Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sygnały radarowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEMCSM-SR/I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sygnały radarowe
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://clesnik.wel.wat.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Przedmioty wprowadzające:

Przetwarzanie sygnałów, wymagania wstępne:

znajomość opisu sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, znajomość analizy korelacyjnej sygnałów


Programy:

1/Elektronika i Telekomunikacja/Systemy informacyjno-pomiarowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauczyć teoretycznych podstaw dotyczących radarowych sygnałów sondujących, zasad i metod kształtowania wewnątrzimpulsowej struktury sygnałów radarowych, zapoznać z rodzajami i typami radarowych sygnałów złożonych.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów z ogólną charakterystyką i klasyfikacją radarowych sygnałów złożonych, radarową funkcją nieoznaczoności, zapoznać z opisem oraz właściwościami i podstawowymi charakterystykami radarowych sygnałów złożonych z wewnątrzimpulsową liniową modulacją częstotliwości, z wewnątrzimpulsową nieliniową modulacją częstotliwości, z wewnątrzimpulsową manipulacją częstotliwości, z wewnątrzimpulsową binarną i wielowartościową manipulacją fazy oraz z wewnątrzimpulsową mieszaną modulacją i manipulacją.

Ćwiczenia poświęcone są rozwiązywaniu zagadnień rachunkowych związanych z wyznaczaniem wewnątrzimpulsowej struktury radarowych sygnałów złożonych, wyznaczaniem ich parametrów oraz podstawowych charakterystyk.

Ćwiczenia laboratoryjne służą praktycznej weryfikacji poznanych właściwości oraz charakterystyk wybranych sygnałów złożonych.

Literatura:

1. Leśnik C.: Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych,

http://clesnik.wel.wat.edu.pl/.

2. Levanon N., Mozeson E.: Radar Signals, John Wiley & Sons,

Hoboken, New Jersey, 2004.

3. Cook C. E., Bernfeld M.: Radar Signals. An Introduction

to Theory and Application, Artech House, Boston, 1993.

4. Peebles P. Z., Jr.: Radar Principles, John Wiley & Sons,

New York, 1998.

Efekty uczenia się:

Zapoznanie z podstawami teoretycznymi radarowych sygnałów sondujących, zasadami i metodami kształtowania ich wewnątrzimpulsowej struktury, zapoznanie z rodzajami i typami radarowych sygnałów złożonych.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych (kolokwia wstępne oraz sprawozdania) oraz zaliczenie ćwiczeń rachunkowych (końcowe kolokwium).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)