Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka i techniki programowania 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCNI-MiTP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka i techniki programowania 1
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/x; C 6/z; L 26/+; Razem: 48

Przedmioty wprowadzające:

Analiza matematyczna i algebra liniowa/wymagania wstępne: znajomość podstawowych relacji matematycznych, operacji macierzowych, pożądana jest znajomość obliczania całek oraz pochodnych,

Technologia informacyjna/wymagania wstępne: znajomość podstaw posługiwania się komputerem i Internetem.

Metrologia - wymagania wstępne: podstawowa wiedza w zakresie pomiarów i przyrządów (woltomierz, oscyloskop) do pomiarów parametrów elektrycznych.


Programy:

semestr I/ Wydział Elektroniki/ elektronika i telekomunikacja/ wszystkie specjalności

Autor:

dr inż. Kazimierz Banasiak

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 16

2. Samodzielne studiowanie z zakresu tematyki wykładów / 38

3. Udział w ćwiczeniach rachunkowych / 6

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń rachunkowych / 18

5. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych /26

6. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych

i opracowanie sprawozdań / 42

7. Udział w konsultacjach / 4

Sumaryczne obciążenie studenta pracą: 150 / 5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1. +3. + 5. +7. =52 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5. + 6. = 68 / 2 ECTS

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu nauczyć praktycznego programowania prostych obliczeń drogą zapoznania studenta z:

-reprezentacją binarną informacji w komputerze;

-podstawami działań logicznych i arytmetycznych na ciągach bitów,

-podstawami algorytmizacji,

- wykonywaniem obliczeń w środowisku Matlab

z wykorzystaniem wektorów i macierzy,

-podstawowymi instrukcjami języka Matlab i ich wykorzystaniem,

-pisaniem i uruchamianiem programów w języku Matlab,

-rodzajami wykresów i ich wykonywaniem w Matlabie,

-wykonywaniem programów GUI (z zastosowaniem elementów

graficznych Windows takich jak okienka, suwaki itp).

Pełny opis:

Wykład/ werbalno audiowizualna prezentacja treści programowych,

pokaz pisania, testowania i uruchamiania programów edukacyjnych

TEMATY WYKŁADÓW

1.WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ. REPREZENTACJA

INFORMACJI W KOMPUTERZE - 2 godz.

- kod binarny, reprezentacja liczb całkowitych

i ułamkowych, kod ASCII,

- systemy pozycyjne zapisu liczb – konwersje,

- reprezentacja dźwięku i obrazu

2. OPERACJE ARYTMETYCZNE W KOMPUTERZE - 1 godz.

- kodowanie liczb ze znakiem (Kod ZM,U1,U2),

- operacje arytmetyczne na liczbach całkowitych,

- kodowanie liczb rzeczywistych,

- istota operacji arytmetyki zmiennoprzecinkowej

3. ALGORYTMY- RODZAJE I SPOSOBY PRZEDSTAWIANIA - 3 godz.

- pojęcie algorytmu,

- reprezentacja algorytmów: lista kroków,

schemat blokowy, zapis w pseudokodzie,

4. ŚRODOWISKO MATLAB, WEKTORY, MACIERZE

I OPERACJE OBLICZENIOWE - 2 godz.

- charakterystyka Matlaba, funkcje wbudowane,

- przestrzeń danych (Workspace), okno poleceń

(Command Window), typy danych,

- macierze, wektory i liczby zespolone w Matlabie,

- obliczenia macierzowe,

- obliczania symboliczne

5. KONSTRUKCJE JĘZYKOWE MATLABA - 2 godz

- podstawowe operacje we/wy,

- zmienne, instrukcje podstawienia, wyrażenia,

- instrukcje sterujące,

- instrukcje obliczeń cyklicznych,

- edytor, debuger, zapis i uruchamianie skryptu

6. PROGRAMY STRUKTURALNE - 2 godz.

- funkcje i podfunkcje, funkcje inline

- sposoby przekazywania parametrów,

- obliczenia iteracyjne i rekurencyjne,

7. GRAFIKA- WYKONYWANIE I OPIS WYKRESÓW -1 godz.

- okna graficzne, ich podział, wykreślanie wektorów,

- funkcja plot, fplot, bar, hist, compass,

- opisywanie wykresów,

- handles obiektów rysunku, funkcje get i set ,

8. GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA (GUI) - 1 godz.

- edytor GUI, elementy VCL,budowa GUI kompilacja,

- wykorzystanie komponentów okienkowych,

- wykorzystanie suwaków,

- obsługa zdarzeń kliknięcia myszą ,

- wykonywanie wykresów w oknach graficznych,

- pokaz budowy GUI, kompilacji projektu i działania

9. CHARAKTERYSTYKA I WYKORZYSTANIE PAKIETU SIMULINK -1 godz

- przeznaczenie i charakterystyka Simulinka,

- podstawowe przyborniki, ( źródła sygnałów,

oscyloskop, ekran wykresów, wzmacniacz, układ

całkujący i różniczkujący),

- pokaz budowy modelu i uruchomienia symulacji

10. WBUDOWANE METODY NUMERYCZNE W MATLABIE - 1 godz

- wyznaczanie miejsc zerowych funkcji,

- obliczenia z wykorzystaniem wielomianów,

- aproksymacja danych wielomianem, Basic Fitting

Ćwiczenia laboratoryjne/ poznanie środowiska Matlab pod nadzorem nauczyciela i jego wykorzystania w obliczeniach, samodzielna realizacja zadań, praktyczne pisanie, uruchamianie oraz testowanie programów, wykonywanie sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych dokumentowanie programów indywidualnych i prezentacji wyników obliczeń.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych

1. Środowisko Matlab, wektory, macierze

i operacje obliczeniowe - 4 godz.

2. Konstrukcje językowe Matlaba - 4 godz.

3. Programy strukturalne. Funkcje,

przekazywanie parametrów - 4 godz.

4. Grafika- wykonywanie i opis wykresów - 4 godz.

5. Graficzny interfejs użytkownika - 4 godz.

6. Wykorzystanie pakietu Simulink - 2 godz.

7. Funkcje obliczeń numerycznych - 2 godz. .

8. Zaliczenie - 2 godz.

Ćwiczenia rachunkowe/Praca audytoryjna z nauczycielem, samodzielna praca studenta/rozwiązanie testu

Tematy ćwiczeń rachunkowych

1. Reprezentacja informacji w komputerze -2 godz..

2. Operacje arytmetyczne i logiczne - 1 godz..

3. Algorytmy- sposoby ich przedstawiania - 2 godz.

4. Test zaliczający - 1 godz.

.

Literatura:

LITERATURA

podstawowa:

[1] Reichel W, Stachurski M., Matlab dla studentów, Wyd.

WITKOM, Warszawa 2009,

[2] Mrozek B., Mrozek Z., Matlab i Simulink. Poradnik użytkownika,

Wyd. Helion 2010,

[3] Kamińska A. Pańczyk B., Matlab. Przykłady i zadania,

Wyd. Mikon 2002,

uzupełniająca:

[1] M. Niedziela, Zbiór zadań z informatyki, Helion 2006

[2] Mrozek B., Mrozek Z., Matlab Leksykon kieszonkowy,

Wyd. Helion 2005,

[2] Klempka R. , Stankiewicz A. Programowanie z przykładami

w języku Pascal i Matlab, 2002

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

W1/ Ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki i technologii informacyjnych niezbędną do opisu i analizy algorytmów wykonywania obliczeń i przetwarzania danych / K_W01,K_W06

W2/ Ma podstawową wiedzę w zakresie binarnej reprezentacji danych w komputerze oraz w zakresie algorytmów, zna podstawowe konstrukcje języka Matlab. Zna strukturę programu, funkcje i sposoby przekazywania danych/K_W06, K_W07

U1/ Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji inżynierskiego zadania obliczeniowego /K_U03, K_U04, K_U01

U2/ umie opracować algorytm, napisać i uruchomić program obliczeniowy do rozwiązywania prostego zadania./K_U10, K_U17

K1/ Ma świadomość korzyści z zespołowej pracy przy realizacji złożonych zadań obliczeniowych i odpowiedzialności za powierzony odcinek zadania (funkcję)/K_K04,

K2/ Rozumie potrzebę korzystania z informacji i dokształcania się/K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany na podstawie egzaminu przeprowadzanego w formie pisemnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów.

Ćwiczenia rachunkowe są zaliczane na podstawie ocen z testu wykonanego na ostatnich zajęciach.

Ćwiczenia laboratoryjne są zaliczane na podstawie ocen uzyskiwanych:

- w trakcie bieżąco wykonywanych ćwiczeń,

- za wykonane sprawozdania,

- ze sprawdzianów obejmujących zagadnienia realizowane na

ćwiczeniach,

- ze sprawdzianu wykonanego na ostatnich zajęciach

Efekt W1 jest sprawdzony na ćwiczeniach rachunkowych a w części dotyczącej algorytmów na ćwiczeniach laboratoryjnych i egzaminie. Efekty W2 oraz U1 są sprawdzane na ćwiczeniach laboratoriach i egzaminie. Efekty U2 oraz K1 i K2 są sprawdzane na laboratoriach i egzaminie, a w szczególności wynikają z wykonanych sprawozdań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)