Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie w języku C-2-PW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELETCSI-PwJC-2-PW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie w języku C-2-PW
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 2/X ; L 10/z ; P 16/+ ; S 2/z ; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

Architektura komputerów i systemy operacyjne/wymagania wstępne: podstawowa znajomość systemu Linux; Języki programowania/wymagania wstępne: podstawowa znajomość programowania w języku C. Programowanie w języku C -1/ wymagania wstępne: umiejętność zaawansowanego programowania w języku C.

Programy:

semestr VI / elektronika i telekomunikacja / systemy teleinformatyczne, systemy cyfrowe

Autor:

ppłk dr inż. Jarosław KRYGIER

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 2

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 2

3. Udział w laboratoriach / 10

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 8

5. Udział w projekcie/ 16

6. Samodzielne przygotowanie się do projektu/ 10

7. Udział w konsultacjach / 2

8. Przygotowanie do seminarium/ 4

9. Udział w seminarium/ 2

10. Przygotowanie do egzaminu/ 2

11. Udział w egzaminie/ 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 60 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+9.+11.=32 / 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.+6.+9.+11.=28 / 1,5 ECTS

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci nauczą się zaawansowanego oprogramowania systemów operacyjnych oraz aplikacji dedykowanych dla urządzeń sieci teleinformatycznych, realizowanego za pomocą języka C. Zajęcia ukierunkowane są na samodzielną realizację i dokumentację projektów.

Pełny opis:

Wykłady:

Tematy kolejnych zajęć:

1) Zaawansowane operacje na wskaźnikach. (2g.)

Laboratoria:

Tematy kolejnych zajęć:

1) Ćwiczenia w oprogramowaniu list wiązanych. (2g.)

2) Budowa aplikacji wieloplikowej. (4g.)

3) Analiza i modyfikacja przykładowego wielomodułowego programu C, wykorzystującego operacje na strukturach, pamięci i listach. Dokumentowanie projektu. (4g)

Projekt:

Tematy kolejnych zajęć:

1) Przygotowanie algorytmów i struktury programu dla projektu. (4g.)

2) Wykonanie zadanej aplikacji w języku C w ramach projektu. (4g.)

3) Wykonanie zadanej aplikacji w języku C w ramach projektu. C.D (4g.)

4) Wykonanie zadanej aplikacji w języku C w ramach projektu C.D. Wykonanie dokumentacji projektu. (4g.)

Seminaria:

Tematy kolejnych zajęć:

1) Prezentacja wykonanego oprogramowania i dokumentacji. (2g.)

Literatura:

podstawowa:

1) B. W. Kernighan, D. M. Ritche: Język ANSI C, WNT 1998

2) K. N. King: Język C Nowoczesne programowanie, Helion 2011

uzupełniająca:

1) H. Osterloh: TCP/IP. Szkoła programowania, Helion 2006

2) S.Oualline: Practical C programming, Third edition, O’reilly 1997

3) Przykłady programów dostarczone w czasie zajęć

Efekty uczenia się:

W1 / Ma wiedzę w zakresie metod oprogramowania stosu protokołów TCP/IP. / K_W06, K_W08, K_W10

W2 / Ma wiedzę w zakresie zaawansowanego wykorzystania pamięci oraz oprogramowania buforów dynamicznych w języku C. / K_W06, K_W08, K_W10

U1 / Posiada umiejętność zaawansowanego zarządzania pamięcią w języku C / K_U01, K_U03, K_U05, K_U07, K_U14, K_U21

U2 / Posiada umiejętność wykonania złożonych aplikacji do obsługi strumieni danych przesyłanych w sieci teleinformatycznej / K_U01, K_U03, K_U05, K_U07, K_U14, K_U21

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen ze sprawozdań (programów);

Projekt zaliczany jest w czasie seminarium: prezentacja napisanego programu.

Seminaria zaliczane są na podstawie: ocen z prezentacji projektu;

Egzamin jest prowadzony w formie pisemnej (napisanie programu w sali laboratoryjnej) ;

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, projektu i seminarium;

efekty W1, W2 – sprawdzenie poprzez ocenę napisanego oprogramowania w czasie laboratoriów;

efekty U1, U2 – sprawdzenie poprzez ocenę projektu oraz ocenę napisanego oprogramowania w czasie laboratoriów;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-3 (2023-09-29)