfrowej. / 1 Zaliczenie przedmiotu. / 1

Metody dydaktyczne:

werbalno-wizualna prezentacja treści programowych.

Ćwiczenia /metody dydaktyczne:

1. Analiza widmowa analogowych sygnałów zdeterminowanych. / 2

2. Przekształcenie Hilberta. Sygnał analityczny. / 2

3. Analiza widmowa dyskretnych sygnałów zdeterminowanych. / 2

4. Wyznaczanie charakterystyk liniowych układów dyskretnych. / 1

Kolokwium zaliczające. / 1

Metody dydaktyczne:

utrwalanie tematyki wykładów poprzez wspólne rozwiązywanie reprezentatywnych zadań rachunkowych.

Laboratoria /metody dydaktyczne

1. Analiza widmowa analogowych sygnałów zdeterminowanych. / 2

Metody dydaktyczne:

weryfikacja nabytej przez studentów wiedzy poprzez samodzielne wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych na stanowiskach komputerowych

Literatura:

podstawowa:

1. Leśnik C.: Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych,

http://clesnik.wel.wat.edu.pl/.

2. Zieliński T.P.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do

zastosowań. WKŁ, Warszawa, 2005.

3. Szabatin J.: Przetwarzanie sygnałów. Materiały dydaktyczne

Politechniki Warszawskiej, 2003, www.ise.pw.edu.pl/~szabatin

(za zgodą autora).

uzupełniająca:

1. Izydorczyk J., Płonka G., Tyma G.: Teoria sygnałów. Kompendium

wiedzy na temat sygnałów i metod ich przetwarzania. Helion,

Gliwice, 2006.

2. Lyons R.G.: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania

sygnałów. WKŁ, Warszawa, 2003.

3. Szabatin J.: Podstawy teorii sygnałów. WKŁ, Warszawa, 2003.

4. SzabatinJ. i inni: Zbiór zadań z teorii sygnałów i teorii informacji.

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2003.

Efekty uczenia się:

symbol / efekt kształcenia / odniesienie do efektów kierunku:

W1 / Ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki niezbędną do opisu i analizy algorytmów przetwarzania sygnałów zdeterminowanych

/ K_W01.

W2 / Ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie teorii sygnałów zdeterminowanych oraz metod ich przetwarzania / K_W12.

U1 / Potrafi dokonać w sposób teoretyczny podstawowej analizy sygnałów zdeterminowanych oraz prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości / K_U08.

U2 / Potrafi dokonać podstawowej analizy sygnałów zdeterminowanych oraz prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości stosując odpowiednie narzędzia programowe. Potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć wnioski / K_U08, K_U12.

K1 / Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej / K_K03.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: końcowego kolokwium zaliczającego.

Ćwiczenie laboratoryjne zaliczane jest na podstawie: kolokwium wstępnych oraz sprawozdania z ćwiczenia.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie: pisemnej; warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty W1 i W2 sprawdzane są na kolokwiach wstępnych przed ćwiczeniami laboratoryjnymi, w trakcie ćwiczeń rachunkowych oraz na końcowym zaliczeniu pisemnym.

Efekt U1 sprawdzany jest w trakcie ćwiczeń rachunkowych.

Efekt U2 sprawdzany w trakcie ćwiczenia laboratoryjnego i na podstawie sprawozdania z ćwiczenia.

Efekt K1 sprawdzany jest poprzez ocenę postawy studenta podczas wykładów oraz ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)