Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekty informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEPWSM-PI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekty informacyjne
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/+; C 10/z; L 14/+

Przedmioty wprowadzające:

Metody i techniki programowania 1 i 2 - wymagania wstępne: umiejętność programowania w języku C.


Programowanie obiektowe - wymagania wstępne: znajomość podstawowych paradygmatów obiektowości.


Bazy danych - wymagania wstępne: umiejętność budowania relacyjnych modeli danych.


Programy:

Semestr: 2 / Kierunek studiów: elektronika i telekomunikacja / Specjalność: radioelektroniczne urządzenia pokładowe

Autor:

dr inż. Tadeusz PIETKIEWICZ

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 20 godz.

2. Praca własna studentów nad opanowaniem wiedzy z wykładu / 20 godz.

3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 10 godz.

4. Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 10 godz.

5. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 14 godz.

6. Przygotowanie do laboratoriów / 14 godz.

7. opracowanie sprawozdań / 16 godz.

8. Zaliczenie przedmiotu / 4 godz.

9. Udział w konsultacjach / 12 godz.

Sumaryczne obciążenia pracą studenta: 120 godz. / 4 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1. + 3. + 5. + 8. + 9. = 61 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3. + 4. + 5. +6. + 7. = 64 / 2ECTS

Skrócony opis:

1. Wprowadzenie do realizacji projektów SI. Charakterystyka procesu wytwórczego SI. Podstawy zarządzania przedsięwzięciami programistycznymi.

2. Planowanie przedsięwzięć programistycznych.

3. Tworzenie i śledzenie harmonogramów.

4. Określanie wymagań dotyczących SI – modelowanie biznesowe.

5. Modelowanie analityczne systemu.

6. Określanie wymagań dotyczących SI – modelowanie przypadków użycia.

7. Modelowanie struktury systemu – diagramy klas UML.

8. Modelowanie zachowania systemu – diagramy czynności.

9. Modelowanie zachowania systemu – diagramy sekwencji.

Pełny opis:

Wykład / werbalno-wizualna prezentacja treści programowych

1. Wprowadzenie do realizacji projektów SI. Charakterystyka procesu wytwórczego SI. Podstawy zarządzania przedsięwzięciami programistycznymi.

Pojęcie projektu SI, jego otoczenia i uwarunkowań realizacyjnych. Inżynieria oprogramowania – podejście warstwowe. Proces wytwórczy. Modele procesów wytwórczych. Uczestnicy przedsięwzięć programistycznych. Produkt. Proces wytwórczy. Przedsięwzięcie programistyczne. Podstawowe zasady zarządzania przedsięwzięciem programistycznym. Kluczowe praktyki. / 2 godz.

2. Planowanie przedsięwzięć programistycznych.

Cele planowania przedsięwzięć. Zasoby. Prognozowanie przebiegu przedsięwzięć. Techniki dekompozycji. Modele prognostyczne. / 2 godz.

3. Tworzenie i śledzenie harmonogramów

Podstawowe pojęcia. Wielkość a wydajność zespołu. Ustalenie zestawu zadań do wykonania. Wybór zadań wytwórczych. Uściślanie zadań głównych. Definiowanie sieci zadań. Tworzenie harmonogramów. Analiza wartości uzyskanej. Plan przedsięwzięcia. / 2 godz.

4. Określanie wymagań dotyczących SI – modelowanie biznesowe

Znaczenie modelowania biznesowego. Podstawowe kategorie pojęciowe i notacja graficzna. Studium modelu biznesowego. / 2 godz.

5. Modelowanie analityczne systemu

Znaczenie modelowania analitycznego. Podstawowe kategorie pojęciowe i notacja graficzna. Proces tworzenia modelu analitycznego. Studium modelu analitycznego. / 2 godz.

6. Określanie wymagań dotyczących SI – modelowanie przypadków użycia

Znaczenie modelowania przypadków użycia. Podstawowe kategorie pojęciowe i notacja graficzna. Zaawansowane składniki przypadków użycia. Proces tworzenia diagramu przypadków użycia. / 2 godz.

7. Modelowanie struktury systemu – diagramy klas UML.

Znaczenie diagramów klas. Podstawowe kategorie pojęciowe i notacja graficzna. Zaawansowane składniki diagramów klas. Proces tworzenia diagramu klas. / 2 godz.

8. Modelowanie zachowania systemu – diagramy czynności.

Znaczenie diagramów czynności. Podstawowe kategorie pojęciowe i notacja graficzna. Zaawansowane składniki diagramów czynności. Proces tworzenia diagramu czynności. / 2 godz.

9. Modelowanie zachowania systemu – diagramy sekwencji.

Znaczenie diagramów sekwencji. Podstawowe kategorie pojęciowe i notacja graficzna. Zaawansowane składniki diagramów sekwencji. Proces tworzenia diagramu sekwencji. / 2 godz.

10. Zaliczenie przedmiotu / 2 godz.

Ćwiczenia audytoryjne / realizacja elementów projektu systemu informatycznego – wybranych diagramów UML

1. Określanie wymagań dotyczących SI – modelowanie biznesowe

Znaczenie modelowania biznesowego. Podstawowe kategorie pojęciowe i notacja graficzna. Studium modelu biznesowego. / 2 godz.

2. Określanie wymagań dotyczących SI – modelowanie przypadków użycia

Znaczenie modelowania przypadków użycia. Podstawowe kategorie pojęciowe i notacja graficzna. Zaawansowane składniki przypadków użycia. Proces tworzenia diagramu przypadków użycia. / 2 godz.

3. Modelowanie struktury systemu – diagramy klas UML.

Znaczenie diagramów klas. Podstawowe kategorie pojęciowe i notacja graficzna. Zaawansowane składniki diagramów klas. Proces tworzenia diagramu klas. / 2 godz.

4. Modelowanie zachowania systemu – diagramy czynności.

Znaczenie diagramów czynności. Podstawowe kategorie pojęciowe i notacja graficzna. Zaawansowane składniki diagramów czynności. Proces tworzenia diagramu czynności. / 2 godz.

5. Modelowanie zachowania systemu – diagramy sekwencji.

Znaczenie diagramów sekwencji. Podstawowe kategorie pojęciowe i notacja graficzna. Zaawansowane składniki diagramów sekwencji. Proces tworzenia diagramu sekwencji. / 2 godz.

Laboratorium / grupowa realizacja prostego projektu systemu informatycznego zarówno w aspekcie zarządzania projektem jak i opracowaniem modelu biznesowego oraz analitycznego.

1. Określanie wymagań dotyczących SI – modelowanie biznesowe

Znaczenie modelowania biznesowego. Podstawowe kategorie pojęciowe i notacja graficzna. Studium modelu biznesowego. / 2 godz.

2. Określanie wymagań dotyczących SI – modelowanie przypadków użycia

Znaczenie modelowania przypadków użycia. Podstawowe kategorie pojęciowe i notacja graficzna. Zaawansowane składniki przypadków użycia. Proces tworzenia diagramu przypadków użycia. / 4 godz.

3. Modelowanie struktury systemu – diagramy klas UML.

Znaczenie diagramów klas. Podstawowe kategorie pojęciowe i notacja graficzna. Zaawansowane składniki diagramów klas. Proces tworzenia diagramu klas. / 4 godz.

4. Modelowanie zachowania systemu – diagramy czynności.

Znaczenie diagramów czynności. Podstawowe kategorie pojęciowe i notacja graficzna. Zaawansowane składniki diagramów czynności. Proces tworzenia diagramu czynności. / 2 godz.

5. Modelowanie zachowania systemu – diagramy sekwencji.

Znaczenie diagramów sekwencji. Podstawowe kategorie pojęciowe i notacja graficzna. Zaawansowane składniki diagramów sekwencji. Proces tworzenia diagramu sekwencji. / 2 godz.

Literatura:

podstawowa:

1. Pressman R.: Praktyczne podejście do inżynierii oprogramowania. WNT, Warszawa, 2004

2. Phillips J.: Zarządzanie projektami IT. Helion, Gliwice 2010

3. Wrycza S. i In.: Język UML w modelowaniu systemów informatycznych. Helion, Gliwice 2005

4. Koszlajda A.: Zarządzanie projektami IT Przewodnik po metodykach. Helion, Gliwice 2010

5. Waćkowski K., Chmielewski J.: Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi, Helion, Gliwice 2007

uzupełniająca:

1. Kerzner H.: Project management, Case studies, John Wiley & Sons, New Jersey, USA 2006

2. Duncan W.: A guide to the Project Management Body of Knowledge - Fourth Edition, Project Management Institute, USA, 2008

3. Heldman K.: Project Management Professional, Study Guide, USA, 2002.

Efekty uczenia się:

W_22J_06 / Posiada elementarną wiedzę z zakresu podstaw budowy i działania systemów radioelektronicznych oraz wykorzystania w nich systemów baz danych i oprogramowania. / K_W16

U_22J_05 / Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia wiedzy w zakresie rozwoju radioelektronicznych urządzeń pokładowych w środowisku militarnym oraz cywilnym. / K_U01, K_U02, K_U06

K_22J_01 / Ma świadomość i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji, jest gotowy do utrzymywania wiedzy w zakresie rozwoju radioelektronicznych urządzeń pokładowych. / K_K01, K_K02, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia. Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej (kolokwium).

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń laboratoryjnych i ćwiczeń audytoryjnych.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia przedmiotu stanowi uzyskanie ponad połowy maksymalnej liczby punktów z kolokwium zaliczeniowego.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie bieżących ocen i oceny z kolokwium.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie oceny projektu.

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco:

Efekt W_22J_06 sprawdzany jest podczas kolokwium.

Efekty U_22J_05 i K_22J_01 sprawdzane są podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)