Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Random signals

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELERCSI-SL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Random signals
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://clesnik.wel.wat.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 22/x, C 18/+, L 6/z

Przedmioty wprowadzające:

Wprowadzenie do matematyki wyższej, Algebra z geometrią analityczną, Analiza matematyczna 1 i 2 / umiejętność: całkowania, różniczkowania, wykonywania operacji na liczbach zespolonych;

Przetwarzanie sygnałów / znajomość: opisu sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, analizy korelacyjnej sygnałów, analitycznej postaci sygnału


Programy:

Elektronika i Telekomunikacja / Systemy radioelektroniczne

Autor:

dr inż. Czesław Leśnik

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z pojęciem sygnału losowego, jego podstawowymi parametrami i charakterystykami probabilistycznymi, ich klasyfikacją i przekształceniem w układach liniowych. Ponadto studenci zostają zapoznani z tematyką optymalnej filtracji liniowej oraz pojęciem i opisem wąskopasmowego sygnału losowego.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów z tematyką związaną z

definicją sygnału stochastycznego i jego probabilistycznymi charakterystykami, ze stacjonarnością i ergodycznością sygnałów losowych, analizą widmową sygnałów stochastycznych, opisem właściwości funkcji autokorelacji, z przykładami sygnałów stochastycznych, z przekształceniem sygnałów stochastycznych w układach liniowych, z tematyką związaną z optymalną filtracją liniową oraz pojęciem i opisem wąskopasmowego sygnału losowego.

Ćwiczenia poświęcone są wyznaczaniu parametrów i charakterystyk sygnałów stochastycznych, wyznaczaniu ich funkcji gęstości widmowej mocy oraz funkcji autokorelacji, wyznaczaniu charakterystyk sygnałów stochastycznych na wyjściu układów liniowych, wyznaczaniu charakterystyk filtru dopasowanego oraz wyznaczaniu charakterystyk wąskopasmowego sygnału losowego.

Ćwiczenia laboratoryjne poświęcone są zagadnieniom estymacji parametrów i charakterystyk sygnałów stochastycznych, wyznaczaniu charakterystyk sygnałów stochastycznych na wyjściu wybranych układów liniowych oraz filtracji dopasowanej sygnału impulsowego z LMCz.

Literatura:

podstawowa:

1. Leśnik C.: Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych,

http://clesnik.wel.wat.edu.pl/.

2. Sołowicz J.: Przetwarzanie sygnałów radiolokacyjnych cz. I.

Podstawy teorii i przetwarzania sygnałów stochastycznych,

skrypt WAT, Warszawa, 1998.

3. Szabatin J.: Podstawy teorii sygnałów. WKŁ, Warszawa, 2003.

uzupełniająca:

1. Baskakov S.I.: Sygnały i układy radiotechniczne. PWN, Warszawa,

1991.

2. Szabatin J. i inni: Zbiór zadań z teorii sygnałów i teorii informacji.

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2003.

Efekty uczenia się:

Zakładane efekty kształcenia:

W1 / Ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki niezbędną do

opisu i analizy sygnałów losowych. / K_W01

W2 / Ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie teorii

sygnałów losowych oraz metod ich przetwarzania / K_W12

U1 / Ma umiejętności samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia

kompetencji zawodowych / K_U06

U2 / Potrafi dokonać w sposób teoretyczny podstawowej analizy

sygnałów losowych / K_U08

K1 / Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny

i przestrzegania zasad etyki zawodowej / K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu

Ćwiczenia rachunkowe zaliczane są na podstawie: końcowego kolokwium zaliczającego;

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: kolokwiów wstępnych oraz sprawozdań dla każdego ćwiczenia;

Egzamin z przedmiotu jest prowadzony w formie pisemnej; warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych oraz ćwiczeń laboratoryjnych;

Efekty W1 i W2 sprawdzane są na kolokwiach wstępnych przed ćwiczeniami laboratoryjnymi oraz w trakcie ćwiczeń rachunkowych i na końcowym egzaminie pisemnym.

Efekty U1 i U2 sprawdzany jest podczas egzaminu oraz w trakcie ćwiczeń rachunkowych.

Efekt K1 sprawdzany jest poprzez ocenę postawy studenta podczas wykładów oraz ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)