Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie w języku C-1-PW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELETCSI-PwJC-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie w języku C-1-PW
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 2/+ ; L 26/+ ; S 2/z ; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy telekomunikacji/wymagania wstępne: znajomość modelu ISO/OSI;

Architektura komputerów i systemy operacyjne/wymagania wstępne: podstawowa znajomość systemu Linux;

Języki programowania/wymagania wstępne: podstawowa znajomość programowania w języku C.

Programy:

semestr V/elektronika i telekomunikacja / systemy teleinformatyczne, systemy cyfrowe

Autor:

ppłk dr inż. Jarosław KRYGIER

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 2

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 2

3. Udział w laboratoriach / 26

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 18

5. Udział w konsultacjach / 2

6. Przygotowanie do seminarium/ 8

7. Udział w seminarium/ 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 60 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.=30 / 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.+6.+7.=54 / 1,5 ECTS

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci nauczą się zaawansowanego oprogramowania systemów operacyjnych oraz aplikacji dedykowanych dla urządzeń sieci teleinformatycznych, realizowanego za pomocą języka C. Zajęcia ukierunkowane są na realizację i dokumentację projektów realizowanych w języku C.

Pełny opis:

Wykłady

Tematy kolejnych zajęć:

1) Funkcje i struktura programu pisanego w języku C. Zasady programowania w języku C. /2g

Laboratoria

Tematy kolejnych zajęć:

1) Narzędzia wspomagające programowanie w języku C. Debugowanie programu. Struktura programu./2g

2) Pętle i instrukcje decyzyjne. Instrukcje warunkowe. Funkcje. /2g.

3) Operacje na wskaźnikach, tablicach i łańcuchach. Struktury danych./2g

4) Operacje wejścia wyjścia. Programowanie i kompilowanie modułowe (wieloplikowe). Operatory bitowe. /2g.

5) Operacje preprocesora i kompilacja warunkowa. Za-awansowane operacje na pamięci. Biblioteki nagłówkowe. /2g.

6) Obsługa protokołów telekomunikacyjnych. /4g.

7) Oprogramowanie i obsługa buforów dla urządzeń sieci teleinformatycznych – cz1. /4g.

8) Oprogramowanie i obsługa buforów dla urządzeń sieci teleinformatycznych – cz2. /4g.

9) Realizacja prostego programu wykorzystującego stos protokołów TCP/IP. /4g.

Seminaria

Tematy kolejnych zajęć:

1) Ocena realizacji oprogramowania zleconego w czasie laboratoriów. Zaliczenie przedmiotu. /2g.

Literatura:

podstawowa:

1) B. W. Kernighan, D. M. Ritche: Język ANSI C, WNT 1998

2) K. N. King: Język C Nowoczesne programowanie, Helion 2011

uzupełniająca:

1) H. Osterloh: TCP/IP. Szkoła programowania, Helion 2006

2) S.Oualline: Practical C programming, Third edition, O’reilly 1997

3) Przykłady programów dostarczone w czasie zajęć

Efekty uczenia się:

W1 / Ma wiedzę w zakresie struktury programów w języku C. / K_W06, K_W08, K_W09

W2 / Ma wiedzę w zakresie wykorzystania pamięci w języku C. / K_W06, K_W08, K_W09

W3 / Ma wiedzę w zakresie metod oprogramowania stosu protokołów TCP/IP. / K_W06, K_W08, K_W09

U1 / Posiada umiejętność zarządzania pamięcią w języku C / K_U01, K_U03, K_U17, K_U21

U2 / Posiada umiejętność wykonania prostych aplikacji do obsługi strumieni danych przesyłanych w sieci teleinformatycznej / K_U01, K_U03, K_U17, K_U21

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen ze sprawozdań (programów);

Seminaria zaliczane są na podstawie: ocen z prezentacji wybranego oprogramowania realizowanego w czasie laboratoriów;

Zaliczenie z przedmiotu jest realizowane na podstawie pozytywnych ocen z ćwiczeń laboratoryjnych i seminarium;

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i seminarium;

efekty W1, W2, W3 – sprawdzenie poprzez ocenę napisanego oprogramowania w czasie laboratoriów;

efekty U1, U2 – sprawdzenie poprzez ocenę sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych (oprogramowania) oraz ocenę wiedzy w zakresie programowania w czasie seminarium;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)