Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika urządzeń radiolokacyjnych 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEVWSM-TUR2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika urządzeń radiolokacyjnych 2
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Przedmioty wprowadzające:

Anteny i propagacja fal.

Nadajniki radiolokacyjne.

Odbiorniki radiolokacyjne.

Przetwarzanie sygnałów.

Podstawy teledetekcji.

Programy:

Grupy WEL WAT w specjalności RADIOLOKACJA.

Skrócony opis:

Zapoznanie z całokształtem pracy, zasadami wykorzystywania oraz właściwościami urządzeń radiolokacyjnych będących na wyposażeniu Sił Powietrznych.

Zapoznanie z aktualnymi kierunkami rozwoju naziemnych urządzeń radiolokacyjnych.

Pełny opis:

Na bazie specyfiki rozwiązań technicznych trójwspółrzędnych radarów dalekiego i średniego zasięgu będących na wyposażeniu Sił Powietrznych zapoznanie z systemami:

- syntezy i wypromieniowania sygnału sondującego,

- odbioru, przetwarzania i zobrazowania sygnału echa,

- kontrolno-pomiarowymi ,

- sterowania pracą urządzenia.

Literatura:

Materiały w wersji elektronicznej dotyczące urządzeń RST-12M,

RST-12ME, TRS-15.

uzupełniająca:

Zbigniew CZEKAŁA; Parada radarów, 1999.

Efekty uczenia się:

Zrozumienie znaczenia wybranych systemów radarowych w ugrupowaniu Wojsk Radiotechnicznych Sił Powietrznych RP. Zrozumienie podstaw działania radaru jako całości oraz poznanie wachlarza rozwiązań podstawowych systemów radaru.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych zgodnie z zasadami obowiązującymi w Laboratorium Teledetekcji,

- zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych zgodnie z zasadami określonymi przez nauczyciela prowadzącego zajęcia,

- zdanie pisemnej pracy zaliczeniowej obejmującej zagadnienia przerabiane w ramach wykładów, ćwiczeń audytoryjnych oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)