Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEMCSM-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminaria dyplomowe
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

S 20 /+; Razem: 20

Przedmioty wprowadzające:

Wszystkie występujące w planie studiów; wymagania wstępne: ogólne przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania zadań na poziomie magisterskim.

Programy:

Semestr III / Energetyka / specjalności:

- Elektroenergetyka

- Maszyny i urządzenia.

Autor:

prof.dr hab.inż. Henryk Supronowicz

Bilans ECTS:

1. Udział w zajęciach seminaryjnych / 20

2. Samodzielne przygotowanie się do seminariów / 120

Sumaryczne obciążenie studenta: / 140 / 6 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczyciela: / 20 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: / 0 / 0 ECTS

Skrócony opis:

W ramach zajęć omawiane są następujące zagadnienia:

Harmonogram realizacji zadania dyplomowego. Zasady pozyskiwania, gromadzenia i opracowywania wiedzy literaturowej. Plagiat i

cytowania w świetle prawa autorskiego. Zasady pisania opracowań naukowo-technicznych. Sposoby prezentacji wyników pracy. Struktura

pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Seminarium / metody dydaktyczne:

zajęcia seminaryjne – audytoryjna dyskusja animowana głównie przez dyplomantów na temat zagadnień związanych z realizowanymi

zdaniami dyplomowymi;

samodzielna praca dyplomanta – przygotowanie audiowizualnych prezentacji fragmentów realizowanego zadania dyplomowego

Tematy zajęć:

1. Informacje organizacyjne (2 godz.)

2. Harmonogram realizacji zadania dyplomowego. Zasady pozyskiwania, gromadzenia i opracowywania wiedzy literaturowej. Plagiat i

cytowania w świetle prawa autorskiego. Zasady pisania opracowań naukowo-technicznych. Sposoby prezentacji wyników pracy. Struktura

pracy dyplomowej (2 godz.)

3. Indywidualne, audiowizualne prezentacje realizowanych fragmentów prac dyplomowych. Publiczna dyskusja przedstawionych

zagadnień. Konsultacje u kierowników prac dyplomowych (8 godz.)

4. Prezentacje dyplomowych autoreferatów (6 godz.)

5. Podsumowanie uzyskanych efektów. Omówienie przebiegu egzaminu dyplomowego (

Literatura:

podstawowa:

[1] M. Węglińska: Jak pisać pracę magisterską. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2009

uzupełniająca:

[1] J. Boć: Jak pisać pracę magisterską. Wyd. Kolonia Limited, Wrocław 2003

[2] J. Majchrzak, T. Mendel: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2004

[3] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24, poz. 83

Efekty uczenia się:

SD_W01 / aktualna wiedza w zakresie praktycznego zastosowania metod i narzędzi wspomagających rozwiązywanie zadań

inżynierskich / K_W7, K_W12

SD_W02 / ugruntowana wiedza dotycząca zasad korzystania z obcych opracowań i publikacji / K_W14

SD_U01 / zweryfikowana umiejętność logicznego formułowania zagadnień badawczych i ich opisywania / K_U01

SD_U02 / praktyczna umiejętność opracowania dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania inżynierskiego oraz przygotowania

omówienia wyników realizacji tego zadania / K_U03

SD_U03 / praktyczna umiejętność publicznego prezentowania własnych dokonań / K_U02, K_U04

SD_K01 / świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się i doskonalenia swoich kompetencji / K_K01

SD_K02 / świadomość odpowiedzialności za własną pracę oraz umiejętność ustalania priorytetów służących efektywnej realizacji

otrzymanego zadania / K_K03, K_K04

Metody

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem.

Zaliczenie odbywa się w oparciu o ewidencję obecności na zajęciach oraz na podstawie ocen uzyskanych za indywidualne prezentacje

poszczególnych etapów realizacji pracy dyplomowej. Nieobecności lub oceny niedostateczne z poszczególnych prezentacji muszą być

zaliczone na indywidualnych konsultacjach u promotora pracy lub u prowadzącego seminarium.

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco:

efekty z kategorii wiedzy (SD_W01, SD_W02) weryfikowane są poprzez pozytywną realizację tematu zadania dyplomowego,

efekty z kategorii umiejętności (SD_U01, SD_U02, SD_U03) weryfikowane są poprzez jakość audiowizualnych prezentacji zagadnień

realizowanej pracy dyplomowej,

efekty z kategorii kompetencji społecznych (SD_K01, SD_K02) weryfikowane są poprzez poziom i aktywność w zespołowej dyskusji nad

realizowanymi zadaniami dyplomowymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)