Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci komputerowe w systemach pomiarowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEMCSI-SKwSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe w systemach pomiarowych
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/x ; L 16/+ ; Razem:30

Przedmioty wprowadzające:

brak

Programy:

Semestr: VI

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja

Specjalność: Systemy informacyjno-pomiarowe

Autor:

dr hab. inż. Jacek STARZYŃSKI

Bilans ECTS:

aktywność/obciążenie studenta w godz:

1. Udział w wykładach / 14

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 14

3. Udział w laboratoriach / 16

4. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów i opracowanie sprawozdań / 16

5. Udział w konsultacjach / 4

6. Przygotowanie do egzaminu / 2

7. Udział w egzaminie /2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 68 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.= 36 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.=32 / 1 ECTS

Skrócony opis:

Nauka podstawowych wiadomości o budowie i działaniu sieci komputerowych, usługi sieciowe, inteligentne sieci energetyczne.

Pełny opis:

1. Wiadomości wstępne. Ewolucja sieci komputerowych. Organizacje ustanawiające standardy. Warstwowe modele odniesienia sieci

komputerowych. Sprzętowe i programowe elementy sieciowe. (2 godziny)

2. Okablowanie strukturalne lokalnych sieci komputerowych. Podstawowe definicje, standardy, zasady budowy okablowania.

Urządzenia transmisyjne w lokalnych sieciach komputerowych. Informacje ogólne. Sieci rodziny Ethernet. Definicja. Zasada działania. Rodzaje sieci Ethernet (2 godziny)

3. Bezprzewodowe sieci WLAN. Podstawowe definicje i zalecenia standardu IEEE 802.11. Zasada działania. Rodzaje sieci WLAN

Rozległe sieci teleinformatyczne. Definicje i charakterystyka. Media transmisyjne. Sieci X.25. Sieci Frame-Relay. Platformy transportowe

ATM, SDH, optyczne (2 godziny)

4. Sieci bazujące na stosie protokołów TC/IP. Model odniesienia TCP/IP. Zadania i charakterystyka warstw sieciowych. (2 godziny)

5. Usługi w sieciach TCP/IP. Rodzaje usług w sieciach. Charakterystyka usług sieciowych http, ssh, SMTP, FTP, DNS i innych. (2 godziny)

6. Zarządzanie sieciami komputerowymi. Podstawowe zasady. Programy i urządzenia wykorzystywane do monitorowania i zarządzania sieciami (2 godziny)

7. Wykorzystanie sieci komputerowych w systemach pomiarowych. Smart metering, sieci sensorowe (WSN). (2 godziny)

Laboratorium:

1. Konfiguracja sprzętowa lokalnej sieci komputerowej - 4 godziny

2. Konfiguracja programistyczna lokalnej sieci komputerowej - 4 godziny

3. Podstawowe usługi sieciowe - 4 godziny

4. Zdalny pomiar wielkości elektrycznych - 4 godziny

Literatura:

W. A Buchanan, Sieci komputerowe, 1999

M. Spartack, Sieci komputerowe – księga eksperta, 1999

Efekty uczenia się:

W1: Student zna i rozumie właściwości i organizację transmisji danych w sieciach komputerowych / K_W08, K_W09

W2: Student zna powszechnie stosowane współczesne standardy sieci komputerowych oraz rozumie działanie zdefiniowanych w nich protokołów sieciowych / K_W08, K_W09

U1: Student potrafi poprawnie konfigurować większość istotnych parametrów sieciowych w celu optymalizacji transmisji danych w zaprojektowanych przez siebie sieciowych systemach informacyjno-pomiarowych / K_U14

U2: Student potrafi właściwe dobierać i wykorzystywać różne technologie sieciowe w celu zestawiania różnych konfiguracji lokalnych i rozproszonych systemów pomiarowych / K_U07, K_U14

U3: Student potrafi sam określić kierunek dalszego pogłębiania wiedzy w oparciu o różnorodne źródła informacji / K_U01

K1: Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, zna możliwości dalszego kształcenia, potrafi przekazywać innym posiadaną wiedzę i umiejętności oraz informacje i opinie dotyczące osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej / K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

efekty W1, W2, U1 sprawdzane są w formie pisemnego egzaminu

efekt U2, U3, K01 sprawdzany jest w czasie zajęć laboratoryjnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)