Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy stochastyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELETCNM-PS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy stochastyczne
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+; C 8/z; L 6/z

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy telekomunikacji / podstawowe miary jakości transmisji sygnałów. Modele kanałów telekomunikacyjnych

Programy:

Elektronika i telekomunikacja / wszystkie realizowane na kierunku Elektronika i telekomunikacja

Autor:

prof. dr hab. inż. Stefan Jackowski

Skrócony opis:

Przestrzeń probabilistyczna, Probabilistyczne modele sygnałów, Losowe ciągi binarne, Momenty procesów stochastycznych – kumulanty, Modele zakłóceń kanałów, Probabilistyczne modele sygnałów zmodulowanych, Przekształcenia linearne procesów stochastycznych, Przekształcenia nie linearne sygnałów stochastycznych.

Pełny opis:

Definicja i analityczny opis przestrzeni probabilistycznej. Sposoby opisu procesów stochastycznych. Sygnały telekomunikacyjne jako procesy stochastyczne. Podstawowe charakterystyki i parametry statystyczne sygnałów analogowych i dyskretnych. Miary korelacyjne i widmowe. Fizyczna interpretacja parametrów probabilistycznych sygnałów. Ciągi losowe binarne nie ortogonalne i ortogonalne. Wykorzystanie ciągów losowych do rozpraszania widma. Funkcja korelacji wzajemnej i widmo częstotliwościowe wzajemne. Sygnał stochastyczny analityczny. Funkcja charakterystyczna. Momenty sygnałów stochastycznych wyższych rzędów niż drugi. Probabilistyczne modele zakłóceń środowiskowych ciągłych i dyskretnych. Charakterystyki statystyczne sygnałów zakłócających. Charakterystyki korelacyjne i widmowe zakłóceń. Charakterystyki korelacyjne i widmowe wybranych klas sygnałów zmodulowanych. Przekształcenia linearne sygnałów stochastycznych. Funkcja korelacji i korelacji skrośnej procesu po przekształceniu linearnym.

Literatura:

J. Szabatin Podstawy teorii sygnałów, WKŁ WARSZAWA 2003

K. Wesołowski Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, WKŁ WARSZAWA 2003

L.E. Franks Teoria sygnałów PWN warszawa

Efekty uczenia się:

Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie teorii sygnałów, w tym sygnałów stochastycznych i metod ich przetwarzania

Zna i rozumie algorytmy wykorzystania w systemach elektronicznych lub telekomunikacyjnych z obszaru specjalności

Potraf dokonać analizy i syntezy złożonych sygnałów i systemów przetwarzania sygnałów, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia

Potrafi zaplanować oraz przeprowadzić eksperymenty badawcze, w tym testowanie, symulację i pomiary charakterystyk a także ekstrakcję parametrów charakteryzujących rozwiązania techniczne systemów elektronicznych lub telekomunikacyjnych

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisanego testu.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych.

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych – zaliczenie 2 ćwiczeń (teoria i sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)