Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy walki elektronicznej 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEVWSM-PWE2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy walki elektronicznej 2
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W/8/+; C/2/z; L/4/z

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy radiolokacji:

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zasad generacji sygnałów radarowych, ich właściwości oraz podstawowych parametrów radarów.


Anteny i propagacja fal 1:

Wymagania wstępne: znajomość sposobów propagacji fal elektromagnetycznych w atmosferze.


Podstawy walki elektronicznej 1:

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych części składowych walki elektronicznej, sposobów prowadzenia rozpoznania elektronicznego oraz metod przetwarzania danych w systemach ESM/ELINT.

Programy:

Wydział Elektroniki

Kierunek studiów: elektronika i telekomunikacja

Specjalność: radiolokacja


Autor:

dr inż. Jan Matuszewski

Skrócony opis:

Rodzaje, struktura i charakterystyka podstawowych rodzajów zakłóceń radiolokacyjnych czynnych i biernych. Metody i środki maskowania przeciwradiolokacyjnego. Kryteria oceny efektywności środków i metod maskowania przeciwradiolokacyjnego. Charakterystyka współczesnych urządzeń i systemów zakłóceń radiolokacyjnych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Klasyfikacja i charakterystyka podstawowych rodzajów zakłóceń

radiolokacyjnych.

Ogólne wiadomości o zakłóceniach radiolokacyjnych. Zakłócenia

czynne i bierne. Zakłócenia szumowe, modulowane i impulsowo-

odzewowe. Metody prowadzenia zakłóceń radiolokacyjnych.

2. Metody i środki maskowania, dezinformacji i obrony elektronicznej.

Zakłócenia czynne i sposób ich zobrazowania na wskaźnikach

radarowych. Metody i środki zmniejszenia skutecznej powierzchni

odbicia obiektu oraz zwiększenia skutecznej powierzchni odbicia tła.

Dipole, odbijacze kątowe, pułapki radiolokacyjne.

3. Kryteria oceny efektywności środków i metod maskowania

przeciwradiolokacyjnego

Rodzaje ugrupowań stacji zakłóceń radiolokacyjnych. Czynniki

wpływające na efektywność zakłóceń. Analiza równania

przeciwdziałania radiolokacyjnego.

4. Tendencje rozwojowe urządzeń rozpoznania i zakłóceń

radiolokacyjnych.

Podstawowe parametry taktyczno-techniczne nowoczesnych

pokładowych i naziemnych urządzeń i stacji zakłóceń

radiolokacyjnych.

Ćwiczenia rachunkowe:

1. Ocena skuteczności maskowania przy użyciu dipoli i reflektorów

rogowych.

Laboratorium:

1. Ocena efektywności zakłócen radiolokacyjnych dla wybranych metod

osłony obiektów.

Literatura:

podstawowa:

1. Walka elektroniczna. Wyd. Sztabu Generalnego WP, Warszawa

2003, sygn. Szt. Gen. 1549/2003.

2. Walka elektroniczna w Siłach Powietrznych. Podręcznik. Wyd.

Dowództwo Sił Powietrznych, Zarząd Rozpoznania i WE, Warszawa

2010.

uzupełniająca:

1. David Adamy, EW 102. A Second Course in Electronic Warfare.

Artech House, Boston – London, 2004.

Efekty uczenia się:

W1 - posiada wiedzę z zakresu podstawowych zadań i metod

prowadzenia rozpoznania i walki elektronicznej niezbędną do

opisu i analizy działania oraz syntezy złożonych systemów

zakłóceń radiolokacyjnych /K_W01, K_W06

W2 - posiada wiedzę z zakresu podstawowych rodzajów zakłóceń

radiolokacyjnych oraz metod i środów maskowania

przeciwradiolokacyjnego /K_W06

U1 - potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł dotyczące nowych

rozwiązań, tendencji rozwojowych i technik prowadzenia zakłóceń

radiolokacyjnych /K_U01, K_U03

U2 - potrafi zaplanować wykorzystanie urządzeń wchodzących w skład

systemów zakłóceń radiolokacyjnych w działaniach taktycznych

do pracy radarów /K_U01, K_U03

K1 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować

i organizować proces uczenia się innych /K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej z materiału objętego zakresem wykładów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie połowy maksymalnej liczby punktów z części pisemnej zaliczenia.

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco:

1. Efekty z kategorii wiedzy W1 i W2 weryfikowane są w cząstkowym

zakresie poprzez skuteczną realizację ćwiczeń rachunkowych i

laboratoryjnych, a w zakresie całościowym w trakcie zaliczenia.

2. Efekty z kategorii U1 i U2 umiejętności weryfikowane są poprzez

skuteczną realizację technicznych elementów ćwiczeń

laboratoryjnych.

3. Efekty z kategorii kompetencji społecznych K1 weryfikowane są

poprzez pozytywną zespołową realizację ćwiczeń laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)